reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/518/14 Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 7 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gostyń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856) Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gostyń w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/405/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21.03.2013r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gostyń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Woźniakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/518/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 7 marca 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gostyń

WPROWADZENIE

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."(art.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Gostyniu uchwały w sprawie"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gostyń", zwanego dalejProgramemjest art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Programma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych wProgramiedotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w gminie Gostyń.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dalabuszkach, przebywa na co dzień ok. 45 psów i 5 kotów. Organizacje pozarządowe, działające na terenie Gostynia, sprawują opiekę głównie nad tymi zwierzętami.

Bezdomność zwierzątjest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie;

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli;

3) ucieczki zwierząt;

4) łatwość pozyskiwania zwierząt;

5) panujące mody na dane rasy zwierząt;

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierzątto jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, dlatego też Urząd Miejski w Gostyniu od 2007 roku prowadzi i finansuje akcję czipowania psów, a od 2011 roku zaczipowano ok. 2 tys. psów, których właściciele zamieszkują na terenie miasta i gminy Gostyń. Dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane są do Międzynarodowej Bazy Safe - Animal, zrzeszonej w European Pet Network, co pozwala na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania)zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt.Programzakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz akcji dofinansowywania tych zabiegów.

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności Urząd Miejski w Gostyniu finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt.

Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dalabuszkach oraz organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta i gminy Gostyń.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć wProgramiejest mowa o:

1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Gostyniu, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Gostynia wykonuje zadania;

2) Wydziale Gospodarki Komunalnej - należy przez to rozumieć Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gostyniu, komórkę organizacyjną Urzędu;

3) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dalabuszkach, administrowaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu;

4) Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, który jest jednostką organizacyjną gminy;

5) Straży Miejskiej - należy przez to rozumieć Straż Miejską w Gostyniu, która jest komórką (jednostką) organizacyjną Urzędu;

6) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

7) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

8) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

9) Programie - należy przez to rozumiećProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gostyń.

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Gostynia za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

2. Realizatorami Programu są:

1) Burmistrz Gostynia za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gostyniu;

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dalabuszkach;

3) Straż Miejska w Gostyniu;

4) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu.

3. Podmioty wymienione w ust. 2 w realizacji programu współpracują z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem Miejskim w Gostyniu między innymi Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Noe".

Rozdział .
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. CelemProgramujest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gostyń oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programuto:

1) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów;

2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Gostyń;

4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) odławianie bezdomnych zwierząt;

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

8) edukacja mieszkańców Gostynia w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 3.
ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT

§ 4. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów realizują:

1) Schronisko poprzez:

a) czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do Schroniska,

b) bieżące wprowadzanie danych o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal, zrzeszonej w European Pet Network.

2) Wydział Gospodarki Komunalnej poprzez:

a) prowadzenie akcji bezpłatnego czipowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie miasta i gminy Gostyń,

b) nadzór nad wprowadzeniem danych do bazy Safe-Animal przez zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina Gostyń zawarła umowę,

c) prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elektronicznym znakowaniu psów i kotów.

§ 5. Gmina Gostyń pokrywa koszty elektronicznego znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie miasta i gminy Gostyń na poniższych zasadach:

1) zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie usług elektronicznego znakowania psów (czipowania);

2) właściciel zwierzęcia, w celu usługi czipowania, zgłasza się do zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w § 5 pkt. 1 Programu, wypełnia formularz pn."Wniosek właściciela psa o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa", a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu. Wymagane jest dodatkowo okazanie aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie;

3) Gmina dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz formularz wskazany w § 5 pkt 2 Programu.

Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 6. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2) Wydział Gospodarki Komunalnej poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom) skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina podpisała umowę;

3) Wydział Gospodarki Komunalnej i organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, na poniższych zasadach (ilość dofinansowania do zabiegów uzależniona jest od środków posiadanych przez Gminę Gostyń w budżecie):

a) zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie miasta i gminy Gostyń, dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców, w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie,

b) zawiera umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji,

c) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji psa/kota, zgłasza się do zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w § 6 pkt 3 lit. b, wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza spełnienie warunków dofinansowania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu. Dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji psów przysługuje osobom, które oznakowały elektronicznie psa oraz poddały go szczepieniu przeciwko wściekliźnie,

d) właściciel zwierzęcia pokrywa 50% kosztów zabiegu według ceny usługi,

e) Gmina Gostyń dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt.

Rozdział 5.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Gostyń realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Noe";

2) Wydział Gospodarki Komunalnej poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego Pana Tadeusza Banaszaka zam. Tworzymirki 18, 63-800 Gostyń, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy w okresie zimowym społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w Wydziale Gospodarki Komunalnej,

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej,

c) zapewnienie opieki weterynaryjnej realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poprzez zawieranie umów z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym.

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska;

3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 10. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Gostyń realizują:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;

2) Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem Schroniska;

3) Straż Miejska i Policja w przypadkach uzasadnionych zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt art. 7 pkt 1.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poprzez zawieranie umów z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym.

§ 12. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizuje Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów; dotyczy to wyłącznie zwierząt przebywających w schronisku.

Rozdział 6.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 13. Urząd Miejski w Gostyniu w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 7.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Gostyń i opiewają na kwotę 150.000,00 zł na utrzymanie schroniska dla zwierząt, 10.000 zł na elektroniczne znakowane psów, 20.000,00 zł na zadania związane bezpośrednio z programem opieki nad zwierzętami.

Środki te będą wykorzystane na utrzymanie schroniska dla zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, obsługę weterynaryjną oraz znakowanie psów. Wydatkowanie środków będzie następować zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych oraz aktami wykonawczymi z nimi związanymi.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/518/14

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gostyń

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje radę gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy wskazuje się, iż istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.

W związku z powyższym przygotowany został "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gostyń", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

odławianie bezdomnych zwierząt;

obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

usypianie ślepych miotów;

wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Program uzyskał pozytywną opinię Państwowego Inspektoratu Weterynarii w Gostyniu jak i również kół łowieckich oraz organizacji pozarządowej Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt NOE.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama