reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/323/13 Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z dnia 31 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.poz. 594), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/255/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013r. zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.2.2013 z dnia 8.02.2013r., Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XXXIII/265/13 z dn. 21.02.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.6.2013 z dn. 11.03.2013r., Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XXXIV/275/13 z dn. 28.03.2013r.,Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.13.2013 z dn. 25.04.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.14.2013 z dn. 13.05.2013r., Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XXXV/288/13 z dn. 28.05.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.15.2013z dn. 12.06.2013r. , Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XXXVI/299/13 z dn. 27.06.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.16.2013 z dn. 28.06.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.19.2013 z dn. 22.07.2013r., Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XXXVII/304/13 z dnia 16.08.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.25.2013 z dn. 30.08.2013r., Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XXXVIII/313/13 z dn. 27.09.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.26.2013 z dn. 30.09.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.27.2013 z dn. 28.10.2013r. wprowadzić następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę38 065 632,11z tego:

1) dochody bieżące36 752 141,11

2) dochody majątkowe1 313 491,00zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości1 313 598,00

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę37 657 124,11
z tego:

1) wydatki bieżące32 980 835,11

2) wydatki majątkowe4 676 289,00

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości1 914 051,00

3. W załączniku Nr 1, 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 43 464,00w następujących pozycjach:

Dział 756. 37 824,00

ROZDZ. 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości 25 000,00

ROZDZ. 75618§0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych12 824,00

Dział 801. 3 500,00

ROZDZ. 80104 § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 500,00

Dział 852. 2 140,00

ROZDZ. 85212 § 0920 - pozostałe odsetki 600,00

ROZDZ. 85212§2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości1 540,00

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 109 149,00w następujących pozycjach:

Dział 010. 29.420,00

ROZDZ. 01010 § 4300 - zakup usług pozostałych 9 420,00

ROZDZ. 01010 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00

Dział 400. 45 680,00

ROZDZ. 40002 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 19 000,00

ROZDZ. 40002 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00

ROZDZ. 40002 § 4270 - zakup usług remontowych 5 000,00

ROZDZ. 40002 § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 680,00

ROZDZ. 40002 § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) 10 000,00

Dział 700. 14 749,00

ROZDZ. 70005 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 749,00

Dział 750. 4 300,00

ROZDZ. 75023 § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych4 300,00

Dział 900. 15 000,00

ROZDZ. 90002 § 4300 - zakup usług pozostałych 15 000,00

3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 152 613,00w następujących pozycjach:

Dział 600. 10 000,00

ROZDZ. 60016 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00

ROZDZ. 60016 § 4300 - zakup usług pozostałych 5 000,00

Dział 700. 14 749,00

ROZDZ. 70005 § 4270 - zakup usług remontowych 14 749,00

Dział 750. 21 400,00

ROZDZ. 75023 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00

ROZDZ. 75075 § 4300 - zakup usług pozostałych 4 000,00

ROZDZ. 75095 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00

ROZDZ. 75095 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 400,00

Dział 754. 28 000,00

ROZDZ. 75412 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 000,00

ROZDZ. 75412 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00

ROZDZ. 75412 § 4270 - zakup usług remontowych 13 000,00

Dział 801. 21 300,00

ROZDZ. 80101 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 17 800,00

ROZDZ. 80104 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00

Dział 851. 12 824,00

ROZDZ. 85154 § 4300 - zakup usług pozostałych 12 824,00

Dział 852. 12 140,00

ROZDZ. 85212 § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 540,00

ROZDZ. 85212 § 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości600,00

ROZDZ. 85215 § 3110 - świadczenia społeczne 10 000,00

Dział 854. 17 200,00

ROZDZ. 85401 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 700,00

ROZDZ. 85401 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 500,00

ROZDZ. 85415 § 3240 - stypendia dla uczniów 15 000,00

Dział 900. 15 000,00

ROZDZ. 90002 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00

4. W postanowieniach § 6 uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XXXI/255/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013r. zmienia się brzmienie załącznika Nr 5 do uchwały w odniesieniu do następujących pozycji:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Wieruszewie zmniejsza się o kwotę
24.000,00 zł do kwoty 126.000,00 zł

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zmniejsza się o kwotę
4.300,00 zł do kwoty 0

- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy zwiększa się
o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 54.000,00 zł

5. Postanowienia § 12 uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi XXXI/255/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013r. otrzymują brzmienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 824,00 oraz niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2012 w kwocie 6 800,00 przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 109 624,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł

6. Postanowienia § 14 uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XXXI/255/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 otrzymują brzmienie: Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 590 450,00 przeznacza się na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 351 232,00 zł

- obsługę administracyjną 90 000,00 zł

- zakup pojemników, worków 109 218,00 zł

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 40 000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Młodożeniec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/323/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/323/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/323/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/323/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/323/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/323/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/323/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/323/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/323/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 31 października 2013 r.
Zalacznikuzasadnienie.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama