| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/309/2014 Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej, przyznanej pod warunkiem zwrotu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i poz.1318) oraz art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182 i poz.509) Rada Miejska w Opalenicy uchwala, co następuje:

§ 1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub w całości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kwotę kryterium dochodowego, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności w %

powyżej 100% do 130%

20%

131 % do160%

60%

161% do 200%

70%

201% i więcej

100%

§ 2. Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:

1) osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;

2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej - z masy spadkowej;

3) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej - jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z ust. 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.

§ 3. Świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi w części lub w całości jeżeli dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej do zwrotu przekracza kryteria dochodowe wynikające z art.8 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, stanowiłoby dla osoby lub rodziny zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może odstąpić od żądania zwrotu świadczenia.

§ 5. Zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej:

1) zwrotu wydatków dokonuje się jednorazowo lub w miesięcznych ratach. Wysokość i sposób zwrotu, w tym wysokość rat i okres spłaty określa w drodze decyzji Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy na podstawie wniosku pracownika socjalnego oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego;

2) okres spłaty nie może być dłuższy niż dwanaście miesięcy;

3) wpłata za dany miesiąc powinna być dokonana do ostatniego dnia miesiąca.

§ 6. Traci moc uchwała nr XVI/134/04 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29.10.2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Szwechłowicz


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/309/2014 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej, przyznanej pod warunkiem zwrotu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Rada Miejska ustala w drodze uchwały szczegółowe zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej m.in. na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, celowe, będące w zakresie zadań własnych. Zwrot świadczeń z pomocy społecznej następuje w przypadku, gdy dochód na osobę samotnie gospodarującą, czy też dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Oceny sytuacji życiowej świadczeniobiorcy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, i w decyzji określa zasady zwrotu.

Wobec powyższego uchwała jest zasadna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »