| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII.308.2014 Rady Gminy Koźminek

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania, cofania i wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. ( Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.) Rada Gminy Koźminek uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się regulamin przyznawania stypendiów sportowych finansowanych z budżetu Gminy Koźminek dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Koźminek nr XLVI/368/10 z dnia 9 listopada 2010 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Przewodniczący Tadeusz Szmajdziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII.308.2014
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 lutego 2014 r.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych:

1. O stypendium może się ubiegać osoba fizyczna, w wieku szkolnym do czasu ukończenia 23 lat zrzeszona aktualnie w klubie sportowym lub innym stowarzyszeniu sportowym działającym na terenie gminy Koźminek.

2. O stypendium mogą się ubiegać również osoby niepełnosprawne w wieku szkolnym do lat 23 zrzeszona aktualnie w klubie sportowym lub innym stowarzyszeniu sportowym działającym na terenie gminy Koźminek. Albo też w klubach działających na terenie Powiatu Kaliskiego.

3. Wyżej wymienione osoby w pkt. 1 i pkt 2 nie mogą być skazane za przestępstwa z winy umyślnej.

4. Warunkiem, poza osiągnięciami sportowymi, przyznania stypendium za wyniki w sporcie jest nienaganna postawa osoby fizycznej jako sportowca.

5. Stypendium za wyniki w sporcie nie może otrzymywać zawodnik, który odmówił reprezentowania barw klubowych w zawodach objętych kalendarzem imprez środowiskowych, w szczególności w Mistrzostwach Polski, został zawieszony lub zdyskwalifikowany na dany sezon sportowy.

6. Stypendium za wyniki w sporcie może być przyznane zawodnikowi przez Wójta na wniosek Prezesa klubu lub stowarzyszenia.

7. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje osobom fizycznym, które:

1) w konkurencjach indywidualnych:

a) zdobyły medal w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (miejsce I, II lub III)

b) zdobyły medal w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (miejsce I, II lub III)

2) w konkurencjach zespołowych:

a) zdobyły medal w ogólnopolskich lub międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe (miejsce I, II lub III).

8. Wniosek winien być złożony na odpowiednim formularzu (stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XLIII.308.2014 z dnia 28 lutego 2014 roku) do 31 grudnia każdego roku, tak aby można było zabezpieczyć stosowne środki w budżecie gminy.

9. Wysokość stypendium sportowego ustalana jest indywidualnie dla każdego wniosku:

a) podstawą określenia wysokości stypendium sportowego jest ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim" przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, w okresie trzech kwartałów poprzedzających rok przyznania stypendium, zwane dalej "przeciętnym wynagrodzeniem".

b) wysokość miesięczna stypendium nie może przekroczyć 20 % (dwudziestu procent) przeciętnego wynagrodzenia.

10. Kwota stypendium zależna jest od uzyskanych w barwach klubu wyników na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

11. Ustala się następujące miesięczne przedziały kwotowe stypendium sportowego przyznawanego przez Wójta gminy Koźminek:

1) za wyniki na szczeblu ogólnopolskim (Mistrzostwa Polski):

a) medal złoty: 90 - 100

b) medal srebrny: 75-85 zł

c) medal brązowy: 55 - 70

2) za wyniki na szczeblu międzynarodowym w których uczestniczy minimum 5 państw (Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata, Olimpiada, Paraolimpiady):

a) medal złoty: 250 - 380

b) medal srebrny: 180 - 200

c) medal brązowy: 120 - 150 zł.

12. Stypendium może być przyznane, na okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy. Ogólna wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Gminy Koźminek.

13. W danym roku kalendarzowy zawodnik może otrzymać tylko jeden raz stypendium.

14. Organem przyznającym, cofającym lub wstrzymującym stypendium jest Wójt Gminy Koźminek.

15. Do każdego wniosku o przyznanie stypendium Prezes klubu lub stowarzyszenia (składającego wniosek) załącza swoją propozycję wielkości miesięcznego stypendium dla danej osoby fizycznej pkt. 11 załącznika nr 2 niniejszej uchwały.

16. Podstawą udzielenia stypendium jest pisemne zobowiązanie się osoby fizycznej do uprawiania sportu, to jest dobrowolnej rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych, w okresie na jaki ma być przyznane stypendium sportowe:

a) załącznikiem do zobowiązania jest kalendarz startów w okresie otrzymywania stypendium.

b) występowanie w barwach klubowych i obowiązkowe promowanie gminy Koźminek.

c) stypendium sportowe może otrzymać osoba fizyczna, której osiągnięcia potwierdzone zostaną przez polski związek sportowy, także związek zrzeszający sportowców niepełnosprawnych.

17. Ostateczna decyzja o przyznaniu/ nie przyznaniu, cofnięciu lub wstrzymaniu stypendium należy do Wójta Gminy Koźminek.

18. Wójt Gminy cofa stypendium w następujących przypadkach:

a) osoba fizyczna utraciła lub została zawieszona w prawach zawodnika przez statutowy organ właściwego Polskiego Związku Sportowego, zgodnie z regulaminem sportowym;

b) osoba fizyczna utraciła zdolność do uprawiania sportu, stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie;

c) osoba fizyczna odmówiła udziału w zawodach sportowych krajowych lub zagranicznych, zgodnie z kalendarzem startów, bez przyczyny uzasadniającej odmowę.

19. Wójt Gminy wstrzymuje stypendium sportowe jeżeli:

a) osoba fizyczna zaniedbuje się w przygotowaniach do rywalizacji sportowej.

b) wstrzymane stypendium wypłaca się osobie fizycznej po stwierdzeniu, że realizuje ona program przygotowań.

c) wypłata stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny jego wstrzymania.

d) w przypadku stwierdzenia przez organ udzielający stypendium, że wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez osobę fizyczną, może ono być wypłacone za cały okres wstrzymania.

20. Osoba fizyczna zobowiązana jest informować organ przyznający stypendium o wszystkich przypadkach opisanych w § 5 i § 6 - pod rygorem zwrotu wypłaconej kwoty stypendium.

21. Odwołanie od decyzji Wójta w sprawie wysokości przyznanego stypendium lub w kwestiach spornych, będą rozpatrywane w terminie 14 dni.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII.308.2014
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 lutego 2014 r.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Wójta Gminy Koźminek

I. Informacja o wnioskodawcy:

1. Adres wnioskodawcy (klubu):

ulica ....................................................................................... nr ...................................... kod pocztowy:…………………

miejscowość ..................................................... gmina ........................................ powiat......................................................

u telefonu ............................................... ………fax ..................................... e-mail .............................................................

2. Status prawny wnioskodawcy (załączony wypis z rejestru sądowego):………………………………..................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zgłaszający zaświadcza, że zawodnik posiada status amatora - nie uprawia sportu na podstawie umowy o pracę, jak też umowy cywilno -prawnej i nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia.

II. Informacja o osobie, której ma być przyznane stypendium

1. Nazwisko kandydata:…………………………………………………………….

2. Imiona:………………………………………………………………………………

3. Data i miejsce urodzenia:……………………………………………………….

4. Adres zamieszkania

ulica ....................................................................................... nr ...................................... kod pocztowy………………….

miejscowość ..................................................... gmina ........................................ powiat .....................................................

nr telefonu ................................................... fax ................................. e-mail…………………………………………………

5. N1P:…………………………………………

6. PESEL:……………………………………

7. Uprawiana dyscyplina sportu (podać, od kiedy):……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

8. Klasa sportowa zawodnika:…………………………………………………………………………………………………

9. Miejsce pracy / szkoła (podać adres):……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacja uchwały Nr XLVI/368/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 9 listopada 2010 r. oraz z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133, poz,R33 ze zm. ).

(Data, miejscowość i podpis zawodnika)

10. OSIĄGNIĘTE MIEJSCA MEDALOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM W ROKU ..….….. (załączyć materiały prasowe, dyplomy, listy rankingowe, dokumentację osiągnięć zawodnika):

NAZWA IMPREZY

DATA I MIEJSCE W ……. ROKU

OSIĄGNIĘTY WYNIK

NAZWA IMPREZY

DATA 1 MIEJSCE W …….. ROKU

OSIĄGNIĘTY WYNIK

11. Opis realizacji przez osobę fizyczną podstawowych obowiązków zawodnika wraz z uzasadnieniem szczegółowym dotyczącym przyczyn składania wniosku:

reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach sportowych; aktywny udział w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym; poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim; przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej; szczegółowe obowiązki określone przez właściwy polski związek sportowy.

Opis:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Propozycja Prezesa Klubu wielkości miesięcznego stypendium dla danej osoby fizycznej stosownie do kwot zawartych w niniejszej uchwale:…………………………………………………

12. Przestrzeganie powszechnie obowiązujących norm społecznych, działalność poza sportowa zawodnika:

działalność w organizacja społecznych,

dodatkowe formy działalności poza obowiązkiem szkolnym,

udział w olimpiadach i konkursach szkolnych na szczeblu minimum wojewódzkim,

działalność artystyczna lub społeczna,

poza obowiązkowe zajęcia w klubie,

inne nagrody i wyróżnienia nie związane ze sportem.

wolontariat i inne.

UWAGA: wszystkie przedstawione we wniosku informacje muszą być udokumentowane (potwierdzone załączniki).

Wszelkie dane zamieszczone we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. ......................................... dnia ............................ r.

(miejscowość)

Pieczęć organizacji zgłaszającej (Podpisy osób upoważnionych)

13. Potwierdzenie i opinia właściwego okręgowego związku sportowego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Pieczęć związku) (Podpis osób upoważnionych)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »