reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 451/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 27 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 414/XL/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr 431/XLII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Śremu z dnia 31 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Śremu z dnia 14 lutego 2014 r., uchwałą Nr 436/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 774 927,00 zł, plan po zmianach 109 317 587,00 zł,

b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 104 518 967,00 zł,

c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 4 798 620,00 zł;

2) w § 2:

a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 3 001 256,00 zł, plan po zmianach 110 831 581,00 zł,

b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 100 485 399,00 zł,

c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 10 346 182,00 zł;

3) § 3 Otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 513 994,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 513 994,00 zł ";

4) w § 4 łączną kwotę planowanych przychodów zwiększa się do kwoty 4 199 653,00 zł;

5) w § 5 łączną kwotę planowanych rozchodów zmniejsza się do kwoty 2 685 659,00 zł;

6) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11 693 669,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę 10 000 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1 693 669,00 zł.";

7) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Plan dochodów, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków, zmienia
się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 451/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 451/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 451/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 451/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 451/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 451/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 451/XLIV/2014
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZARESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 451/XLIV/2014

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2014 rok

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan dochodów:

a) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z powiatu na realizację zadania pn. "Modernizacja ul. Powstańców Wlkp. i Gostyńskiej w Śremie";

b) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 4 750,00 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za uszkodzone mienie na terenie miasta Śrem;

c) Dz. 758 Różne rozliczenia - na skutek zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 93 925,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.;

d) Dział 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 60 948,00 zł dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.58.2014.2 z dnia 6 marca 2014 r.);

e) Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 337 200,00 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (333 600,00 zł - pismo nr FB-I.3111.66.2014.8 oraz 3 600,00 zł - pismo nr FB-I.3111.67.2014.4).

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan wydatków:

a) Dz. 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 2 432 140,00 zł w związku z:

- wprowadzeniem nowych zadań i zwiększeniem środków na realizację istniejących:

• "Modernizacja ul. Powstańców Wlkp. i Gostyńskiej w Śremie" w kwocie 2 700 000,00 zł,

•"Budowa ul. Kochanowskiego w Śremie" w kwocie 150 000,00 zł,

• "Przebudowa drogi gminnej Mościszki - Dalewo" w kwocie 22 140,00 zł,

• "Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej" (zwiększenie o 30 000,00 zł),

•"Modernizacja parkingu przy ul. Moniuszki w Śremie" (zwiększenie o 30 000,00 zł),

- zmniejszeniem dotacji dla powiatu na realizację zadania pn. "Modernizacja ul. Chłapowskiego w Śremie" (600 000,00 zł), zwiększeniem dotacji dla powiatu na zadnie pn. "Modernizacja ul. Komorowskiego, Okulickiego i Grota Roweckiego" (100 000,00 zł).

Dodatkowo dokonano zmiany nazwy zadania z "Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego od ul. Matejki do Sikorskiego" na "Budowa ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w Śremie - etap I";

b) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 215,00 zł w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na wynagrodzenia dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej (215,00 zł), dodatkowo dokonano przesunięć w ramach rozdziału;

c) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 50 750,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań i zwiększeniem środków na realizację istniejących:

-"Termomodernizacja SP Nr 6 w Śremie - etap I" w kwocie 24 600,00 zł,

- "Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 4 w Śremie" w kwocie 6 150,00 zł,

-"Modernizacja sali sportowej w Dąbrowie" (zwiększenie o 20 000,00 zł);

d) Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 337 200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (333 600,00 zł) oraz spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego (3 600,00 zł);

e) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 162 641,00 zł w związku z:

- wprowadzeniem nowych zadań i zwiększeniem środków na realizację istniejących:

•"Adaptacja pomieszczeń pod kociarnię w schronisku w Gaju" w kwocie 66 201,00 zł,

•"Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej" (zwiększenie o 50 000,00 zł),

•"Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem" (zwiększenie o 44 555,00 zł),

- zabezpieczeniem środków pochodzących z odszkodowania na remont uszkodzonych koszy ulicznych (4 750,00 zł).

Dodatkowo dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami;

f) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie o kwotę 1 881,00 zł w związku z przeniesieniem środków do działu 926, dodatkowo dokonano przesunięć między paragrafami;

g) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 20 191,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn. "Budowa infrastruktury technicznej na plaży miejskiej" (20 000,00 zł), zabezpieczeniem dodatkowych środków na zadanie pn. "Budowa siłowni zewnętrznej w Nochowie" (zwiększenie o 681,00 zł). Dodatkowo dokonano przesunięć między działami.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - Plan przychodów i rozchodów, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

6. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów i Planie wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2014 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama