reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-11(6)/2014/21033/II/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 28 marca 2014r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez SW -SOLAR Czarna Woda Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą Czarnkowie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1238) w związku z art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
z 3 marca 2014 r.
uzupełnionego pismem z 19 marca 2014 r.
SW –SOLAR Czarna Woda
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą Czarnkowie,
posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 763-21-23-284
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dotyczącą cen w zakresie wytwarzania ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.


Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-11(6)/2014/21033/II/ASi
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

Decyzją Nr OPO-4210-28(8)/2013/21033/II/ASi z 2 września 2013 r. Prezes URE zatwierdził, na okres do 30 listopada 2014 r. ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, która ogłoszona została 2 września 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 5037 i 4 września 2013 w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 3241. Taryfa została wprowadzona do stosowania od 1 października 2013 r.

Pismem z 3 marca 2014 r. znak 025/SW-SOLAR/2014/SK, które wpłynęło do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu 4 marca 2014 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła, polegającą na zatwierdzeniu nowych cen z zakresu wytwarzania ciepła ze względu zapisy § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194,
poz. 1291) tj. istotną, nieprzewidzianą zmianę warunków wykonywania działalności gospodarczej związaną z obniżką kosztów paliw węglowych i biomasy.

Obniżka kosztów paliw wynika z uzyskania przez Przedsiębiorstwo nowych niższych cen dostawy miału węglowego i jego transportu  oraz uzyskania nowych niższych cen biomasy  pochodzenia rolniczego i leśnego na lokalnym rynku.

Zgodnie z treścią art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za zgodą strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Za uwzględnieniem wniosku Przedsiębiorstwa przemawia zarówno interes strony jak i interes społeczny (odbiorcy uzyskają tańsze ciepło), a zmianie decyzji Nr OPO-4210-28(8)/2013/21033/II/ASi nie sprzeciwiają się żadne przepisy szczególne.

Zważywszy, iż w powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774 Poznań, ul. Wielka 20

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Irena Gruszka

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty

skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie

skarbowej w związku z treścią załącznika

do tej ustawy (część I pkt 53).

Aldona Sikorska starszy specjalista

Otrzymują:

1. „SW-SOLAR Czarna Woda” Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków;

2. Wojewoda Wielkopolski;

3. Wojewoda Pomorski.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama