| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/376/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 20 lutego 2014r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, ze zmianami; Dz. U z 2013r. poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 zmiany Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz. 440; Dz. U. z 2013r. poz. 509) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej usługami, przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być przyznana:

1) osobie samotnie gospodarującej, gdy osoba ta wymaga pomocy innych osób, a małżonek niezamieszkujący wspólnie, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości,

2) osobie w rodzinie, gdy wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może zapewnić odpowiedniej pomocy z uzasadnionej przyczyny, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

3. Podstawę do podjęcia decyzji o przyznaniu usług stanowi wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego określający niezbędny w ocenie pracownika zakres, okres oraz miejsce wykonywania usług.

4. Wywiad środowiskowy, o którym mowa w ust.3, musi zawierać szczegółowy opis przyczyn przyznania pomocy w formie usług oraz podstaw do ewentualnego częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za usługi.

5. Przyczyny, o których mowa w ust. 4 wymagają udokumentowania w formie stosownych zaświadczeń lub oświadczeń.

§ 2. 1. Usługi mogą być przyznane nieodpłatnie lub odpłatnie.

2. Koszt jednej godziny usług ustala Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży, na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub umowy zawartej z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania.


3. Tabela określająca procentowy wskaźnik opłaty za 1godzinę usługi:

% Kryterium dochodowego zgodnie z art.8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności w %, liczony od ceny usługi za jedną godzinę

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100% - 125%

5%

powyżej 125% - 150%

10%

powyżej 150% - 175%

15%

powyżej 175% - 200%

20%

powyżej 200% - 250%

25%

powyżej 250% - 300%

30%

powyżej 300% - 350%

50%

powyżej 350% - 400%

70%

powyżej 400% - 450%

90%

powyżej 500%

100%

4. Miesięczna opłata za usługi stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 2, wskaźnika określonego w procentach, wynikającego z tabeli zawartej w ust. 3 oraz liczby godzin świadczonych usług w miesiącu.

§ 3. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest na konto lub do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży w rozliczeniach miesięcznych, w terminie do 27 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który należy uiścić opłatę.

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży może na czas określony częściowo lub całkowicie zwolnić osobę korzystającą z usług z ponoszenia opłat.

2. Do przypadków, o których mowa w ust. 1 zalicza się w szczególności:

1) udokumentowany fakt ponoszenia wysokich miesięcznych wydatków na leki, środki higieniczne lub opłaty za leczenie, rehabilitację, itp.,

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub innej placówce (np. ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo - wychowawczej lub rehabilitacyjnej),

3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w gospodarstwie domowym z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,

4) gdy koszty związane z opłatą za usługi stanowią znaczne obciążenie dla budżetu domowego i stanowią przyczynę całkowitej lub częściowej rezygnacji z niezbędnych usług,

5) gdy osoba wymagająca pomocy w formie usług znajduje się w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, Alzheimera lub z powodu innych schorzeń jest osobą stale leżącą.

§ 5. Nieuiszczone w terminie opłaty za usługi opiekuńcze podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVII/185/2004r. Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2014r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »