reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/265/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie ustanowienia regulaminu nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Łobżenica"

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się regulamin nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Łobżenica", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej


Edward Starszak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/265/14
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 28 lutego 2014 r.

Regulamin nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łobżenica

§ 1. 1. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Łobżenica, jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania.

2. Tytuł Honorowego Obywatela przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Łobżenica

§ 2. Tytuł Honorowego Obywatela może być nadany obywatelom polskim i cudzoziemcom.

§ 3. Tytuł Honorowego Obywatela może być nadany pośmiertnie.

§ 4. Tytuł Honorowego Obywatela może być nadany tej samej osobie tylko jeden raz.

§ 5. Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela mogą występować:

1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobżenicy,

2) Burmistrz Łobżenicy,

3) Komisje Rady Miejskiej i kluby radnych,

4) organizacje pozarządowe, wyznaniowe,

5) grupy przynajmniej 50 mieszkańców gminy Łobżenica.

§ 6. 1. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela powinien zawierać dane osobowe kandydata, szczegółową charakterystykę kandydata oraz wskazanie jego zasług uzasadniających nadanie tej godności. /załącznik nr 1/

2. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela składa się Przewodniczącemu Rady.

3. Wnioski w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela opiniuje Kapituła w liczbie nie przekraczającej 7 osób. W skład Kapituły wchodzą:

a) Przewodniczący Rady Miejskiej

b) Burmistrz Łobżenicy.

c) Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej.

d) Kapitule przewodniczy Przewodniczący Rady Miejskiej, w razie niemożności Burmistrz Łobżenicy.

4. Akceptacja wniosku zapada jednogłośnie.

§ 7. 1. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej.

2. Honorowy Obywatel otrzymuje akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łobżenica, zgodnie ze wzorem określonym w uchwale.

§ 8. 1. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela odbywa się w sposób zapewniający uroczysty charakter temu wydarzeniu i powinno być poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby.

2. Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela dokonują Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz. /załącznik nr 2/

§ 9. Osobie wyróżnionej tytułem Honorowego Obywatela przysługuje prawo używania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Łobżenica".

§ 10. O pozbawieniu tytułu Honorowego Obywatela rozstrzyga Rada Miejska w drodze głosowania podejmując uchwałę w tej sprawie.

§ 11. 1. Z oficjalnym wnioskiem do Rady Miejskiej o pozbawienie tytułu Honorowego Obywatela mogą występować podmioty, o których mowa w §5 regulaminu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) wskazanie podmiotu składającego wniosek,

2) wskazanie inicjatora wniosku, jeżeli jest nim inny podmiot niż ten, o którym mowa w §11, ust.1,

3) wskazanie osoby, której dotyczy wniosek o pozbawienie tytułu Honorowego Obywatela ,

4) uzasadnienie wniosku, z podaniem faktów i przyczyn uzasadniających pozbawienie tytułu Honorowego Obywatela osoby wskazanej we wniosku.

§ 12. Ewidencję osób wyróżnionych tytułem Honorowego Obywatela Gminy Łobżenica prowadzić będzie Biuro Rady Miejskiej.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu do Uchwały Nr XXXVIII/265/14
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik1%20do%20Regulaminu.pdf

Wniosek o nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Łobżenica"

Załącznik Nr 2 do Regulaminu do Uchwały Nr XXXVIII/265/14
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik2%20do%20Regulaminu.pdf

Akt nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Łobżenica"


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/265/14

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie ustanowienia regulaminu nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Łobżenica".

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości Rady Miejskiej należy ustanawianie honorowych tytułów.

Wyróżnienie osób, które swą pracą, zaangażowaniem, heroiczną postawą i osiągnięciami znacząco przyczyniły się do rozwoju lokalnej społeczności, przynosząc jej chlubę i szacunek, wymaga ustanowienia tytułu honorowego i regulaminu jego nadawania.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama