| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/308/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Miejska w Osieczneju c h w a l a, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna na 2014 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Osiecznej


Roman Lewicki


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/308/2014
Rady Miejskiej w Osiecznej
z dnia 27 lutego 2014 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna.

§ 1. Celem programu jest ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieczna oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom.

§ 2. Gmina Osieczna zapewnienia bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w Schronisku dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanym w miejscowości Henrykowo - Gmina Święciechowa.

§ 3. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizują wyznaczeni pracownicy Gminy poprzez podjęcie działań polegających na przewiezieniu chorego lub rannego kota do lekarza weterynarii lub do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie. W okresie długotrwałego występowania silnych mrozów lub utrzymującej się przez dłuższy okres czasu pokrywy śnieżnej Gmina zorganizuje dokarmianie kotów w miejscach ich bytowania.

§ 4. Gmina prowadzi odławianie zwierząt w sposób stały. Złapane zwierzęta przekazywane są do Schroniska w Henrykowie, a zwierzęta ranne lub chore przekazuje się pod opiekę lekarza weterynarii.

§ 5. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku realizuje Schronisko dla zwierząt w Henrykowie.

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko dla zwierząt w Henrykowie poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, m.in. poprzez umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Osieczna.

§ 7. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1) Schronisko dla zwierząt w Henrykowie,

2) Gmina Osieczna poprzez zawieranie odpowiednich umów z lekarzem weterynarii.

§ 8. Dla zwierząt gospodarskich, które zostały odebrane właścicielom za niehumanitarne traktowanie, porzuconym, lub tym które uciekły, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela wskazuje się gospodarstwo rolne położone we wsi Wolkowo nr 10.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt Gmina realizuje poprzez dokonanie zlecenia na podjęcie opieki lekarskiej odpowiednim służbom weterynaryjnym. Do lecznicy zwierzę dowozi wyznaczony pracownik Gminy.

§ 10. W ramach programu Gmina prowadzi we współpracy z przedszkolami i szkołami oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

§ 11. Gmina Osieczna zabezpieczyła środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu na 2014 r. w wysokości 55.000 zł. Wydatkowanie środków finansowych na realizację działań zawartych w programie odbywać się będzie na podstawie zawartych umów i porozumień oraz wystawionych faktur i rachunków.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Osiecznej


Roman Lewicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »