reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/351/2014 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 12 lutego 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Nr XL/318/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318 / oraz art. 5, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475,
z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016. Nr 232, poz. 1378 z 2014r. poz. 40/ - uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/318/2013 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia
29 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zajętych pod sale sportowe, kryte boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego - 5,00 zł od m2powierzchni użytkowej";

2) po § 1 dodaje się § 1a i § 1b w brzmieniu:

"§ 1a1. Obniżenie stawki określonej w § 1 pkt 2 lit. f niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24.12.2013).

2. Pomocą de minimis jest różnica między stawką podstawową określoną w § 1
pkt 2 lit. b uchwały, a stawką preferencyjną określoną w § 1 pkt 2 lit. f uchwały.

§ 1b. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą korzystający ze stawki, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. f niniejszej uchwały zobowiązany jest do przedłożenia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych,
albo oświadczenia o wielkości otrzymanej lub o nie otrzymaniu pomocy de minimis w ww. okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis - zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot w roku, w którym ubiega się o pomoc
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 rys. euro.

4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy, jeżeli otrzymał pomoc, inną niż pomoc de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego,
a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.".§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama