| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/338/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze. zm.), art. 94, 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1 W uchwale Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok (zmienionej Zarządzeniem
Nr 528 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 stycznia 2014 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2014 rok 43.793.015,00 zł zwiększa się o kwotę 2.483.026,00 zł do kwoty 46.276.041,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.366.026,00 zł do kwoty 45.334.859,00 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 117.000,00 zł do kwoty 941.182,00 zł ;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2014 rok 46.400.591,00 zł zwiększa się o kwotę 3.041.855,00 zł do kwoty 49.442.446,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.339.093,00 do kwoty 41.167.942,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 132.141,00 zł do kwoty 11.358.594,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.537.910,00 zł do kwoty 13.687.297,00 zł,

- dotacje zwiększa się o kwotę 714.984,00 zł do kwoty 7.574.450,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 5.387,00 zł do kwoty 4.789.266,00 zł,

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę 51.329,00 zł
do kwoty 2.006.280,00 zł,

b. w ust. 1 pkt. b wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 702.762,00 zł do kwoty
8.274.504,00 zł;

3) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) W § 2 ust. 4, myślnik pierwszy: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 3.166.405,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 1.010.000,00 zł,

- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 597.576,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.558.829,00 zł";

6) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów 4.448.829,00 zł,

- łączną kwotę planowanych rozchodów 1.282.424,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały";

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 305.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 283.853,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25.550,00 zł;

8) W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę
2.106,00 zł do kwoty 1.614.712,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę
721.090,00 zł do kwoty 5.973.907,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

9) W § 6 ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 73.417,00 zł do kwoty 107.651,00 zł;

10) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę 51.329,00 zł do kwoty 2.006.280,00 zł;

11) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.390.000,00 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu 1.607.576,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 950.000,00 zł,

- spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 332.424,00 zł;

12) W § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

,,Ustala się maksymalną kwotę poręczeń w wysokości 18.000,00 zł udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym". Jednocześnie dotychczasowy § 12 i § 13 zmieniają numerację na § 13 oraz § 14.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/338/2014
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 4 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/338/2014
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 4 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/338/2014
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 4 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/338/2014
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 4 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/338/2014
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 4 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/338/2014
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 4 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6


Załącznik Nr Dochody - wyjasnienia do Uchwały Nr XXXIV/338/2014
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 4 marca 2014 r.
ZalacznikDochody%20-%20wyjasnienia.pdf

Dochody - wyjaśnienia


Załącznik Nr Wydatki - wyjasnienia do Uchwały Nr XXXIV/338/2014
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 4 marca 2014 r.
ZalacznikWydatki%20-%20wyjasnienia.pdf

Wydatki - wyjaśnienia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »