reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/253/2014 Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), w związku z uchwałą nr XXII/176/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszkówdla części wsiMoszczanka oraz wsi Rąbczyn, po stwierdzeniu zgodności poniższych ustaleń z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków, Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn, w granicach jak na rysunku planu, zwany dalej planem, o powierzchni około 32,2ha.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek planu, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący
załącznik Nr 1 do uchwały, będący integralna częścią planu;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) liczbie kondygnacji- należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;

2) przeznaczenie terenu- należy przez to rozumieć funkcje dopuszczalne na całym terenie;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy- należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren przeznaczony pod zabudowę, której nie może przekroczyć żaden element budynku, z wyjątkiem wejść do budynków, ganków, wiatrołapów, balkonów, loggii, okapów, wykuszy, ryzalitów, gzymsów;

4) usługi komercyjne- należy przez to rozumieć działalność usługową i handlową oraz rzemiosło nieuciążliwe nastawione na osiąganie zysku;

5) działalność/obiekt nieuciążliwanależy przez to rozumieć taką, która w miejscu lokalizacji (a nie tylko poza granicami nieruchomości) nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach szczególnych;

6) drobna działalność gospodarczanależy przez to rozumieć przedsiębiorstwa produkcyjne (produkcyjna, naprawcza lub komercyjno-usługowa, w tym w sferze gospodarki rolnej) nieprzekraczające 1ha powierzchni zainwestowania;

7) nośniku reklamowym- należy przez to rozumieć budowlę służącą reklamie;

8) uciążliwość dla środowiska- należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny;

9) szyldzie- należy przez to rozumieć graficzne oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność umieszczone na budynku lub na terenie, na którym działalność jest wykonywana, o powierzchni nie większej niż 0,7 m2;

10) powierzchni zabudowanej- należy przez to rozumieć powierzchnię liczoną w zewnętrznym obrysie budynku na poziomie zerowym budynku w stosunku do powierzchni działki, lub terenu inwestycji;

11) terenie inwestycji- należy przez to rozumieć działkę, grupę działek, lub całość terenu podlegającą zagospodarowaniu w trakcie jednego procesu inwestycyjnego, na której zlokalizowana jest zabudowa, zieleń towarzysząca, dojścia dojazdy, miejsca postojowe i inne rodzaje zagospodarowania służące podjętemu procesowi inwestycyjnemu;

12) droga wewnętrzna- należy przez to rozumieć drogę nie będącą drogą publiczną w rozumieniu przepisów odrębnych, służącą do obsługi komunikacyjnej terenów.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenów.

2. Oznaczenia nie wymienione w ust. 1, a występujące na rysunku planu, mają charakter informacyjny.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 4. W zakresieochrony i kształtowania ładu przestrzennegoustala się:

1) lokalizację nowych budynków przy zachowaniu określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) linie zabudowy, o których mowa w pkt 1, nie obowiązują dla obiektów infrastruktury technicznej;

3) na terenach, na których dopuszcza się zabudowę, a ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, dopuszcza się obiekty małej architektury;

4) na terenach, na których dopuszcza się zabudowę, ustala się możliwość lokalizowania szyldów;

5) na terenie planu zakazuje się lokalizowania nośników reklamowych o powierzchni większej niż 6m2;

6) obowiązują następujące zasady realizacji ogrodzeń:

a) zakaz stosowania pełnych ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych,

b) stosowanie ogrodzeń ażurowych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od strony dróg publicznych,

c) zakaz stosowania ogrodzeń o wysokości większej niż 3 m.

7) w przypadku wysokości budowli powyżej 50m należy stosować przepisy odrębne z zakresu ochrony przestrzeni powietrznej przed przeszkodami lotniczymi, o ile mają one zastosowanie.

§ 5. W zakresieochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowegoustala się:

1) w zakresie ochrony przed hałasem plan ustala dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1-MN, 2-MN i 3-MN dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami związanymi z ochroną środowiska;

2) w zakresie ochrony przed hałasem plan ustala dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1-RM, 2-RM przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy zagrodowej zgodnie z przepisami związanymi z ochroną środowiska;

3) dla pozostałych terenów nie ustala się ograniczeń w dopuszczalnym poziomie hałasu, wynikających z przepisów związanych z ochroną środowiska;

4) ograniczenie uciążliwości dla środowiska poprzez stosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających emisję zanieczyszczeń, hałasu i promieniowania;

5) zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu, wód powierzchniowych i rowów, za wyjątkiem niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz wód z oczyszczalni przydomowych zgodnie z zapisami określonymi w uchwale;

6) obowiązek zachowania ciągłości urządzeń drenarskich, dopuszcza się w przypadku lokalizacji obiektów budowlanych na terenach zdrenowanych lub zmeliorowanych dokonać przebudowy urządzeń drenarskich w celu zachowania ich dalszego funkcjonowania.

§ 6. W zakresieochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się:

1) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach zabytku ustala się obowiązek podjęcia archeologicznych badań ratowniczych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony zabytków;

2) na części terenu objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, występuje strefa obserwacji archeologicznej, gdzie wszelkie prace ziemne o charakterze budowlanym powinny być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w zakresie ochrony zabytków archeologicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy stosować przepisy odrębne w zakresie uzgadniania inwestycji z właściwym organem ochrony zabytków.

§ 7. W zakresiewymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychustala się:

1) obowiązek zagospodarowania terenu i kształtowania nawierzchni ulic, chodników i placów w sposób umożliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnym, na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, wiat przystankowych i zieleni na terenach dróg, z wyjątkiem jezdni, pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych o drogach publicznych;

3) zakazuje się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, na terenach objętych planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

§ 8. 1. Plan ustala obsługę obszaru w zakresieinfrastruktury technicznejz sieci istniejących i projektowanych.

2. Ustala się realizację nowych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, w tym także dróg wewnętrznych, z możliwością odstępstwa od tej zasady w sytuacji, gdy warunki terenowe, lub techniczne uzasadniają ich prowadzenie na innych terenach.

3. Zakazuje się lokalizowania nasadzeń drzew i roślinności o rozbudowanych systemach korzeniowych w miejscach przebiegu sieci infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na wszystkich terenach objętych planem.

5. W zakresiezaopatrzenia w wodęplan ustala zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze, produkcyjne i przeciwpożarowe z istniejącej lub projektowanej ogólnodostępnej sieci wodociągowej.

6. W zakresieodprowadzania ściekówplan ustala:

1) odprowadzanie ścieków do głównej oczyszczalni ścieków poprzez ogólnodostępną sieć kanalizacji sanitarnej;

2) dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków, w miejscu gdzie nie ma możliwości poprowadzenia kanalizacji grawitacyjnej;

3) obowiązek podłączenia terenów przeznaczonych pod nowe inwestycje do sieci kanalizacji sanitarnej;

4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez sieć kanalizacji deszczowej, lub ogólnospławnej;

5) dopuszcza się retencjonowanie, odprowadzanie do gruntu, wód powierzchniowych i rowów oraz zagospodarowanie niezanieczyszczonych, lub podczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz wód z oczyszczalni przydomowych na terenie inwestycji, w przypadku braku możliwości ich odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej, lub ogólnospławnej, o ile jest to zgodne z przepisami odrębnymi;

6) w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi lub jako rozwiązanie tymczasowe do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodpływowe.

7. W zakresiezasilania w energię elektrycznąplan ustala:

1) podstawowe zasilanie w energię elektryczną z sieci napowietrznych i/lub kablowych zasilanych ze stacji transformatorowo-rozdzielczych, po ich rozbudowie - według warunków ustalonych przez właściciela urządzeń;

2) lokalizowanie nowych stacji transformatorowych poza liniami rozgraniczającymi dróg z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej;

3) lokalizowanie stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty budowlane, lub wolno stojące, dopuszcza się poza liniami zabudowy;

4) zakaz realizacji nowych napowietrznych sieci elektroenergetycznych dla sieci o napięciu niższym niż 15 kV;

8. W zakresietelekomunikacjiplan ustala:

1) zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej;

2) dopuszcza się rozbudowę obiektów i sieci telekomunikacyjnej.

9. W zakresiezaopatrzenia wgazplan ustala:

1) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej;

2) dopuszcza się budowę i rozbudowę istniejącej sieci gazowej;

3) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z zbiorników na gaz.

10. W zakresie zaopatrzenia wenergię cieplnąplan ustala:

1) dopuszcza się stosowanie indywidualnych urządzeń grzewczych przy minimalnej sprawności kotła na poziomie 80%. i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń wykorzystujących jako paliwa: gaz, lekkie oleje opałowe, oraz paliwa stałe, lub inne rodzaje ogrzewania bezemisyjnego lub nisko emisyjnego o wysokiej sprawności;

2) dopuszcza się stosowanie ogrzewania pochodzącego z odnawialnych źródeł energii.

11. Dopuszcza się wydzieleniedróg wewnętrznych, w celu umożliwienia dostępu do dróg publicznych, o szerokości nie mniejszej niż 5 m.

12. Na terenie objętym planem, o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, ustala się dla nowych inwestycji obowiązekzapewnienia miejsc postojowychw liczbie nie mniejszej niż:

1) 1 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny, lokal użytkowy;

2) 1 miejsce postojowe proporcjonalnie na 50 m2 pow. użytkowej usług nieuciążliwych i komercyjnych, działalności obiektów nieuciążliwych, drobnej działalności gospodarczej;

3) 10 miejsc postojowych proporcjonalnie na 1000 m2 pow. użytkowej składów, magazynów;

4) 5 miejsc postojowych na proporcjonalnie 100 m2 pow. użytkowej usług handlu;

5) co najmniej 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych w lokalach gastronomicznych;

6) 25 miejsc postojowych proporcjonalnie na 100 stanowisk pracy w, obiektów produkcyjnych - nie zdefiniowanego jako drobna działalność gospodarcza.

13. Obsługę komunikacyjną terenów dopuszcza się z przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych.

§ 9. W zakresiesposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów obowiązują ustalenia zawarte w § 7.

§ 10. 1. Ustala się zasady i warunkiscalania i podziału nieruchomości

1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-MN, 2-MN, 3-MN:

a) wielkość działki nie mniejsza niż 400 m2,

b) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 12 m;

2) dla pozostałych terenów:

a) wielkość działki nie mniejsza niż 600 m2,

b) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 12 m.

2. Kąt położenia granic działek, o których mowa w ust. 1, w stosunku do linii rozgraniczającej
z drogą, z której ustalono obsługę komunikacyjną, powinien wynosić 90°, z dopuszczeniem odstępstwa o nie więcej niż 10°.

§ 11. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizowanie inwestycji celu publicznego, w zakresie łączności publicznej.

§ 12. Ustala się stawkę procentową na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 10 %.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem1-MN,
2-MN, 3-MNplan ustala przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Dla terenu określonego w ust. 1 dopuszcza się usługi nieuciążliwe jako budynki wolnostojące, lub wbudowane w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z przepisami odrębnymi

3. Dla terenów określonych w ust. 1, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 12 m;

2) dopuszcza się wyższą wysokość zabudowy niż określona pkt. 1, jedynie w budynkach istniejących, gdzie zachowana może być maksymalnie istniejąca wysokość zabudowy;

3) liczba kondygnacji nie większa niż 3;

4) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale 0,01-0,8 w stosunku do powierzchni działki;

5) powierzchnia zabudowana nie większa niż 40 % powierzchni działki;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 50 % powierzchni działki;

7) dachy spadziste o kącie nachylenia głównych połaci od 30° do 45° lub dachy płaskie;

8) dopuszcza się zabudowę bezpośrednio przy granicach działki.

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem1-RM,
2-RM,plan ustala przeznaczenie: zabudowa zagrodowa.

2. W ramach zabudowy j, o której mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację zagrody składającej się z części mieszkalnej i gospodarczej, samej części mieszkalnej lub samej części gospodarczej.

3. Na terenie określonym w ust. 1 zakazuje się na terenie lokalizowania ferm zwierząt futerkowych.

4. Dla terenów określonych w ust. 1 dopuszcza się działalność/obiekty nieuciążliwe, drobną działalność gospodarczą.

5. Dla terenów określonych w ust. 1, ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 12 m;

2) dopuszcza się wyższą wysokość zabudowy niż określona pkt. 1, jedynie w budynkach istniejących, gdzie zachowana może być maksymalnie istniejąca wysokość zabudowy;

3) liczba kondygnacji nie większa niż 3;

4) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale 0,01-0,6 w stosunku do powierzchni terenu inwestycji;

5) powierzchnia zabudowana nie większa niż 30 % powierzchni terenu inwestycji;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 50 % powierzchni działki;

7) dachy spadziste o kącie nachylenia głównych połaci od 30° do 45° lub dachy płaskie;

8) dopuszcza się zabudowę bezpośrednio przy granicach działki.

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemP, plan ustala przeznaczenie: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi komercyjne, działalność/obiekty nieuciążliwe, drobne obiekty produkcyjne, z zakazem lokalizacji ferm zwierząt futerkowych.

2. Dopuszcza się funkcje mieszkaniowe związane z obiektem przemysłowo - usługowym wyłącznie jako mieszkanie właściciela zakładu usługowego, mieszkania służbowe.

3. Ustala się następujące parametry, wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 25m;

2) dopuszcza się wyższą wysokość zabudowy dla wież, masztów, kominów.

3) w przypadku, gdy istniejąca zabudowa posiada wysokość wyższą niż określona w pkt. 1 dopuszcza się zachowanie wysokości istniejącego budynku;

4) liczba kondygnacji nie większa niż 5;

5) wskaźnik intensywności zabudowy w przedziale 0,05-2 w stosunku do powierzchni terenu inwestycji;

6) powierzchnia zabudowana nie większa niż 80% powierzchni terenu inwestycji;

7) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 10 % powierzchni działki;

8) dachy płaskie, lub spadziste o kącie nachylenia połaci dachowych od 10° do 45°;

9) dopuszcza się zabudowę bezpośrednio przy granicach działki.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemR, plan ustala przeznaczenie tereny rolnicze.

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 zakazuje się wznoszenia zabudowy kubaturowej.

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemWS, plan ustala przeznaczenie: wody powierzchniowe.

2. Dopuszcza się wykorzystanie stawu na cele hodowlane.

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemZL, plan ustala przeznaczenie: tereny leśne, zalesień oraz obiektów gospodarki leśnej, z dopuszczeniem elementów małej architektury.

Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/253/2014
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 stycznia 2014 r.

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647), rozstrzyga się, co następuje:

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn nie złożono uwag.

W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn po jego wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Rada Gminy i Miasta Raszków nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/253/2014
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 stycznia 2014 r.

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647), rozstrzyga się, co następuje:

Celem opracowania jest określenie sposobu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapisanych
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania terenu objętego planem, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Opracowanie sporządzone zostało po analizie wszystkich obowiązujących ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie budżetu miasta, materiałów planistycznych w tym w oparciu o prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków. W celu umożliwienia realizacji inwestycji kubaturowych na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które obecnie są nieużytkowane lub użytkowane rolniczo, konieczna będzie budowa infrastruktury.

Środki pozyskiwane na realizacje zadań własnych gminy pochodzić będą zarówno z budżetu Gminy i Miasta Raszków, Funduszy Unijnych oraz innych środków publicznych i środków zewnętrznych pozyskanych do realizacji przedsięwzięć.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/253/2014
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/253/2014
Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 30stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), art. 39, art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXII/176/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 22 lutego 2013r. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków przystąpił do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn. Zgodnie z uzasadnieniem ww. uchwały opracowywany plan ma na celu wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie (inwestycji związanych z produkcją, składów, magazynów, jak i stworzenie nowych terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową), zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Raszków, czego potrzebę wskazywały wystąpienia właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze objętym planem.

W celu zapewnienia udziału społeczeństwa Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłosił oraz obwieścił o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn zgodnie z uchwałą nr XXII/175/2013 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 22 lutego 2013r., wyznaczając miejsce składania wniosków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2013 roku włącznie.

Po sporządzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Raszków projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn i przeprowadzeniu właściwej procedury uzgadniania i opiniowania ww. projektu planu miejscowego, Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ogłosił oraz obwieścił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego, podając miejsce i termin składania uwag i wniosków.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony
do publicznego wglądu w dniach od 20 listopada 2013 roku do 11 grudnia 2013 roku włącznie. W trakcie wyłożenia projektu planu - w dniu 11 grudnia 2013 roku, odbyła się dyskusja publiczna.

Termin składania uwag i wniosków do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyznaczony do dnia 27 grudnia 2013 roku włącznie.

Podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowiskonie złożono uwag.

Ustalenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn w pełni nawiązują do polityki przestrzennej Gminy i Miasta Raszków zawartej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Raszków".

Procedura sporządzania planu została przeprowadzona zgodnie z wymaganą procedurą formalną-prawną zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), z uwzględnieniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie zawartym w art. 39, art. 40, art. 42, art. 53, art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Zapewniono możliwość czynnego udziału społeczeństwa oraz składania uwag i wniosków w formie i terminie określonych ww. ustawą.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama