reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/209/14 Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław"

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław

§ 1. Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności do psów
i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Miłosław.

§ 2. Celem niniejszego programu jest:

1) zapobieganie bezdomności zwierząt;

2) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt.

§ 3. Wykonawcą programu jest Gmina Miłosław - Referat Infrastruktury Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Urzędu Gminy w Miłosławiu.

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina realizuje poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku w Gnieźnie, ul. Kawiary 8 (zwanego dalej schroniskiem).

§ 5. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1) ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące;

2) dokarmianie oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania, szczególnie zimą;

3) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy;

4) współpracę w zakresie realizacji zadań wymienionych w pkt 1-3 z osobami fizycznymi oraz z organizacjami społecznymi.

§ 6. 1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt, na interwencję.

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały,
a w szczególności zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

4. Wyłapane zwierzęta będą umieszczone w przytulisku przy ul. Mostowej 18 w Miłosławiu na okres 14 dni.

5. Zwierzęta umieszczone w przytulisku mogą zostać odebrane przez ich właścicieli lub zostać przekazane do adopcji. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podpisuje umowę z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie.

6. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku.

§ 7. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

2. Zabiegi kastracji i sterylizacji prowadzi lekarz weterynarii zatrudniony przez schronisko.

3. Zabiegom, o których mowa w ust.1, nie podlegają zwierzęta umieszczone w przytulisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczenia do adopcji.

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym na stronach internetowych;

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt;

3) działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty;

4) prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę poprzez wprowadzenie do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych, standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.

§ 9. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt, po uprzednim uzgodnieniu z Referatem Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy w Miłosławiu.

2. Do dokonania czynności usypiania jest uprawniony wyłącznie lekarz weterynarii, mający siedzibę w Miłosławiu przy ul. Plac Wiosny Ludów 18, na podstawie umowy podpisanej z Gminą Miłosław.

3. Fakt uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w ewidencji prowadzonej przez Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

4. Zwierzę usypiane musi być traktowane, do ostatniej chwili życia, łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Zabieg uśpienia powinien być wykonany w sposób humanitarny (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie).

5. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

§ 10. 1. Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich zapewni gospodarstwo rolne w Biechowie 42.

2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

3. Zwierzęta umieszczone w gospodarstwie muszą być dokładnie opisane i oznakowane.

§ 11. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowany jest przez umowę z lekarzem weterynarii, o którym mowa w § 9 ust. 2.

2. Zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy Miłosław, który będzie koordynował dalsze postępowanie.

3. Numery telefonu będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy, Posterunku Policji w Miłosławiu oraz u sołtysów.

§ 12. 1. Środki finansowe na realizację programu określa się corocznie w budżecie gminy.

2. Środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy na rok 2014 wynoszą kwotę 15.500,00 zł.

3. Podmioty, które zgodnie z odrębną umową ubiegają się o zwrot wydatków poniesionych m.in. na: zakup karmy i niezbędnych środków dla utrzymania zwierząt przed przekazaniem do schroniska, uśpienie ślepych miotów, utrzymanie zwierzęcia w schronisku, zobowiązane są do ich udokumentowania.

4. Wypłaty dokonywane będą na podstawie przedłożonej w Urzędzie Gminy faktury.

5. O częściowy zwrot wydatków poniesionych na sterylizację lub kastrację, a także zaczipowanie może się ubiegać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) zabierze psa lub kota umieszczonego przez Gminę Miłosław w przytulisku, o którym mowa w § 6 ust. 4, oraz zobowiąże się do sprawowania stałej opieki nad ww. zwierzęciem;

2) przedłoży w Urzędzie Gminy stosowne faktury wraz z wnioskiem o zwrot wydatków i oświadczeniem, że towary lub usługi, na które opiewa faktura, wykorzystano na rzecz zwierzęcia, o którym mowa w pkt 1.

6. Maksymalna kwota zwrotu, o którym mowa w ust. 3 i 5, wynosi 300 zł na jedno zwierzę.

7. Maksymalna kwota wydatków na realizację programu w roku budżetowym 2014 nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 2.

§ 13. Uchwała obowiązuje do dnia 31 marca 2015 r.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Jarosław Sobczak


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XL/209/14 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław"

Art.11a ustawy o ochronie zwierząt nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Projekt Programu został zaopiniowany przez Koło Łowieckie nr 66 "Knieja" Czeszewo, Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Bieganowie, Koło Łowieckie nr 68 "Szarak" Września, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kłecku, Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni, Wojskowe Koło Łowieckie nr 86 "Sokół" Poznań, Ośrodek Hodowli Zwierzyny Instytut Hodowli Roślin Poznań.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Burmistrz Gminy


mgr Zbigniew Skikiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama