reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Wójta Gminy Kwilcz

z dnia 26 marca 2014r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KWILCZ ZA 2013 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wójt Gminy Kwilcz przedstawia Radzie Gminy Kwilcz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2013 rok.

Sprawozdanie sporządzono w oparciu o przepisy art. 267 ustawy z dnia 9 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Przedstawione sprawozdanie zawiera wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.:

1. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów, stanowiącą załącznik nr 1,

2. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone, stanowiącą załącznik nr 2,

3. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie wydatków, stanowiących załącznik nr 3,

4. część tabelaryczną, w której wykazany jest plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone, stanowiący załącznik nr 4,

5. informację o stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, stanowiąca załącznik nr 5,

6. część opisową, w której znajduje się opis ważniejszych źródeł dochodów i ważniejszych rodzajów wydatków,

7. wydatki majątkowe przeznaczone na zadania i zakupy inwestycyjne,

8. należności i zobowiązania,

9. stan zadłużenia Gminy,

10. opis ogólnej sytuacji budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.,

11. informację o stanie mienia jst.,

12. część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu,

13. część tabelaryczną i opisową o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za rok 2013 tj. Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu.

Budżet Gminy Kwilcz na 2013 rok uchwalony Uchwałą budżetową Nr XXVI/195/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

W budżecie na 2013 rok (w pierwszej wersji) uchwalono:

1. planowane dochody w wysokości 19.225.454,42 zł w tym:

- dochody bieżące wynosiły 17.146.301,06 zł,

- dochody majątkowe wynosiły 2.079.153,36 zł,

z dochodów ogółem:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

2.435.372,00 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 zł,

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w wysokości 843.135,00 zł.

2. planowane wydatki budżetowe w wysokości 18.199.074,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynosiły 16.637.490,12 zł,

- wydatki majątkowe wynosiły 1.561.584,42 zł,

z wydatków ogółem wydatki na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.435.372,00 zł,

- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

97.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.332.402,35 zł.

3. nadwyżkę budżetu zaplanowano w wysokości 1.026.379,88 zł.

Uchwała budżetowa w 2013 r. zmieniana była następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą Nr XXVII/200/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 lutego 2013 r.,

- Uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 19 marca 2013 r.

- Uchwałą Nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 23 kwietnia 2013 r.

- Zarządzeniem Nr 39/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2013 r.

- Zarządzeniem Nr 40/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 maja 2013 r.

- Uchwałą Nr XXX/230/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 4 czerwca 2013 r.

- Zarządzeniem Nr 49/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 czerwca 2013 r.

- Uchwałą Nr XXXI/232/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 2 lipca 2013 r.

- Zarządzeniem Nr 56/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 lipca 2013 r.

- Uchwałą Nr XXXII/238/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 22 sierpnia 2013 r.

- Uchwałą Nr XXXIII/242/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 5 września 2013 r.

- Uchwałą Nr XXXIV/247/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 września 2013 r.

- Zarządzeniem Nr 71/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 września 2013 r.

- Uchwałą Nr XXXV/251/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 października 2013 r.

- Zarządzeniem Nr 75/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 października 2013 r.

- Uchwałą Nr XXXVI/274/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 26 listopada 2013 r.

- Zarządzeniem Nr 82/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 grudnia 2013 r.

- Uchwałą Nr XXXVII/292/2013 Rady Gminy Kwilcz z dnia 17 grudnia 2013r.

- Zarządzeniem Nr 87/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2013r.

- Zarządzeniem Nr 98/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 grudnia 2013r.

Po dokonanych w ciągu roku 2013 zmianach, aktualny, obowiązujący na dzień 31 grudnia 2013 r. plan budżetu przedstawia się następująco:

1. planowane dochody w wysokości 20.586.728,18 zł w tym:

- dochody bieżące 18.376.668,77 zł,

- dochody majątkowe 2.210.059,41 zł.

z dochodów ogółem:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.264.896,22 zł

- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.010,00 zł

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w wysokości 831.322,26 zł

2. planowane wydatki budżetowe w wysokości 20.088.363,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynosiły 17.918.080,76 zł,

- wydatki majątkowe wynosiły 2.170.282,47 zł

z wydatków ogółem wydatki na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.264.896,22 zł,

- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.610,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.399.598,84 zł.

3. nadwyżkę budżetu zaplanowano w wysokości 498.364,95 zł.

Ostatecznie budżet Gminy Kwilcz na dzień 31 grudnia 2013 r. zamknął się po stronie dochodów w wysokości 20.586.728,18 zł i po stronie wydatków w wysokości 20.088.363,23 zł.

Plan dochodów 20.586.728,18 zł wykonanie 20.549.307,15zł 99,82 %

Plan wydatków 20.088.363,23 zł wykonanie 19.253.613,66zł 95,84 %

Stan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów
na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie

Plan na początku 2013 roku (zł)

Plan po zamianach na dzień 31.12.2013 r. (zł)

Wykonanie
za 2013 r. (zł)

% wykonania do planu (4:3)

1

2

3

4

5

DOCHODY

19.225.454,42

20.586.728,18

20.549.307,15

99,82

WYDATKI

18.199.074,54

20.088.363,23

19.253.613,66

95,84

Nadwyżka/Deficyt

1.026.379,88

498.364,95

1.295.693,49

259,99

PRZYCHODY
ogółem
w tym:

0,00

528.014,93

585.014,93

110,80

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

0,00

528.014,93

585.014,93

110,80

ROZCHODY ogółem
z tego:

1.026.379,88

1.026.379,88

1.026.379,88

100,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

1.026.379,88

1.026.379,88

1.026.379,88

100,00

Na koniec 2013 r. dochody wynosiły 20.549.307,15 zł co oznacza, że zostały wykonane w 99,82 %. Wydatki wynosiły 19.253.613,66 zł co oznacza, że zostały wykonane w 95,84 %. Rok 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.295.693,49 zł.

Dochody i wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe

Wyszczególnienie

Plan po zmianach
na 2013 r. (zł)

Wykonanie
za 2013 r. (zł)

%
Wykonania

Dochody budżetowe, w tym:

20.586.728,18

20.549.307,15

99,82

dochody bieżące

18.376.668,77

18.257.064,20

99,35

dochody majątkowe

2.210.059,41

2.292.242,95

103,72

Wydatki budżetowe, w tym:

20.088.363,23

19.253.613,66

95,84

wydatki bieżące

17.918.080,76

17.105.661,84

95,47

wydatki majątkowe

2.170.282,47

2.147.951,82

98,97

Wójt Gminy Kwilcz


Stanisław Mannek


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

zlecone


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

należności


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

dochody


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

dochody zlecone


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

wydatki


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

wydatki zlecone


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr ....................
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik9.pdf

WPF

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Hanna Bartkowiak

Konsultant/Zespół Doradców Unijnych SmartConsulting S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama