reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/265/2014 Rady Miasta Czarnków

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Czarnków w 2014 roku

Na podstawie art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) przyjmuje się:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Czarnków w 2014 roku, zwany dalej programem

§ 1. Program dotyczy zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Czarnkowa.

§ 2. Realizację zadań w ramach programu prowadzą:

1) Urząd Miasta Czarnków, Referat Techniczno- Inwestycyjny w zakresie koordynacji zadań programu;

2) VET-AGRO SERWIS ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka lek. wet. Z. Jażdżewski - właściciel Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie, w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt, prowadzenie schroniska, sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypiania ślepych miotów;

b) Straż Miejska Czarnkowa w zakresie przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, przy współpracy ze schroniskiem dla zwierząt.

§ 3. 1. Zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta Czarnkowa zapewnia się miejsce w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie.

2. Do schroniska nie są przyjmowane wolno żyjące koty, z wyłączeniem przypadków, w których zwierzęta te uległy wypadkom komunikacyjnym i wymagają pomocy lekarsko-weterynaryjnej.

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest społecznie przez niezrzeszonych opiekunów wolno żyjących kotów, z zastrzeżeniem §6.

§ 5. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami, które uległy wypadkom komunikacyjnym, do czasu zakończenia leczenia i wypuszczenia.

§ 6. Miasto Czarnków przeznacza środki finansowe na dofinansowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami w ramach następujących działań;

a) opieka lekarsko-weterynaryjna w potrzebie (po wypadku i w chorobach);

b) sterylizacja/kastracja;

c) dokarmianie poprzez organizowanie zbiórek i przekazywanie karmy opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy są znani Straży Miejskiej.

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter interwencyjny. Zgłoszenia od mieszkańców Miasta o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Straż Miejska oraz Urząd Miasta Czarnków-Referat Techniczno-Inwestycyjny.

§ 8. Do odławiania zwierząt bezdomnych uprawnione jest pogotowie interwencyjne Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie.

§ 9. Bezdomne psy przebywające w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie, po okresie kwarantanny i spełnieniu warunku braku przeciwwskazań lekarskich do wykonania zabiegu, kwalifikowane są do przeprowadzenia sterylizacji/kastracji. Po wykonaniu zabiegu zwierzęta objęte są opieką pozabiegową w schronisku.

§ 10. Sterylizacji albo kastracji w schronisku podawane są także wolno żyjące koty, które trafiły pod opiekę schroniska po wypadku komunikacyjnym. Sterylizacji albo kastracji poddaje się wolno żyjące koty po zakończonym leczeniu, przed ich wypuszczeniem.

§ 11. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie, w szczególności poprzez następujące działania:

a) publikację fotografii zwierzęcia, które trafiło do schroniska na stronie internetowej schroniska i w prasie lokalnej;

b) akcje popularyzacyjne adopcji zwierząt bezdomnych, prowadzone samodzielnie lub we współpracy z organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi i mediami.

§ 12. Mieszkańcy Czarnkowa adoptujący zwierzęta ze schroniska zostają zwolnieni z obowiązku wnoszenia opłaty od tego zwierzęcia, zgodnie z właściwą uchwałą Rady Miasta Czarnków w sprawie opłat od posiadania psów.

§ 13. Usypianie ślepych miotów bezdomnych psów i kotów prowadzone jest w sposób humanitarny w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie. Decyzję o kwalifikacji miotu do uśpienia podejmuje lekarz weterynarii zatrudniony w schronisku.

§ 14. 1. Gospodarstwo rolne pana Jerzego Kijka w Czarnkowie przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Miasta Czarnkowa.

2. Szczegółowy sposób postępowania w gospodarstwie wskazanym w ust. 1 określa porozumienie.

§ 15. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie.

§ 16. 1. Plan znakowania zwierząt w gminie jest realizowany w następujących formach:

1) bezpłatne znakowanie zwierząt należących do mieszkańców Miasto Czarnków prowadzi się poprzez wydawanie numeru rejestracyjnego psa w ramach obowiązku rejestracji w Referacie Finansowym Urzędu Miasta Czarnków;

2) psy bezdomne znakowane są w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie, przed przekazaniem do adopcji i rejestrowaniem na nowego właściciela - osobę adoptującą.

2. W przypadku utraty psa oznakowanego lub jego zbycia dotychczasowy właściciel jest zobowiązany do wyrejestrowania go w Referacie Finansowym. Nowy właściciel psa oznakowanego jest zobowiązany do zarejestrowania go w Referacie Finansowym Urzędu Miasta. Obowiązek wyrejestrowania i zarejestrowania należy wykonać w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tego obowiązku.

§ 17. 1. Na realizację programu w Budżecie Gminy Miasta Czarnków na 2014 rok przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 000 zł.

2. Środki finansowe wydatkowane będą na poszczególne zadania:

a) wyłapywanie bezdomnych zwierząt (psy, koty) - według zapotrzebowania (dojazd i dowóz wyłapanych zwierząt);

b) przyjęcie bezdomnych zwierząt w schronisku, w tym:

- wykonanie niezbędnych szczepień ochronnych,

- odpchlenie zwierząt,

- odrobaczanie zwierząt.

c) utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, w tym:

- zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych,

- karmienie zwierząt,

- sprawowanie opieki weterynaryjnej ( profilaktyka i leczenie ),

- przeprowadzenie sterylizacji,

- wydawanie zwierząt dla osób chętnych do ich adopcji, oraz informowanie Urzędu Miasta Czarnków o miejscu ich przekazania,

- usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

- podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie numeru do bazy danych;

d) przyjęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim;

e) przyjęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zostały ranne w wyniku wypadku drogowego na terenie miasta.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 19. Traci moc Uchwała Nr XXX/211/2013 Rady Miasta Czarnków z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Czarnków w 2013 roku.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama