reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.169.2014.7 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 8 kwietnia 2014r.

orzekające nieważność Uchwały Nr XXXVII/211/2014 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grzegorzew na rok 2014”

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t )

orzekam

nieważność  Uchwały Nr XXXVII/211/2014 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grzegorzew na rok 2014” - ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN.I.4131.1.169.2014.7
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XXXVII/211/2014 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 27 marca 2014 roku została doręczona Wojewodzie w dniu 2 kwietnia 2014 r.

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami  oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856).

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził co następuje:

Podstawę prawną do uchwalenia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt stanowi art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

W myśl tego przepisu, rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Natomiast w art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, ustawodawca zawarł katalog zagadnień które rada gminy, podejmując uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności, powinna szczegółowo określić w programie. Zgodnie z nim, program obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Obecne brzmienie art. 11a omawianej ustawy zostało nadane na mocy art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 230, poz. 1373) o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 1 stycznia 2012 r.

Zmiany dokonane przez nowelizację z dnia 16 września 2011 r. zastąpiły dotychczasową regulację odnoszącą się do wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami, które następowało na podstawie uchwały rady gminy podjętej w oparciu o art. 11 ust. 3 ustawy

Jak wyżej wykazano obecnie, zadanie to, wraz z innymi enumeratywnie wskazanymi zagadnieniami, jest realizowane w drodze podejmowanego corocznie, obligatoryjnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (art. 11a ustawy).

Istotą oceny prawidłowości uchwały w przedmiotowej sprawie jest wskazanie zakresu, jaki obejmuje upoważnienie ustawowe, a w konsekwencji, czy istotnie autor uchwały wypełnił cały zakres spraw przekazanych mu przez ustawodawcę do uregulowania. Niewyczerpanie zakresu przedmiotowego w drodze uchwały skutkuje zaś istotnym naruszeniem prawa. A zatem, jeśli ustawodawca zastrzegł, że w akcie prawa miejscowego powinny znaleźć się określone regulacje, to ich brak oznacza niewypełnienie przez przedmiotową uchwałę zakresu regulacji określonej w upoważnieniu ustawowym i ma istotny wpływ na ocenę zgodności aktu z prawem.

W ocenie organu nadzoru, uchwalony przez Radę Gminy w Grzegorzewie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grzegorzew nie wypełnia zakresu spraw przekazanych do uregulowania na podstawie art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt.

Z art. 11a ust. 2 pkt 7 ustawy wynika konieczność wskazania w programie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarczych. Rada Gminy powyższego obowiązku nie wypełniła, ponieważ nie wskazała w uchwale adresu konkretnego gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarczych. Natomiast  Rada Gminy uchwalając program opieki nad zwierzętami winna, wypełniając dyspozycję ustawodawcy, wskazać gospodarstwo rolne, które zapewni miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. Rada Gminy zobowiązana jest bowiem  przestrzegać zakresu upoważnienia udzielonego jej przez ustawę. Z istoty aktu prawa miejscowego wynika aby regulacje w nim zawarte były jasne i precyzyjne, w sposób kompleksowy wypełniające delegację ustawową.

Organ gminy podejmując uchwałę w przedmiocie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt nie może pominąć żadnego z elementów wskazanych w powołanych przepisach art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Rada gminy jest bowiem zobowiązana do wyczerpania zakresu upoważnienia ustawowego poprzez uregulowanie wszystkich kwestii uznanych przez ustawodawcę za istotne.

Przyjęcie w Rozdziale II § 10 ust. 2 Załącznika do przedmiotowej  uchwały zapisu, iż „Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsc dla bezdomnych zwierząt gospodarskich nastąpi w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji, na podstawie umowy zawartej przez Gminę Grzegorzew z właścicielem gospodarstwa..”„nie wypełnia dyspozycji wynikającej z wyżej wskazanego art. 11 a ustawy.

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVII/211/2014 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grzegorzew jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wojewoda Wielkopolski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama