reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/220/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013., poz. 1399 ze zm.,) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada Miejskiej w Stawiszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z przyjętą na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn średnią ilością wytworzonych odpadów na jednego mieszkańca w ciągu tygodnia w wysokości 30 l/os. w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi , odbierane są:

1. zmieszane odpady komunalne (frakcja mokra),

2. popioły piecowe,

3. odpady biodegradowalne,

4. szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane w selektywny sposób (frakcja sucha),

5. odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 2. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości, zebrane niezgodnie z zasadami określonymi w § 4, traktowane będą jako odpady komunalne zmieszane.

§ 3. 1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odbierane będą raz w miesiącu, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina i Miasto Stawiszyn zawarło umowę na odbierane odpadów komunalnych udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

§ 4. 1. Szkło zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze białym i zielonym.

2. Papier zbierany selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze niebieskim.

3. Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze żółtym.

4. Odpady o których mowa w ust. 1-3 zebrane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą raz w miesiącu.

§ 5. 1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę i Miasto Stawiszyn z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina i Miasto Stawiszyn zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Gmina i Miasto Stawiszyn zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Odpady odbierane będą raz na kwartał w terminach podanych w harmonogramie. Odpady nie mogą przekraczać wagi 100 kg z gospodarstwa domowego.

4. Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do palcówek oświatowych, placówek handlowych i instytucji publicznych na terenie Związku, z którymi współpracuje jako Operator ZUOK " Orli Staw". Wykaz miejsc obsługiwanych w powyższym zakresie dostępny jest na stronie www.orlistaw.pl. Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do punktów ich sprzedaży detalicznej, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2, do punktów sprzedaży hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu, których adresy są podane do publicznej wiadomości mieszkańcom.

6. Popioły piecowe będą odbierane jako oddzielna frakcja raz w miesiącu zgodnie z podanym harmonogramem odbioru w okresie od października do marca .

7. Odpady biodegradowalne (skoszona trawa, rośliny, rozdrobnione gałęzie, itp.) odbierane będą raz w miesiącu w podanych terminach w harmonogramie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Gmina i Miasto Stawiszyn zawarło umowę na odbieranie odpadów komunalnych w okresie od maja do października.

§ 6. 1. Mobilny punkt zbierania odpadów komunalnych stanowiący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbierając w szczególności: komunalne odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, przenośne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i opony.

2. Częstotliwość, harmonogram i miejsca świadczenia usług przez mobilny punkt zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych i problemowych będzie podany mieszkańcom do publicznej wiadomości.

§ 7. 1. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewniać łatwy dostęp do pojemników i worków dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVI/144/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


Uzasadnienie

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych 1 lipca 2011 r., gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z obowiązków, Rada Miejska w Stawiszynie powinna przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę i Miasto Stawiszyn w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od właścicieli nieruchomości będą odbierane zmieszane odpady komunalne, odpady segregowane, popioły piecowe i odpady biodegradowalne z częstotliwością raz w miesiącu oraz, odpady wielkogabarytowe, komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny poprzez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych według ustalonego wcześniej harmonogramu. Zakres świadczonych usług przez Gminę i Miasto Stawiszyn został tak zaplanowany, aby w jak najbardziej efektywny sposób, środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkańców. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama