| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/288/2014 Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (teks jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 856 ) Rada Gminy Strzałkowo uchwala:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2014r.

Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 1. Zapewnia się opiekę wszystkim bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt zlokalizowanym w m. Ostrowo Kościelne nr 35, gm. Strzałkowo, którego właścicielem jest Związek Gmin Regionu Słupeckiego. Schronisko udzieli schronienia, pożywienia i leczenia w razie potrzeby (całodobową opiekę weterynaryjną będzie wykonywał lekarz weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę).

Rozdział 2.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

§ 2. 1. Gmina w porozumieniu ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt zapewnia opiekę nad wolno żyjącymi kotami.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, o której mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych obejmuje: zapewnienie dokarmiania kotów wolno żyjących na terenie ich przebywania za zgodą i w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają oraz w razie potrzeby (wypadek, choroba) zapewnienie opieki weterynaryjnej w schronisku.

Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt pozostawionych bez opieki, zagubionych, porzuconych na terenie gminy Strzałkowo będzie miało charakter stały - zgłoszenia od mieszkańców Gminy o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy w Strzałkowie lub Schronisko.

2. 2. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzić będzie pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

3. Wyłapane zwierzęta zostaną przetransportowane i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym 35, gm. Strzałkowo.

4. Po odłowieniu zwierzęta w Schronisku podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom: ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii, pomocy lekarsko-weterynaryjnej oraz niezbędnym szczepieniom profilaktycznym.

Rozdział 4.
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

§ 4. 1. Gmina realizuje sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku w Ostrowie Kościelnym 35 zgodnie z Regulaminem schroniska. Schronisko dla zwierząt zapewnia wykonanie zabiegów kastracji albo sterylizacji znajdujących się tam zwierząt.

2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji będą prowadzone tylko przez lekarza weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę.

3. Zabiegi sterylizacji albo kastracji będą przeprowadzane wyłącznie u zwierząt, u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek.

Rozdział 5.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 5. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez schronisko dla zwierząt poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do adopcji, prowadzenie galerii zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej Schroniska.

2. Zasady adopcji bezdomnych zwierząt zawiera Regulamin schroniska przyjęty uchwałą nr IX/23/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 23 kwietnia 2012r.

Rozdział 6.
Usypianie ślepych miotów

§ 6. 1. Uśpieniu mogą być poddane zwierzęta, które przyszły na świat w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym, gm. Strzałkowo.

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę.

3. Ocenę kwalifikacji narodzonych zwierząt do uśpienia powierza się lekarzowi weterynarii wykonującego powyższą usługę.

Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 7. 1. W przypadkach znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi bądź w wyniku zdarzeń losowych (np. śmierci lub poważnej choroby właściciela) zapewnia się opiekę zwierzętom w gospodarstwie rolnym położonym w m. Kąty 4, na terenie gminy Słupca. Z właścicielem w/w gospodarstwa Związek ma podpisaną umowę.

2. Gospodarstwo, o którym mowa w ust. 1 posiada odpowiednie pomieszczenia przystosowane do hodowli zwierząt.

3. W wyznaczonym gospodarstwie umieszczone zostaną również zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielowi w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Rozdział 8.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 8. 1. Zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom uczestniczącym w zdarzeniach drogowych poprzez udzielenie pomocy weterynaryjnej przez lekarza weterynarii i transport poszkodowanego zwierzęcia do schroniska.

2. Całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych sprawuje lekarz weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Koszty realizacji programu ponosi Związek Gmin Regionu Słupeckiego z siedzibą ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, którego Gmina Strzałkowo jest członkiem.

2. Na realizację zadań powierzonych Związkowi Gmina Strzałkowo przeznacza w 2014 roku kwotę 35 253,00 zł, słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy zł 00/100 w ramach składki członkowskiej płaconej na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

3. Gmina Strzałkowo w ramach członkowstwa powierza Związkowi Gmin Regionu Słupeckiego realizację "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2014r."

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/288/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2014 roku

W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy zobowiązana została obligatoryjnie do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, obligatoryjne uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Musielak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »