| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/238/2014 Rady Miejskiej w Ujściu

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujście w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856 j.t.) Rada Miejska w Ujściu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujście w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/170/2013 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujście w 2013 r., zmieniona uchwałą Nr XXIII/189/2013 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 18 czerwca 2013 r., zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujście w 2013 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/238/2014
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. Nr 1


Uzasadnienie

uzasadnienie Do Uchwały Nr XXIX/238/2014
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 28 lutego 2014 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2013.856 j.t.) do zadań własnych gminy należy zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz ich wyłapywanie.

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 11a ww. cytowanej ustawy o ochronie zwierząt przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujście w roku 2014.

Projekt Programu przekazany został do zaopiniowania Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Pile, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Pile oraz zarządcom obwodów Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Ujście oraz poddany został konsultacjom, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), których jednym z celów statutowych jest ochrona zwierząt.

Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LSJ HR Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »