| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/422/2014 Rady Miejskiej w Kole

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zwany dalej przedsiębiorcą, w zakresie:

1) wyposażenia technicznego dla pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz dla bazy transportowej;

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych;

3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

§ 2. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego dla pojazdów asenizacyjnych i bazy transportowej:

1) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych muszą:

a) posiadać aktualne badanie techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm),

b) spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

c) być oznakowane w sposób trwały i czytelny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na masce i na obu drzwiach bocznych pojazdów nazwy i numeru telefonu przedsiębiorcy,

2) przedsiębiorca musi:

a) dysponować utwardzoną nieruchomością z przeznaczeniem na bazę transportową o powierzchni dostosowanej do liczby i wielkości pojazdów, zapewniającą codzienne parkowanie wszystkich pojazdów po zakończonej pracy, zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieuprawnionym,

b) wykazać, że posiada na terenie bazy zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej.

§ 3. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych przedsiębiorca musi udokumentować możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów, celem spełnienia § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) - o ile czynności te nie są wykonywane na terenie bazy transportowej.

§ 4. W zakresie wymagań dotyczących miejsc przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorca musi uzyskać uzgodnienia w zakresie miejsca dowozu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych w Kole, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole, ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło .

§ 5. Przez dysponowanie nieruchomością, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. a, należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości, wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 7. Traci moc uchwała nr LII/403/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kole


Artur Szafrański


Uzasadnienie

do Uchwały nr XLV/422/2014 Rady Miekskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przygotowanie projektu uchwały wynika z art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróSniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia, burmistrza.

Zgodnie z art.7 ust.3a cytowanej wyżej ustawy, Rada Miejska określa w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w powyżej wskazanym zakresie.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »