| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Kamieniec; Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Kamieniec

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami), Uchwały Nr XLIII/273/2014 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminie Kamieniec oraz Uchwały Nr XXXI/191/2014 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego

zostaje zawarte porozumienie pomiędzy:

Powiatem Grodziskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Grodziskiego,

w imieniu którego działają:

1. Mariusz Zgaiński - Starosta Grodziski

2. Antoni Kłak - Wicestarosta Grodziski

zwanym dalej "Powierzającym"

a

Gminą Kamieniec, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kamieniec Piotra Halasza

zwanym dalej "Przyjmującym"

o następującej treści:

§ 1. Powierzający przekazuje Przyjmującemu zarządzanie drogami powiatowymi przebiegającymi na terenie Gminy Kamieniec w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg w obszarze zabudowanym, polegającego na:

1) utrzymaniu kanalizacji deszczowej oraz odwodnieniu nawierzchni poprzez wykonanie ścinki poboczy,

2) utrzymaniu czystości i porządku na terenie dróg powiatowych w zakresie wynikającym z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399),

3) prowadzeniu okresowych kontroli stanu dróg powiatowych na terenie zabudowanym Gminy Kamieniec.

§ 2. Powierzający przekaże na realizację zadań ujętych w § 1 porozumienia kwotę w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy).

Przedmiotowa kwota będzie przekazywana przez Powierzającego Przyjmującemu w dwóch równych ratach płatnych do 30.04.2014 r. oraz 31.07.2014 r.

§ 3. Przyjmujący będzie realizował zadanie, o którym mowa w § 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

§ 4. Wykonywanie nadzoru nad realizacją powierzonych czynności sprawuje Powierzający.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas od 01 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania porozumienia z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 8. Szczegółowe rozliczenie Przyjmujący przekaże Powierzającemu w terminie do dnia 15 stycznia 2015r.

Dotowany zobowiązuje się przedstawić Dotującemu na piśmie rozliczenie finansowe z wykorzystania dotacji wraz z kserokopią faktur, wystawionymi po otrzymaniu dotacji, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, protokołem obioru prac i kosztorysem całego przedsięwzięcia.

Dotujący zatwierdza rozliczenie finansowe w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Powierzający

Przyjmujący

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »