| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2012 rok

Na podstawie art. 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.) oraz § 12 ust. 2 pkt 4 i pkt 7 lit. C Statutu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 245, poz. 4555), Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 r. w wysokości 2.267.636,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 2.267.636,00 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 r. w wysokości 2.267.636,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1.997.636,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 270.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" do:

1) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, poza paragrafami 4010, 4040, 4110, 4120.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 4. Tworzy się rezerwę w wysokości 22.676,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".Załącznik nr 1Do uchwały Nr III/15/2012 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ",z dnia 10 września 2012 roku

Plan DochodówBudżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na 2012 r. w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej:

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2012

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM

2 267 636

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 267 636

90002

Gospodarka Odpadami

2 267 636

2900

Wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

2 267 636

Załącznik nr 2Do uchwały Nr III/15/2012 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ",z dnia 10 września 2012 roku

Plan Wydatków Budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na 2012 r. w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej:

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan na 2012 rok

1

2

3

4

5

WYDATKI OGÓŁEM

2 267 636

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 267 636

90002

Gospodarka Odpadami

2 267 636

3020

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1 000

4010

Wydatki osobowe pracowników

754 000

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

90 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

20 000

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

-

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

80 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

410 000

4260

Zakup energii

30 000

4270

Zakup usług remontowych

5 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 000

4300

Zakup usług pozostałych

127 324

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

10 000

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

15 000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

15 000

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

15 000

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

70 000

4400

Opłaty za administrowanie i czynsz za pomieszczenia biurowe

170 000

4110

Podróże służbowe krajowe

40 000

4420

Podróże służbowe zagraniczne

40 000

4430

Różne opłaty i składki

46 236

4440

Opłaty za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

11 400

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

20 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

270 000

758

Różne rozliczenia

22 676

75818

Rezerwy ogólne i celowe

22 676

4810

Rezerwy

22 676


Uzasadnienie

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR III/15/2012

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"GOAPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ",

z dnia 10 września 2012 rokuNiniejsza uchwała będzie stanowić podstawę gospodarki finansowej Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na rok 2012.Plan finansowy (budżet) Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" zamyka się po stronie dochodów i wydatków ogólną kwotą 2 267 636,- zł. Zarówno na początku okresu objętego planem, jak i na koniec 2012 r. plan nie przewiduje żadnych sald środków pieniężnych.DOCHODYGłówna pozycją dochodów są wpłaty z gmin - członków Związku Międzygminnego "Gospodarka odpadami Aglomeracji Poznańskiej" o łącznej wartości 2 267 636,- zł. Dochody te wykazywane są w dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w § 2900 w kwocie 2 257 636,- zł. Kwota ogólna i kwoty cząstkowe dotyczące poszczególnych gmin wynikają z liczby mieszkańców na koniec roku, potwierdzonej najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego (tj. na 31.12.2010) i stawki w wysokości 3 zł/1 mieszkańca.Kwota ogólna wyżej określonych wpłat ujętych w planie finansowym wynika z poniższych wyliczeń:

Gmina

Liczba mieszkańców na 31.12.2010 r.

Planowana kwota należnych wpłat (w złotych)

Buk

12 157

36 471

Czerwonak

25 859

77 577

Kleszczewo

6 312

18 936

Kostrzyn

16 541

49 623

Murowana Goślina

16 349

49 047

Oborniki

32 528

97 584

Pobiedziska

17 915

53 745

Poznań

552 735

1 658 205

Suchy Las

15 132

45 396

Swarzędz

43 684

131 052

Razem Związek

739 212

2 217 636

Należne kwoty ze strony poszczególnych gmin powinny być przekazane na rachunek bankowy Związku Międzygminnego.Ponadto dochody § 2900 klasyfikacji budżetowej w planie finansowym na 2012 r. stanowią wpłaty wpisowego za przynależność do Związku w wysokości 5 000,00 zł od każdej z gmin wyżej wymienionych, skalkulowana została w planie na kwotę 50 000,- zł.WYDATKIWydatki w planie finansowym Związku na 2012 r. zaplanowano w kwocie ogólnej identycznej jak planowane tj. 2 267 636,- zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 1 997 636,- złW tym rezerwa 22 676,- zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 270 000,- zł.I Wydatki bieżącePlan przewiduje w ramach:

1. Dz. 900, rozdz. 90002 - gospodarka komunalnai ochrona środowiska -gospodarka odpadami-kwotę 1 997 636,- zł.Wydatki bieżące ujęte w dz. 900, rozdz. 90002 dotyczą wydatków na zorganizowanie i funkcjonowanie siedziby Związku oraz Biura, a także obsługę organów statutowych Związku.Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale w podziale na paragrafu obejmują:

1. § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 000,- zł.

2. § 4010 - wydatki osobowe pracowników 754 000, - złZakłada się zatrudnienie na początek 25 osób w Biurze Związku.

3. § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (nagrody roczne) 0,- zł.

4. § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) 90 000,- zł.

5. § 4120 - składki na Fundusz Pracy 20 000,- zł.

6. § 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niep. 0,- zł.

7. § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)000,- zł.

8. § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 410 000,- zł.(materiały eksploatacyjne, artykułu biurowe, środki czystości, wydawnictwa i książki, pozostałe środki trwałe i pozostałe materiały)

9. § 4260 - zakup energii 30 000,- zł.(koszty energii, CO i dostawy wody)

10. § 4270 - zakup usług remontowych 5 000,- zł.

11. § 4280 - zakup usług zdrowotnych 5 000,- zł

12. § 4300 - zakup usług pozostałych 127 324,- zł.(usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, obsługi BIP, ochrony, prawna, transportowe, drukarskie, sprzątania itp.)

13. § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000, - zł.

14. § 4360 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 15 000,- zł.

15. § 4370 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 15 000,- zł.

16. § 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia 15 000,- zł.

17. § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii000,- zł.

18. § 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 170 000,- zł.

19. § 4410 - podróże służbowe krajowe 4 0 000,- zł.(koszty delegacji służbowych pracowników Związku oraz koszty ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)

20. § 4420 - podróże służbowe zagraniczne 40 000,- zł.Przewiduje się wyjazdy szkoleniowe celem zapoznania się z funkcjonowaniem zakładów unieszkodliwiania odpadów, kompleksowych rozwiązań organizacji zbiórki i zagospodarowania odpadów i termicznego ich przekształcania.

21. § 4430 - różne opłaty i składki (drogowe, skarbowe, majątkowe, administracyjne, ubezpieczenia sprzętu itp.) 46 236,- zł.

22. § 4440 - opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 400,- zł.

23. § 4700 - szkolenie pracowników Związku 20 000,- zł.W dz. 758, rozdz. 75818 w § 4810 ujęto dodatkową kwotę rezerwy na wydatki bieżące o wartości 22 676,- zł.II Wydatki majątkowe (inwestycyjne)W dz. 900, rozdz. 90002 ujęto:

1. § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne 270 000,- zł.Są to nakłady i wydatki na pierwsze wyposażenie w środki trwałe - urządzenia łączności, komputerowe, serwerownia, kserografy itp.Realizacja planowanych wydatków na 2012 r. powinna zabezpieczyć organizację siedziby Związku i Biura, jej pierwsze wyposażenie, wdrożenie systemów informatycznych, zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry, wdrożenie sprawnego systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z wymogami ustawowymi.Sprawne działanie Związku powinno przynieść wymierne korzyści dla wszystkich gmin zrzeszonych w Związku międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie Związku uznało za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »