| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/311/2014 Rady Miejskiej w Witkowie

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie: ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz. U 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. Nr 1356 j.t. ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa zasady zarządu gruntami wchodzącymi w skład Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz zasady korzystania z tego Ośrodka przez osoby przebywające na jego terenie.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1. Ośrodku - rozumie się przez to Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie;

2. dzierżawcach - rozumie się osoby, które władają częścią terenu Ośrodka na podstawie umowy dzierżawy;

3. najemcach - rozumie się osoby, które władają częścią terenu Ośrodka na podstawie umowy najmu;

4. użytkownikach wieczystych - rozumie się przez to osoby, które władają częścią terenu Ośrodka na podstawie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste;

5. właścicielach- rozumie się przez to osoby, które władają częścią terenu Ośrodka na podstawie prawa własności;

6. terenie Ośrodka - rozumie się przez to obszar o pow. 40,41,73 ha i zapisany w księdze wieczystej nr KN1S/00019995/5, położony na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego między jeziorami Białym a Niedzięgiel;

7. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo;

8. Zarządcy - rozumie się przez to Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie reprezentowany przez Dyrektora;

9. Obiekt zamknięty - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych.

Rozdział 2.
Zasady zarządu mieniem Ośrodka

§ 3. 1. Ośrodkiem zarządza Zarządca.

2. Zarządca wykonuje czynności zwykłego zarządu mieniem - z zastrzeżeniem § 4, a w szczególności:

a) zapewnia przestrzeganie niniejszego regulaminu,

b) udziela zezwoleń wymaganych przez regulamin Ośrodka,

c) zawiera umowy dzierżawy lub najmu mienia będącego w posiadaniu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie,

d) wykonuje inne czynności w zakresie uprawnień Zarządcy.

§ 4. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu mieniem, jak również zawieranie umów dzierżawy, najmu wykonuje Burmistrz, chyba że przepisy wymagają uzyskania zgody Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Części terenu Ośrodka mogą być oddawane w dzierżawę lub najem.

2. Umowę dzierżawy, najmu zawiera się na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata lub na okres dłuższy za zgodą Rady Miejskiej.

3. W umowach na czas oznaczony zawiera się klauzulę wypowiedzenia umowy w określonych przypadkach.

4. Dzierżawca, najemca może poczynić nakłady - konieczne i użyteczne- na dzierżawionym, wynajmowanym terenie Ośrodka, w szczególności wznieść obiekt budowlany - za zgodą wydzierżawiącego, wynajmującego teren, niezależnie od obowiązku uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.

5. Sposób rozliczenia dokonanych nakładów po ustaniu umowy, określa umowa.

6. Zbycie przez dzierżawcę, najemcę prawa do wartości nakładów na dzierżawionej, wynajmowanej nieruchomości nie stanowi podstawy do domagania się przez jego nabywcę zawarcia umowy dzierżawy, najmu jak również nie powoduje wstąpienia nabywcy w prawa dotychczasowego dzierżawcy, najemcy.

7. O zamiarze zbycia prawa, o którym mowa w ust. 6 dzierżawca, najemca zawiadamia Burmistrza na piśmie.

8. Za zobowiązania wobec Gminy wynikające z umowy odpowiadają solidarnie dzierżawca, najemca i nabywca, o którym mowa w ust. 6.

9. Szczegółowe warunki dzierżawy, najmu określa umowa.

Rozdział 3.
Regulamin korzystania z Ośrodka

§ 6. Regulamin określa zasady korzystania z Ośrodka przez osoby przebywające na jego terenie

§ 7. 1. Korzystanie z Ośrodka jest odpłatne.

2. Stawki opłat za wstęp oraz korzystanie z terenu, obiektów i urządzeń Ośrodka ustala Rada Miejska - z zastrzeżeniem ust. 3 .

3. Korzystanie z ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych i sportowych na terenie Ośrodka nie wymaga dodatkowych opłat.

4. Dzierżawcy, najemcy opłacają opłatę o której mowa w § 7 ust.2 w ramach płaconego czynszu dzierżawy, najmu.

5. Użytkownicy wieczyści i właściciele działek korzystają odpłatnie z prawa przechodu i przejazdu do drogi publicznej na podstawie karnetów i biletów wstępu określonych w § 8 ust.1.

6. Korzystanie z ciągów pieszo-jezdnych w celach komercyjnych dozwolone jest za pisemną zgodą Zarządcy i jest odpłatne wg. stawek określonych w § 7 ust.2.

§ 8. 1. Wjazd pojazdów na teren Ośrodka następuje na podstawie biletów-jedno lub wielodniowych oraz karnetów wstępu.

2. Samochody dostawcze mogą wjeżdżać na teren Ośrodka w godzinach 600 - 1100 chyba, że zaistnieją szczególne uzasadnione okoliczności, o których decyduje Zarządca Ośrodka.

§ 9. Kierowcy pojazdów poruszających się po terenie Ośrodka obowiązani są do przestrzegania znaków drogowych umieszczonych na terenie Ośrodka jak również do zachowania szczególnej ostrożności dostosowując prędkość pojazdu do 20 km/h.

§ 10. 1. Pozostawienie pojazdu na terenie Ośrodka jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dzierżawcy, najemcy, użytkownicy wieczyści, właściciele uprawnieni są do pozostawiania swoich pojazdów na posiadanym terenie.

3. Miejsca wymienione w ust. 1 i 2 nie są miejscami strzeżonymi

4. Posiadacz pojazdu pozostawionego w innym niż dopuszczalne miejscu, obowiązany jest do jego niezwłocznego usunięcia - na wezwanie Zarządcy lub innej uprawnionej osoby

§ 11. 1. Ustawianie namiotów i przyczep campingowych na terenie Ośrodka dozwolone jest na wyznaczonym campingu ( placach namiotowych ) i jest odpłatne wg stawek w sposób określony w § 7 ust 2.

2. Namiot lub przyczepa campingowa ustawiona w innym, niż dozwolonym miejscu podlega usunięciu na koszt posiadacza.

3. Dopuszcza się możliwość ustawiania jednego namiotu lub przyczepy campingowej na terenie posiadanym przez dzierżawców, najemców pod warunkiem uiszczenia opłaty określonej w ust. 1.

4. Zabrania się wykorzystywania ustawionych przyczep i namiotów w celach komercyjnych.

§ 12. Dopuszcza się ustawienie na terenie Ośrodka w wyznaczonym do tego miejscu sprzętu wodnego pod warunkiem uzyskania zgody Zarządcy. W przypadku jego komercyjnego wykorzystywania należy uiścić opłatę zgodnie z § 7 ust.2

§ 13. Osoby korzystające z Ośrodka obowiązane są do zachowania na terenie Ośrodka ciszy w godzinach od 2400 do 600

§ 14. Dzierżawcy, najemcy, użytkownicy wieczyści oraz właściciele mają obowiązek zaopatrzenia obiektu w sprzęt przeciw pożarowy.

§ 15. 1. W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Ośrodka zastosowanie mają przepisy Uchwały nr XXII/212/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27grudnia 2012r. /Dz.Urz.Woj.Wielkp. poz. 1936 i 1942 z 4 marca 2013r./

2. Dopuszcza się możliwość palenia ognisk na terenie Ośrodka wyłącznie w terminach i wyznaczonych miejscach po uzyskaniu pozwolenia Zarządcy.

§ 16. Zgody Zarządcy wymaga:

1. Organizacja imprez sportowych, kulturalnych i innych publicznych, w tym również wszelkich imprez muzyczno-tanecznych na terenach otwartych oraz organizacja dyskotek i wieczorków tanecznych w obiektach zamkniętych po godz. 2400,

2. Palenie ognisk,

3. Prowadzenie działalności handlowej lub usługowej na terenie Ośrodka,

4. Ustalenie miejsc postoju sprzętu wodnego nad jeziorem Niedzięgiel,

5. Usuwanie drzew lub krzewów,

6. Dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów ( obowiązek ten nie dotyczy terenu posiadanego przez użytkowników wieczystych i właścicieli ).

§ 17. Osoby korzystające z Ośrodka obowiązane są:

1. Przestrzegać przepisów prawa, niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad współżycia społecznego,

2. Dbać o czystość i porządek na jego terenie,

3. Uporządkować we własnym zakresie użytkowany teren po okresie zimowym/ dzierżawcy, najemcy, użytkownicy wieczyści i właściciele /w szczególności uprzątnąć liście, gałęzie itp. do dnia 25 kwietnia każdego roku,

4. Utrzymywać pod kontrolą własne zwierzęta celem zapewnienia bezpieczeństwa, bezwzględnie w każdym przypadku trzymać psy na smyczy oraz w kagańcu,

5. Zachować szczególną ostrożność przy wyjazdach i wjazdach z wyznaczonych miejsc postojowych. Poruszanie się pojazdów mechanicznych dozwolone jest wyłącznie po wyznaczonych ciągach pieszo-jezdnych.

§ 18. Zabrania się:

1. Zakłócania porządku i spokoju na terenie Ośrodka, zwłaszcza w czasie ciszy nocnej określonej w § 13,

2. Korzystania z urządzeń i obiektów lub podejmowania czynności w sposób mogący naruszyć bezpieczeństwo osób lub stanowić zagrożenie dla mienia,

3. Palenia ognisk bez zezwolenia, o którym mowa § 16 ust. 2 oraz poza dozwolonym miejscem,

4. Wywożenia i wynoszenia śmieci, gruzu, itp. do miejsc do tego nie przeznaczonych,

5. Wykorzystywania pojemników na śmieci, na nieczystości płynne lub liście, trawy oraz pozostałości po remontach ( piasek, gruz itp.),

6. Wyrzucania do pojemników na śmieci gorących węgli po grillowaniu. Po zakończonym grillowaniu gorące węgle należy zalać wodą i zakopać,

7. Napraw oraz składowania sprzętu wodnego na plaży w okresie sezonu letniego - od 1.05. do 15.09.,

8. Jazdy kładami w Ośrodku,

9. Wprowadzania zwierząt na plażę i kąpielisko, oraz kąpania ich w jeziorze od 1.06.do15.09,

10. Wnoszenia, spożywania, sprzedaży napojów alkoholowych na kąpielisku, plaży, molo, obiektach sportowych na terenie ośrodka i placach wyznaczonych do postoju pojazdów oraz ciągach pieszo-jezdnych z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu,

11. Wnoszenia, spożywania, sprzedaży innych środków odurzających i substancji psychotropowych,

12. Wchodzenia do wody wbrew zakazom, a w szczególności po zmroku,

13. Niszczenia urządzeń i sprzętu będących własnością Ośrodka,

14. Niszczenia urządzeń elektrycznych będących własnością Ośrodka,

15. Zakłócania odpoczynku innym osobom,

16. Wycinania gałęzi,

17. Zaśmiecania terenu Ośrodka, a w szczególności odpadami wielogabarytowymi oraz sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

§ 19. Zarządca ma prawo i obowiązek:

1. Wezwać do zaprzestania naruszeń regulaminu, a w przypadku gdy wezwanie nie przyniesie oczekiwanego skutku lub będzie miało znamiona wykroczenia w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń, niezwłocznie zawiadomić o powyższym Policję,

2. Dokonać czynności zmierzających do usunięcia naruszania regulaminu - również na koszt zobowiązanego,

3. Usunąć osoby z terenu Ośrodka przy pomocy Policji, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo osób korzystających z Ośrodka lub istnieje konieczność zapewnienia spokoju i porządku w Ośrodku,

4. Podejmować inne czynności zapewniające przestrzeganie regulaminu i innych obowiązujących przepisów.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 21. 1. Traci moc Uchwała Nr XI/98/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 22. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Witkowo oraz w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie


Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie jest terenem, którego popularność stale wzrasta wśród osób pragnących skorzystać z wypoczynku letniego i to zarówno wielodniowego, jak i sobotnio-niedzielnego. Zmiany licznych przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Ośrodka i powiększająca się liczba korzystających z Ośrodka sprawiła, że konieczne stało się zaktualizowanie zasad obowiązujących na jego obszarze, pozwalających na spokojne, niezakłócone korzystanie z terenu Ośrodka. Ustalone w niniejszej uchwale zasady poprzez zawarte w nich normy porządkowe pozwalają na wyegzekwowanie zachowań koniecznych dla uporządkowania kwestii, będących niejednokrotnie źródłem konfliktów i utrudnień dla osób wypoczywających, to jest postoju pojazdów, rozbijania namiotów, ustawiania przyczep kempingowych lub nocnego zakłócania ciszy. Przestrzeganie ustalonych zasad przez korzystających z Ośrodka uczyni go bardziej przyjaznym dla wypoczywających i zmniejszy, bądź całkowicie usunie niedogodności będące wynikiem braku poszanowania prawa innych do spokojnego wypoczynku. W tych okolicznościach podjęcie uchwały aktualizującej zasady zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie jest konieczne.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie


Bogusław Mołodecki

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »