| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/282/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

z dnia 12 maja 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. 1. Podstawę obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia stanowi uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Książ Wlkp. przekazanej przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.

2. Ustala się następujące stawki dotacji obowiązujące na terenie Gminy Książ Wlkp.:

1) niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, które to podmioty, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko, z budżetu Gminy Książ Wlkp., dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego,

2) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia, z budżetu Gminy Książ Wlkp., dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Książ Wlkp., z tym, że na ucznia, o którym mowa w art. 71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Książ Wlkp.,

3) przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Książ Wlkp. dotację
w wysokości równej kwocie odpowiadającej 75% ustalonych w budżecie Gminy Książ Wlkp. wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Książ Wlkp.

§ 3. 1. Dotacja, o której mowa § 2, udzielana jest na podstawie wniosku składanego przez organ prowadzący podmiot dotowany, o którym mowa w § 2, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, który zawiera następujące informacje:

1) nazwę osoby prawnej (imię i nazwisko osoby fizycznej) prowadzącej podmiot dotowany;

2) adres siedziby osoby prawnej (adres osoby fizycznej) prowadzącej podmiot dotowany
oraz dane kontaktowe;

3) nazwę i adres podmiotu dotowanego;

4) NIP i numer REGON podmiotu dotowanego;

5) dane kontaktowe podmiotu dotowanego (numer telefonu, e-mail);

6) typ i rodzaj szkoły;

7) numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego, na który ma być przekazywana
dotacja;

8) dane o planowanej liczbie uczniów szkoły (przedszkola), w tym liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Organ prowadzący podmiot dotowany składa w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.,
w terminie do 10 dnia roboczego każdego miesiąca roku, w którym przekazywana jest dotacja, informację o liczbie uczniów w danym miesiącu, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym składana jest informacja.

2. W informacji podaje się w szczególności dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych, o liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem oraz o uczniach zamieszkałych na terenie innej gminy.

3. Niepubliczne przedszkola w informacji podają liczbę godzin realizowanych tygodniowo.

4. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Informacja, o której mowa w § 4, składana jest w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, z zastosowaniem podpisu elektronicznego, stosownie do przepisów ustawy
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

§ 6. Dotacja na rzecz podmiotu dotowanego przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3, odrębnym dla każdej prowadzonej przez podmiot dotowany szkoły lub przedszkola.

§ 7. 1. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji.

2. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki sfinansowane ze środków dotacji należy zamieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Książ Wlkp., w kwocie............ zł dotyczący......(nazwa dotowanej placówki)......" oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły i placówki lub osoby prowadzącej.

§ 8. 1. Organ prowadzący podmiot dotowany przekazuje miesięcznie rozliczenie wykorzystania dotacji, w terminie do10 dnia miesiąca następującego po miesiącu udzielenia dotacji.

2. Wzór miesięcznego rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Organ prowadzący podmiot dotowany przekazuje roczne rozliczenie wykorzystania dotacji
w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została przekazana.

4. Wzór rocznego rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. W rozliczeniach z wykorzystania dotacji, o których mowa w § 8, osoba prowadząca podmiot dotowany wykazuje wydatki sfinansowane ze środków dotacji z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, eksploatację obiektów budowlanych, zakup usług, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup artykułów biurowych, remonty i konserwacje.

§ 10. 1. Szkoły i przedszkola, na prowadzenie których Gmina Książ Wlkp. udziela dotacji, mogą być kontrolowane w zakresie obejmującym prawidłowość wykorzystania dotacji.

2. Osoby przeprowadzające kontrolę działają na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Książa Wlkp.

§ 11. 1. Kontrola może być planowana lub doraźna.

2. Kontrola może być kompleksowa, obejmująca całość zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji lub tematyczna.

3. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane jednoosobowo lub w zespole.

§ 12. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscach wykonywania jej zadań. W miarę potrzeby czynności kontrolne mogą być przeprowadzane w siedzibie organu prowadzącego daną szkołę.

§ 13. Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawia się w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz otrzymuje jednostka kontrolowana a jeden Burmistrz Książa Wlkp.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 15. Traci moc Uchwała nr XI/64/2011r Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r. Nr 285, poz. 4570 ze zm.).

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/282/2014
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 12 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/282/2014
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 12 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/282/2014
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 12 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/282/2014
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 12 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »