| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

z dnia 13 maja 2014r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Dąbrówka-Wysogotowo

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej Dąbrówka-Wysogotowo, zlokalizowanego w rejonie miejscowości Dąbrówka i Skórzewo, gm. Dopiewo, oraz Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie, na wniosek Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.

2. Strefę ochronną dzieli się na teren ochrony:

1) bezpośredniej, składający się z czterech części o łącznej powierzchni 1,2114 ha, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2a, 2b i 2c do rozporządzenia;

2) pośredniej, o powierzchni 305 ha, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 i załącznik nr 3 do rozporządzenia oraz opisany w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Na terenie ochrony pośredniej ujecia wody zabronione jest:

1) budowanie przydomowych oczyszczalni ścieków;

2) lokalizowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki, z wyjątkiem zbiorników dopuszczonych do tymczasowego użytku w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Dopiewo i Tarnowo Podgórne oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie gmin Dopiewo i Tarnowo Podgórne przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

3) sporządzanie pryzm kiszonkowych i gromadzenie obornika bez zastosowania zabezpieczeń przed przenikaniem wycieków do gruntu i bez zaopatrzenia w instalacje odprowadzające wycieki do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

4) gromadzenie gnojówki i gnojowicy bez zastosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych;

5) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;

6) wykonywanie robót melioracyjnych, z wyjątkiem prac mających na celu konserwację cieków powierzchniowych lub urządzeń wodnych zapewniających drożność i funkcjonalność tych urządzeń;

7) wykonywanie wykopów ziemnych o głębokości większej niż 2,0 m, z wyjątkiem wykopów związanych z realizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;

8) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych, a także rurociągów do ich transportu;

9) lokalizowanie składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

10) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;

11) urządzanie parkingów bez zastosowania szczelnego systemu ujmowania wód opadowych i roztopowych wraz z urządzeniami oczyszczającymi;

12) wydobywanie kopalin poza istniejącymi obszarami wydobycia działającymi na podstawie koncesji wydanej do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

13) lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, z wyjątkiem ujęć służących zbiorowemu zaopatrzeniu ludności w wodę lub służących zwykłemu korzystaniu z wód;

14) wykonywanie odwodnień budowlanych lub górniczych oddziałujących niekorzystnie na czwartorzędowe ujęcie wody;

15) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi posiadającymi zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się ścieków do ziemi i do wód;

16) budowanie autostrad, dróg oraz torów kolejowych, bez zastosowania:

a) szczelnego podłoża uniemożliwiającego przedostawanie się wód opadowych i roztopowych do gruntu;

b) szczelnych systemów ujmowania wód opadowych i roztopowych wraz z urządzeniami oczyszczającymi;

17) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz nieoczyszczonych wód opadowych i roztopowych z dachów;

18) stosowanie środków ochrony roślin, które są klasyfikowane, według zezwolenia na ich wprowadzanie do obrotu, jako niebezpieczne dla środowiska;

19) stosowanie nawozów sztucznych i naturalnych w dawkach przekraczających zalecenia nawozowe dla roślin uprawnych i trwałych użytków zielonych zawartych w aktualnie obowiązujących instrukcjach lub wytycznych, o ile przepisy dotyczące stosowania nawozów nie stanowią inaczej;

20) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt;

21) realizowanie nowych - przy dopuszczeniu przebudowy, odbudowy i montażu istniejących - przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem:

a) napowietrznych linii elektroenergetycznych;

b) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych;

22) lokalizowanie nowych obiektów przemysłowych, składowych, warsztatów samochodowych, stacji kontroli pojazdów i baz transportowych, bez zastosowania:

a) szczelnego podłoża uniemożliwiającego przedostawanie się wód opadowych i roztopowych do gruntu;

b) szczelnych systemów ujmowania wód opadowych i roztopowych wraz z urządzeniami oczyszczającymi.

2. Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć przez umieszczenie tablic informacyjnych, rozmieszczonych zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DYREKTOR REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU


Dariusz Krzyżański


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr ....................
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 13 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Mapa strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Dąbrówka-Wysogotowo


Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr ....................
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 13 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej Dąbrówka-Wysogotowo


Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr ....................
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 13 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Mapa terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Dąbrówka-Wysogotowo na tle podziału ewidencyjnego


Załącznik nr 4

do Rozporządzenia

Dyrektora Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej w Poznaniu

z dnia 13 maja 2014 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej Dąbrówka-Wysogotowo

Opis granicy terenu ochrony pośredniej rozpoczyna się od skrzyżowania ulic Bukowska/Wierzbowa, tj. północno-zachodniego rogu działki nr 23/8 w Wysogotowie, [tablica, współrzędne: N - 52°24'51,5", E - 16°46'38,6"], dalej

- około 50 m wzdłuż wschodniej granicy działki nr 98/4 (ulicy Wierzbowej) do południowo-wschodniego rogu tej działki, obręb Wysogotowo, dalej

- około 10 m wzdłuż północnej granicy działki nr 98/5 do jej północno zachodniego rogu, obręb Wysogotowo, dalej

- około 115 m wzdłuż zachodniej granicy działki nr 98/5 do południowo-wschodniego rogu działki nr 163/1, obręb Wysogotowo, dalej

- około 150 m wzdłuż południowej granicy działek nr 163/1, 163/2, do południowo-zachodniego rogu tej działki (do granicy z ciekiem Skórzyna), obręb Wysogotowo, dalej

- około140 m wzdłuż wschodniej granicy działek nr 165, 168, 173/2, 173/1 (wzdłuż cieku Skórzyna) do południowo-wschodniego rogu działki nr 173/1, obręb Wysogotowo, dalej

- około 90 m wzdłuż południowej granicy działki nr 173/1 i dalej północnej granicy działek nr 175/31 i 175/32 do północno-zachodniego rogu tej działki, obręb Wysogotowo, dalej

- około 135 m wzdłuż zachodniej granicy działek nr 175/32, 180/21 do przecięcia z działką nr 181/1, obręb Wysogotowo, dalej

- około 350 m wzdłuż północnej granicy działki nr 181/1 do zachodniego rogu tej działki, obręb Wysogotowo, dalej

- około 425 m wzdłuż wschodniej granicy działki nr 229 (wzdłuż ulicy Batorowskiej) do wysokości przecięcia z południową granicą działki nr 374/18, obręb Wysogotowo, [tablica, współrzędne: N - 52°24'21,4", E - 16°46'28,0"], dalej

- około 250 m w poprzek działki nr 229 (ulicy Batorowskiej) i dalej wzdłuż południowo-wschodniej granicy działek nr 374/18, 374/17, 374/16, 374/15, 374/14, 374/9, 374/4, 374/3 do południowo- zachodniego rogu tej działki, obręb Dąbrowa, dalej

- około 75 m wzdłuż zachodniej granicy działek nr 374/3, 374/2, 374/1, 374/11 do północno-wschodniego rogu działki nr 375/15, obręb Dąbrowa, dalej

- około 210 m wzdłuż północnej granicy działek nr 375/15, 375/14 do jej zachodniego rogu, obręb Dąbrowa, [tablica, współrzędne: N - 52o24'30,0", E - 16o46'4,4"], dalej

- około 350 m wzdłuż wschodniej granicy działek nr 382/2, 467, 468, 384, 385 do południowo-wschodniego rogu tej działki, obręb Dąbrowa, dalej

- około 450 m wzdłuż północnej granicy działki nr 386 do jej zachodniego rogu, obręb Dąbrowa, dalej

- około 265 m wzdłuż zachodniej granicy działek nr 386, 469, 470, 388/1 do południowo-zachodniego rogu tej działki, obręb Dąbrowa, dalej

- około 360 m wzdłuż północnej granicy działki nr 1/4, do jej zachodniego rogu, obręb Skórzewo, dalej

- około 85 m wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 3/4 (ulicy Wiejskiej) do jej północno-zachodniego rogu, obręb Dąbrowa, [tablica, współrzędne: N - 52°23'45,0", E - 16°45'38,7"], dalej

- około 20 m w wzdłuż zachodniej granicy działki 3/4 (ulicy Wiejskiej) do północno-wschodniego rogu działki 402 (do przecięcia z rzeką Wirynka), obręb Skórzewo, dalej

- około 600 m wzdłuż wschodniej granicy działek nr 402, obręb Skórzewo i 29/3, obręb Dąbrówka (wzdłuż rzeki Wirynka) do północno-zachodniego rogu działki nr 32, obręb Skórzewo, dalej

- około 325 m wzdłuż zachodniej granicy działki nr 32 do południowo-zachodniego rogu tej działki (do przecięcia z ul. Poznańską), obręb Dąbrówka, dalej

- około 30 m wzdłuż północnej granicy działki nr 51/4 (ulicy Poznańskiej ) do północno-zachodniego rogu tej działki, obręb Dąbrówka, dalej

- około 16 m wzdłuż zachodniej granicy działki nr 51/4 (w poprzek ulicy Poznańskiej) do jej południowo-zachodniego rogu, obręb Dąbrówka, [tablica, współrzędne: N - 52°23'15,9" E -16°45'36,9"], dalej

- około 70 m wzdłuż północnej granicy działki nr 134/6 (ulicy Poznańskiej) do jej północno-zachodniego rogu, obręb Dąbrówka, dalej

- około 230 m wzdłuż wschodniej i południowo-wschodniej granicy działek nr 134/5, 134/4, 133/1 do południowo-zachodniego rogu tej działki, obręb Dąbrówka, dalej

- około 440 m wzdłuż zachodniej granicy działek nr 136 i 145 do południowo-wschodniego rogu działki nr122/4 , obręb Dąbrówka, dalej

- około 125 m wzdłuż południowej granicy działek nr 122/4, 122/3, 122/1, 122/2 do południowo-zachodniego rogu tej działki, obręb Dąbrówka, [tablica, współrzędne: N - 52°22'56,0" E - 16°45'31,1"], dalej

- około 325 m wzdłuż południowej granicy działek nr 122/5, 124/3 i 121 do północno-wschodniego rogu działki nr 119, obręb Dąbrówka

- około 300 m wzdłuż wschodniej granicy działek nr 118/5, 117/5 do jej południowo-zachodniego rogu, obręb Dąbrówka , dalej

- około 300 m wzdłuż południowej granicy działki nr 117/5 do jej wschodniego rogu, obręb Dąbrówka, [tablica, współrzędne: N - 52°22'49,0" E - 16°45'43,1"], dalej

- około 150 m wzdłuż południowej granicy działek nr, 117/2, 117/1, 117/3, 117/4 i dalej w poprzek działki nr 145 prostopadle do wschodniej granicy działki, obręb Dąbrówka, dalej

- około 325 m wzdłuż zachodniej granicy działki 142/2 do jej południowo-zachodniego rogu, obręb Dąbrówka, dalej

- około 400 m wzdłuż południowej granicy działki nr 142/2 i dalej w poprzek działki nr 144 do jej wschodniej granicy (w poprzek bezimiennego cieku, dopływu Wirynki), obręb Dąbrówka, dalej

- około 1000 m wzdłuż wschodniej granicy działki nr 144 (rzeki Wirynki) do północno-wschodniego rogu tej działki (do przecięcia z ulicą Poznańską), obręb Dąbrówka, dalej

- około 20 m wzdłuż wschodniej granicy działek nr 51/4 (w poprzek ulicy Poznańskiej) do północno-wschodniego rogu tej działki, obręb Dąbrówka, [tablica, współrzędne: N - 52°23'20,6" E - 16°46'8,7"], dalej

- około 240 m wzdłuż wschodniej granicy działki nr 35 (rzeki Wirynka) do północno-zachodniego rogu działki 425/10, obręb Skórzewo, dalej

- około 180 m wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr 425/10, 425/117, 1125, 425/63 do północno-zachodniego rogu tej działki, obręb Skórzewo, dalej

- około 140 m wzdłuż południowej granicy działki nr 3/3 (ulicy Kozierowskiego) do wysokości przecięcia z północno-zachodnią granicą działki nr 2/3, obręb Skórzewo, [tablica, współrzędne: N - 52°23'37,1" E - 16°46'6,1"], dalej

- około 465 m w poprzek działki nr 3/3 (ulicy Kozierowskiego) i dalej wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 2/3 do północnego rogu tej działki, obręb Skórzewo, dalej

- około 250 m wzdłuż zachodniej granicy działki nr 17/2 do wysokości przecięcia z północno-zachodnią granicą działki 20/5, obręb Skórzewo, dalej

- około 700 m w poprzek działki nr 17/2 (bezimiennego cieku) i dalej wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 20/5 do jej północnego rogu, obręb Skórzewo, dalej

- około 300 m wzdłuż zachodniej granicy działki nr 74/4 (ulicy Batorowskiej) do wysokości przecięcia z północno-zachodnią granicą działki nr 88, obręb Skórzewo, [tablica, współrzędne: N - 52o24'10,2" E - 16o46'41,5"], dalej

- około 200 m w poprzek działki nr 74/4 (ulicy Batorowskiej) i dalej wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 88 do jej północnego rogu, obręb Skórzewo, dalej

- około 100 m wzdłuż wschodniej granicy działek nr 87, 86, obręb Skórzewo do północno-zachodniego rogu działki nr 221, obręb Wysogotowo, dalej

- około 250 m wzdłuż północnej granicy działek nr 221, 220, 219/2, 219/6, 219/5, 219/4, 219/3 do północno-wschodniego rogu tej działki, obręb Wysogotowo, dalej

- około 50 m wzdłuż zachodniej granicy działki nr 98/2 (ulicy Wierzbowej) do jej południowo-zachodniego rogu, obręb Wysogotowo, dalej

- około 450 m wzdłuż północnej (w poprzek ulicy Wierzbowej) i wschodniej granicy działki nr 98/3 (wzdłuż ulicy Wierzbowej), do południowo-zachodniego rogu działki 87/21, obręb Wysogotowo, [tablica, współrzędne: N - 52°24'10,7" E - 16°47'21,9"] dalej

- około 775 m wzdłuż południowej granicy działki nr 87/21 do północno-wschodniego rogu działki nr 85/4, obręb Wysogotowo, [tablica, współrzędne: N - 52°24'13,7" E - 16°47'46,1"], dalej

- około 1250 m wzdłuż zachodniej granicy działek nr 87/1, 84/1, 83/1, 64/2, 63/2, 62/2, 61/13, 61/10, 61/7, 60/2, 59/2, 58/5, 57/2, 56/25, 56/22, 53/4, 52/5, 50/2, 48/4, 47/2, 45/2, 41/2 (ul. Skórzewskiej) do północno-wschodniego rogu działki nr 41/13 (do skrzyżowania z ul. Bukowską), obręb Wysogotowo, [tablica, współrzędne: N - 52°24'52,6" E - 16°47'25,2"], dalej

- około 890 m wzdłuż północnej granicy działek nr 41/13, 41/23, 36/3, 30/3, 25/11, 25/13, 24/7, 24/9, 23/10, 23/12, 23/8 (wzdłuż ul. Bukowskiej) do północno-wschodniego rogu tej działki, obręb Wysogotowo,

zamknięcie granic terenu.


Uzasadnienie

DO ROZPORZĄDZENIA

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Dąbrówka-Wysogotowo

Do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęło pismo Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, z wnioskiem
o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla ujęcia Dąbrówka-Wysogotowo. Do Wniosku dołączono "Dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych-plejstoceńskich oraz z utworów trzeciorzędowych-mioceńskich w miejscowości Dąbrówka-Wysogotowo" (Hydroconsult Sp. z o.o., 1994 r.) oraz "Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych-mioceńskich oraz czwartorzędowych-plejstoceńskich Dąbrówka-Wysogotowo z 1994 r. - obszar zasiania i strefa ochronna ujęcia" (Hydroglobal, 2005 r.).

Ujęcie wody podziemnej położone jest na terenie gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo w powiecie poznańskim, województwo wielkopolskie, i służy zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę ich mieszkańców. Przedmiotowe ujęcie eksploatowane jest w ramach zasobów eksploatacyjnych ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 8.11.1994 r., znak: OS.X-75203-3/94, w ilości 90 m3/h przy depresji Sr = 2,1-3,8 m i Sc = 7,3-9,7 m dla utworów czwartorzędowych doliny kopalnej oraz w ilości 70 m3/h przy depresji Sr = 10,7 m i Sc = 45,7-47,9 m dla utworów trzeciorzędowych-mioceńskich. Woda z ujęcia Dąbrówka-Wysogotowo pobierana jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 6.03.2006 r., znak: WŚ.X-6223-30/2005, na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości 788400 m3/rok oraz z utworów trzeciorzędowych w ilości 613200 m3/rok. Ponad to, ujęcie posiadało strefę ochronną ustanowioną decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 6.02.1997 r., znak: OŚ-IV-6210-54-19/97, obejmującą tereny ochrony bezpośredniej, pośredniej wewnętrznej i pośredniej zewnętrznej. Strefa ochronna została ustanowiona bezterminowo, jednakże na mocy art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) "Strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r.".

Potrzeba ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Dąbrówka-Wysogotowo uzasadniona jest szczególnymi uwarunkowaniami budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych i zmieniającym się zagospodarowaniem terenu. Jest to bowiem ujęcie stanowiące jedyne na tym obszarze większe ujęcie wód podziemnych, nieposiadające alternatywy, przy czym najdotkliwszą konsekwencją braku ochrony powierzchni pokrywającej się z obszarem zasilania byłaby degradacja jakości wód podziemnych pobieranych z ujęć eksploatujących wody z utworów czwartorzędowych-plejstoceńskich. Studnie czwartorzędowe są zlokalizowane w obrębie piaszczysto-żwirowej struktury doliny kopalnej Wysogotowo-Dąbrówka, której poziom wodonośny połączony jest hydraulicznie z poziomem wodonośnym gruntowym występującym w utworach piaszczystych sandru Junikowskiego. Czas dopływu zanieczyszczeń do ujmowanego czwartorzędowego poziomu międzyglinowego wynosi od 30 - 218 dni (wg badań modelowych 1994-1996 r.). Zasilanie poziomu międzyglinowego doliny kopalnej następuje głównie na drodze infiltracji opadów. Studnie trzeciorzędowe ujmują poziom mioceński w osadach piaszczystych, zasilanych wyłącznie poprzez infiltrację opadów przez kompleks osadów słabo i bardzo słabo przepuszczalnych (iły i gliny morenowe). Wg badań modelowych czas dotarcia zanieczyszczeń do tej warstwy wynosi około 100 - 200 lat. Biorąc pod uwagę powyższe czasy przesączania, zasięg strefy ochronnej wyznaczono w granicach doliny kopalnej i 25-letniego czasu dopływu wody w warstwie czwartorzędowej do ujęcia, przy eksploatacji równej ustalonym zasobom i aktualnemu pozwoleniu wodnoprawnemu.

Po przeanalizowaniu całości materiału przedstawionego przez właściciela ujęcia Dąbrówka-Wysogotowo, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu postanowił przychylić się do wniosku i ustanowić strefę ochronną ujęcia wody w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, w aktach prawa miejscowego nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych, w związku z czym w niniejszym rozporządzeniu nie zamieszczono zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie ochrony bezpośredniej. Natomiast obostrzenia wprowadzone niniejszym rozporządzeniem na teren ochrony pośredniej ujęcia, obejmują zakazy wykonywania robót oraz innych czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia wody Dąbrówka-Wysogotowo, wyszczególnionych we Wniosku z uwzględnieniem ustaleń zawartych w dokumentacjach hydrogeologicznych tego ujęcia.

Projekt niniejszego rozporządzenia został pozytywnie uzgodniony przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem z dnia 5 maja 2014 r., znak: KN-III.0521.22.2014.1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »