| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/43/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

z dnia 20 maja 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3, art. 40 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z dnia 12.10.2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897), art. 6n w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity, Dz. U. z dnia 17.02.2012 r. poz. 391 ze zm.), art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity, Dz. U z 2013 r. poz. 235), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z dnia 29.09.2011 r.  Nr 206, poz. 1216) oraz § 5 ust. 3 pkt 19 i § 13 pkt. 1 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19.02.2013r., poz. 1701), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje:

§ 1. Deklaracja, o której mowa w uchwale NR VI/33/2013 Zgromadzenia Związku „Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, może być składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem wskazanych w niniejszej uchwale warunków i trybu składania.

§ 2. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z dnia 29.09.2011 r.  Nr 206, poz. 1216).

2. Układ informacji i powiązań między nimi w złożonej deklaracji określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deklaracja może zostać złożona i udostępniana jest za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (zwanym dalej: ePUAP).

2. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

3. Deklaracja jest opatrywana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity, Dz. U z 2013 r. poz. 235).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NRVIII/43/2013

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”,

z dnia 20 maja2013 roku.

Art.6n. ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadził obowiązek złożenia do wójta, burmistrza, prezydenta miastalub zarządu związku międzygminnegodeklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a art. 3 ust.2a wskazał zgromadzenie związku jako organ właściwy do określenia wzoru deklaracji. Zgromadzenie Związku może w drodze uchwały określić warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Z uwagi na powyższe Zgromadzenie Związku uznało za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.infoRgrafikaPESEL

infoRgrafika

Błędny pesel

GMINA (wg adresu nieruchomości)

NIP

infoRgrafika

infoRgrafika

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Właściwość organu:

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI


1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

infoRgrafika

Pierwsza deklaracja

infoRgrafika

Korekta deklaracji

infoRgrafika

infoRgrafika

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

2. Składający:

infoRgrafika

osoba fizyczna

infoRgrafika

osoba prawna

infoRgrafika

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

infoRgrafika

właściciel

infoRgrafika

najemca, dzierżawca

infoRgrafika

współwłaściciel

infoRgrafika

użytkownik wieczysty

infoRgrafika

zarządca nieruchomości wspólnej (w zabudowie wielolokalowej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością)

infoRgrafika

pełnomocnik

infoRgrafika

inny (jaki)

infoRgrafika


3. Imię i Nazwisko

infoRgrafika

infoRgrafika


ADRES ZAMIESZKANIA

infoRgrafika

4. Kraj

infoRgrafika

5. Województwo

infoRgrafika

6. Miejscowość

infoRgrafika

7. Kod pocztowy

infoRgrafika

8. Ulica

infoRgrafika

9. Nr domu

infoRgrafika

10. Nr lokalu

infoRgrafika

11. Poczta

infoRgrafika

12. Gmina

infoRgrafika

13. Adres e-mail *

infoRgrafika

14. Telefon *

infoRgrafika

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości dla każdej z nich wypełnić odrębną deklarację)

15. Miejscowość

infoRgrafika

16. Ulica

infoRgrafika

17. Nr domu

infoRgrafika

18. Nr lokalu

infoRgrafika

W przypadku, gdy nieruchomość nie ma nr porządkowego, proszę podać dane geodezyjne

19. Obręb / arkusz / nr działki

infoRgrafika

/

infoRgrafika

/

infoRgrafika

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone w sposób selektywny

20.

infoRgrafika

TAK

infoRgrafika

NIE21.

C1. Dotyczy właścicieli nieruchomości, w których stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje osób:

22.

infoRgrafika

Ilość gospodarstw domowych w nieruchomościach wielolokalowych1
Ilość osób w gospodarstwie domowym 2
Stawka degresywna 4
Odpady zbierane selektywnie
Odpady zbierane nieselektywnie
Deklaruję do zapłaty za miesiąc 1 i 2Wysokość stawki jednostkowej
[ zł ]
Kwota do zapłaty
[ zł ]
Wysokość stawki jednostkowej
[ zł ]
Kwota do zapłaty
[ zł ]

a
b
c
d
e ( b x d )
f
g ( b x f )
h
23.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


24.

infoRgrafika


25.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


26.

infoRgrafika


27.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


28.

infoRgrafika


29.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


30.

infoRgrafika


31.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


32.

infoRgrafika


33.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


34.

infoRgrafika


35.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


36.

infoRgrafika


37.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


38.

infoRgrafika


39.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


40.

infoRgrafika


41.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


42.

infoRgrafika


43.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


44.

infoRgrafika


45.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


46.

infoRgrafika


47.

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


48.

infoRgrafika


49.

infoRgrafika


Więcej 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Pole wyłącznie dla deklaracji większej niż 13 ilości mieszkańców
50.

infoRgrafika


infoRgrafika


51.

infoRgrafika


infoRgrafika


52.

infoRgrafika


53.

infoRgrafika


Suma do zapłaty za miesiąc:
54.

infoRgrafika


1 dotyczy zarządców wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni oraz właścicieli kamienic wielolokalowych w zakresie niewyodrębnionych własności ( kwota deklarowana do zapłaty z sumy iloczynów ilości gospodarstw domowych (a) i kwoty do zapłaty (e lub g))
2 dotyczy domów jednorodzinnych oraz mieszkań prywatnych w budynkach wielorodzinnych bez ustanowionej wspólnoty
3 każda kolejna osoba płaci stawkę w wysokości 50% (iloczyn ilości osób w gosp. dom. (b) i wysokości stawki (d lub f)
4 dotyczy tylko odpadów zbieranych selektywnie (d i e)

C.2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady


Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w następujących rodzajach pojemników:

Ilość odpadów komunalnych

Stawka za pojemnik z odpadami komunalnymi zmieszanymi jeżeli odpady zbierane są **

Kwota opłaty

Typ zbiornika [pojemnik/kontener]

liczba pojemników na odpady zmieszane

liczba opróżnień w miesiącu
( minimum dwa )

selektywnie [zł]

nieselektywnie [zł]

a x b x c (d)

a

b

c

d

SM-0,11 m3, 0,12m3

55.

56.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

57.

SM-0,24 m3

58.

59.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

60.

SM-0,36 m3

61.

62.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

63.

PA-1,1 m3

64.

65.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

66.

2,5 m3

67.

68.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

69.

5 m3

70.

71.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

72.

4 m3

73.

74.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

75.

5 m3

76.

77.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

78.

6 m3

79.

80.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

81.

7 m3

82.

83.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

84.

8 m3

85.

86.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

87.

10 m3

88.

89.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

90.

podziemny o pojemności 0,3 m3

91.

92.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

93.

podziemny o pojemności 0,8 m 3

94.

95.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

96.

podziemny o pojemności 1,3 m 3

97.

98.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

99.

podziemny o pojemności 3,0 m 3

100.

101.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

102.

podziemny o pojemności 5,0 m3

103.

104.

infoRgrafika

Minimum dwa wywozy

105.

SUMA do zapłaty za miesiąc

106.

C3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne powstają w sposób określony w pkt. C.1 i C.2 i wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

107.

infoRgrafika

D. ZAŁĄCZNIKI

108.

infoRgrafika

pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika
Załącz z dysku Załącz ze składu

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafikaCałkowita wielkość załączników dołączonych do dokumentu nie może przekroczyć 3.5 MB

E. OŚWIADCZENIA


Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zdań statutowych Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań w związku z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (t.j. z dnia 17.02.2012r., Dz. U. 2012, poz. 391 ze zm.), zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 17.06.2002r. Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

infoRgrafika

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na otrzymywanie od Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań informacji tekstowych (SMS) i/lub wiadomości e-mail w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (t.j. z dnia 17.02.2012r., Dz. U. 2012, poz. 391 ze zm.).

infoRgrafika

Oświadczam, że wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39(1) § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)Zgoda jest wymagana

Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r. poz. 1015 ze zm.).
2) Niezłożenie deklaracji może stanowić przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zgodnie z treścią przepisów w Dziale II, Rozdział 6 ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz. U. z 04.06.2007r., Nr 111, poz. 765 ze zm.).
3) Dane zawarte w niniejszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają przetworzeniu danych zgodnie z art. 7 ust. 2 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) ze względu na wykonywanie określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego określonych w art. 23 ust 1 pkt 4 w zw. z art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 17.02.2012r., poz. 391 ze zm.).

4) Właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy wysłać pocztą na adres Biura Związku lub złożyć w delegaturze Związku znajdującej się na terenie gminy lub miasta albo w Biurze ZM GOAP w terminie: do 3 czerwca 2013r. – dla pierwszej deklaracji, w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

5) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w sposób opisany w pkt.4 nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

6) W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749, ze zm.), pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto bankowe stosownego urzędu gminy lub miasta.

7) Kod QR wygenerowany automatycznie na wydruku deklaracji złożonej za pośrednictwem Internetu (e-BOK na stronie www.goap.org.pl) jest integralną treścią deklaracji.
Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. W przypadku osób prawnych należy podać nr NIP.
2) Właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne - określonych w części C deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane w punktach C.1, C.2 i C.3: Punkt C.1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy, w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielolokalowych. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: Obowiązek złożenia deklaracji, Dane składającego deklarację, Adres nieruchomości oraz części dotyczącej właścicieli nieruchomości, na których stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy, Załączniki i Podpis.  Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.

Punkt C.2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, hotele, szpitale, akademiki, internaty, ogródki działkowe, targowiska, cmentarze, itp.). Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: Obowiązek złożenia deklaracji, Dane składającego deklarację, Adres nieruchomości oraz części dotyczącej właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, Załączniki i Podpis. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej pojemności i ilości opróżnień w miesiącu oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nieruchomością niezamieszkałą nie jest przestrzeń publiczna, np. place, ulice itp., niezależnie od charakteru powstających tam odpadów. Oświadczenie pozostaje w zgodzie z uchwałą Nr VI/31/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 12 marca 2013 w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Punkt C.3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy, w tym budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielolokalowych oraz dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, hotele, szpitale, akademiki, internaty, ogródki działkowe, targowiska, cmentarze, itp.). Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: Obowiązek złożenia deklaracji, Dane składającego deklarację, Adres nieruchomości oraz w części dotyczącej właścicieli nieruchomości, na których stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy jak i części dotyczącej właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy wraz z łącznym wyliczeniem opłaty miesięcznej (C.3), Załączniki i Podpis. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie pkt. C.1 i C.2, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt. C.3. Nieruchomością niezamieszkałą nie jest przestrzeń publiczna np. place, ulice itp. niezależnie od charakteru powstających tam odpadów.

3) Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje uchwała Nr VI/31/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

* pole nieobowiązkowe; dane zawarte w tych rubrykach ułatwią kontakt ze składającym deklarację, pozwolą przesłać klucz rejestracyjny do profilu na e-BOK-u (elektronicznym Biurze Obsługi Klienta na stronie www.goap.org.pl)
** stawka dotyczy jednorazowego opróżnienia pojemnika zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »