| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/348/13 Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z dnia 30 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/255/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013r. zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.2.2013 z dnia 8.02.2013r., Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XXXIII/265/13 z dn. 21.02.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.6.2013 z dn. 11.03.2013r., Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XXXIV/275/13 z dn. 28.03.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.13.2013 z dn. 25.04.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.14.2013 z dn. 13.05.2013r., Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XXXV/288/13 z dn. 28.05.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.15.2013 z dn. 12.06.2013r. , Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XXXVI/299/13 z dn. 27.06.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.16.2013 z dn. 28.06.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.19.2013 z dn. 22.07.2013r., Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XXXVII/304/13 z dnia 16.08.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.25.2013 z dn. 30.08.2013r., Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XXXVIII/313/13 z dn. 27.09.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.26.2013 z dn. 30.09.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.27.2013 z dn. 28.10.2013r., Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XXXIX/323/13 z dn. 31.10.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.30.13 z dn. 15.11.2013r., Uchwałą RG Kazimierz Biskupi Nr XL/337/13 z dn. 28.11.2013r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi 0050.30.2013 z dn. 29.11.2013r. Zarządzeniem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi Nr 0050.33.2013 z dn. 16.12.2013r. wprowadzić następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 38 214 447,11 z tego:

1) dochody bieżące 36 865 847,11

2) dochody majątkowe 1 348 600,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1 313 598,00

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 37 911 384,11 z tego:

1) wydatki bieżące 33 429 511,11

2) wydatki majątkowe 4 481 873,00

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1 915 257,00

3. W załączniku Nr 1, 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę44 730,00 w następujących pozycjach:

- Dział 010 1 600,00 z tego:

- rozdz.01010 § 0920 - pozostałe odsetki 1 600,00

- Dział 400 1 400,00 z tego:

- rozdz.40002 § 0920 - pozostałe odsetki 1 400,00

- Dział 700 20 609,00 z tego:

- rozdz.70005 § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 000,00

- rozdz.70005 § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 19 009,00

- rozdz.70005 § 0920 - pozostałe odsetki 600,00

- Dział 750 1 200,00 z tego:

- rozdz.75023 § 0690 - wpływy z różnych opłat 1 200,00

- Dział 756 12 452,00 z tego:

- rozdz.75601 § 0350 - podatek od działalności gospdarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 500,00

- rozdz.75615 § 0320 - podatek rolny 293,00

- rozdz.75615 § 0340 - podatek od środków transportowych 3 909,00

- rozdz.75615 § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 850,00

- rozdz.75616 § 0330 - podatek leśny 100,00

- rozdz.75616 § 0360 - podatek od spadków i darowizn 4 000,00

- rozdz.75616 § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00

- rozdz.75618 § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej 200,00

- Dział 852 7 225,00 z tego:

- rozdz.85212 § 0920 - pozostałe odsetki 225,00

- rozdz.85212 § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000,00

- Dział 900 195,00 z tego:

- rozdz.90002 § 0920 - pozostałe odsetki 54,00

- rozdz.90019 § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 29,00

- rozdz.90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat 112,00

- Dział 926 49,00 z tego:

- rozdz.92601 § 0920 - pozostałe odsetki 49,00

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę420 626,00 w następujących pozycjach:

- Dział 010 58 891,00 z tego:

- rozdz.01010 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 9 500,00

- rozdz.01010 § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) 7 143,00

- rozdz.01010 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 248,00

- Dział 020 1 700,00 z tego:

- rozdz.02095 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00

- Dział 400 10 500,00 z tego:

- rozdz.40002 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00

- rozdz.40002 § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) 5 500,00

- Dział 710 35 800,00 z tego:

- rozdz.71004 § 4300 - zakup usług pozostałych 35 800,00

- Dział 750 3 168,00 z tego:

- rozdz.75095 § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powoiatów na dofinansowanie zadań bieżących 629,00

- rozdz.75095 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 539,00

- Dział 754 23 477,00 z tego:

- rozdz.75412 § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 477,00

- Dział 757 59 000,00 z tego:

- rozdz.75702 § 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 59 000,00

- Dział 758 1 000,00 z tego:

- rozdz.75814 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00

- Dział 801 158 029,00 z tego:

- rozdz.80101 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 87,00

- rzodz.80101 § 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych 740,00

- rozdz.80101 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4 113,00

- rozdz.80101 § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktyczych i książek 531,00

- rozdz.80101 § 4270 - zakup usług remontowych 928,00

- rozdz.80101 § 4280 - zakup usług zdrowotnych 1 052,00

- rozdz.80101 § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet 250,00

- rozdz.80101 § 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 423,00

- rozdz.80101 § 4410 - podróże służbowe krajowe 1 011,00

- rozdz.80101 § 4430 - różne opłaty i składki 70,00

- rozdz.80101 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 690,00

- rozdz.80103 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 053,00

- rozdz.80103 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 3 525,00

- rozdz.80103 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 650,00

- rozdz.80103 § 4260 - zakup energii 100,00

- rozdz.80103 § 4300 - zakup usług pozostałych 201,00

- rozdz.80104 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 867,00

- rozdz.80104 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 43 046,00

- rozdz.80104 § 4210 - zakup materiaółów i wyposażenia 13 377,00

- rozdz.80104 § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktyczych i książek 170,00

- rozdz.80104 § 4260 - zakup energii 5 400,00

- rozdz.80104 § 4280 - zakup usług zdrowotnych 132,00

- rozdz.80104 § 4300 - zakup usług posoatałych 5 149,00

- rozdz.80104 § 4410 - podróże służbowe krajowe 470,00

- rozdz.80110 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 58 278,00

- rozdz.80113 § 4300 - zakup usług pozostałych 383,00

- rozdz.80148 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 174,00

- rozdz.80148 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 455,00

- rozdz.80148 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 44,00

- rozdz.80148 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 462,00

- rozdz.80148 § 4220 - zakup środków żywności 7 757,00

- rozdz.80148 § 4260 - zakup energii 2 652,00

- rozdz.80148 § 4270 - zakup usług remontowych 500,00

- rozdz.80148 § 4300 - zakup usług pozostałych 89,00

- rozdz.80148 § 4410 - podróże służbowe krajowe 200,00

- Dział 852 16 379,00 z tego:

- rozdz.85219 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 12 938,00

- rozdz.85219 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 788,00

- rozdz.85219 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 653,00

- Dział 854 23 012,00 z tego:

- rozdz.85401 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 140,00

- rozdz.85401 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 859,00

- rozdz.85401 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 703,00

- rozdz.85401 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 494,00

- rozdz.85401 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 10 541,00

- rozdz.85401 § 4260 - zakup energii 485,00

- rozdz.85401 § 4270 - zakup usług remontowych 250,00

- rozdz.85415 § 3240 - stypendia dla uczniów 5 540,00

- Dział 900 23 170,00 z tego:

- rozdz.90002 § 4210 - zakup materiaółów i wyposażenia 4 818,00

- rozdz.90002 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 352,00

- Dział 926 6 500,00 z tego:

- rozdz.92601 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 6 500,00

3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę w następujących pozycjach: 465 356,00

- Dział 010 16 267,00 z tego:

- rozdz.01010 § 4260 - zakup energii 16 267,00

- Dział 400 5 150,00 z tego:

- rozdz.40002 § 4260 - zakup energii 5 150,00

- Dział 600 2 216,00 z tego:

- rozdz.60016 § 4300 - zakup usług pozostałych 2 216,00

- Dział 700 10 375,00 z tego:

- rozdz.70005 § 4260 - zakup energii 10 375,00

- Dział 750 47 130,00 z tego:

- rozdz.75023 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 300,00

- rozdz.75023 § 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych 7 930,00

- rozdz.75023 § 4260 - zakup energii 16 600,00

- rozdz.75023 § 4300 - zakup usług pozostałych 12 500,00

- rozdz.75075 § 4300 - zakup usług pozostałych 6 800,00

- Dział 801 53 019,00 z tego:

- rozdz.80101 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 526,00

- rozdz.80101 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 28 313,00

- rozdz.80101 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 18 410,00

- rozdz.80101 § 4260 - zakup energii 1 000,00

- rozdz.80101 § 4300 - zakup usług pozostałych 1 673,00

- rozdz.80103 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 162,00

- rozdz.80104 § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizpowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 739,00

- rozdz.80104 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 590,00

- rozdz.80148 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracoiwników 606,00

- Dział 852 24 104,00 z tego:

- rozdz.85212 § 4300 - zakup usług pozostałych 7 000,00

- rozdz.85212 § 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 225,00

- rozdz.85214 § 3110 - świadczenia społeczne 11 221,00

- rozdz.85215 § 3110 - świadczenia społeczne 500,00

- rozdz.85219 § 4210 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 150,00

- rozdz.85219 § 4300 - zakup usług pzoostałych 4 008,00

- Dział 900 283 595,00 z tego:

- rozdz.90002 § 4300 - zakup usług pzoostałych 91 299,00

- rozdz.90015 § 4260 - zakup energii 154 978,00

- rozdz.90015 § 4270 - zakup usług remontowych 37 318,00

- Dział 921 1 000,00 z tego:

- rozdz.92195 § 4260 - zakup energii 1 000,00

- Dział 926 22 500,00 z tego:

- rozdz.92601 § 4260 - zakup energii 22 500,00

4. W postanowieniach § 6 uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XXXI/255/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013r. zmienia się brzmienie załącznika Nr 5 do uchwały w odniesieniu do następujących pozycji:

- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy zmniejsza się o kwotę 13.109,00 zł do kwoty 33.214,00 zł

- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na ulicy Biurowiec w Kazimierzu Biskupim zmniejsza się o kwotę 29.139,00 zł do kwoty 128.161,00 zł

- zakup samochodu dla OSP Tokarki zmniejsza się o kwotę 23.477,00 zł do kwoty 0

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zmniejsza się o kwotę 18.352,00 zł do kwoty 21.648,00 zł

5. Postanowienia § 8 uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XXXI/255/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 otrzymują brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Postanowienia § 13 uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XXXI/255/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 otrzymują brzmienie:

- Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Postanowienia § 14 uchwały Rady Gminy Kazimierz Biskupi Nr XXXI/255/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 otrzymują brzmienie:

- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 590 450,00 przeznacza się na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 388 000,00

- obsługę administracyjną 71 296,00

- zakup pojemników, worków 109 506,00

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 21 648,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Młodożeniec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/348/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/348/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/348/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/348/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/348/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/348/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/348/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/348/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XLI/348/13
Rady Gminy Kazimierz Biskupi
z dnia 30 grudnia 2013 r.
uzasadnienie.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »