reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/328/14 Rady Miejskiej Kościana

z dnia 15 maja 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kościan i podległym jej jednostkom oraz wskazania organu do tego uprawnionego

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami ), Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania terminu płatności należności pieniężnych, o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miejskiej Kościan oraz jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Miejską Kościan oraz jej jednostki podległe;

2) dłużniku - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

3) należności pieniężnej - rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań przypadającą od jednego dłużnika oraz należności uboczne, które stanowią powstałe odsetki za zwłokę.

4) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych;

5) ważnym interesie dłużnika - rozumie się przez to sytuację finansową, majątkową, rodzinną, społeczną, w której zapłata całości należności pieniężnej bądź jej części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika, a w przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu;

6) ważnym interesie publicznym- wartości społecznie aprobowane, zasługujące na uwzględnienie z uwagi na interes całego społeczeństwa lub danej społeczności lokalnej.

§ 3. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielenie jej następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UEL nr 352).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy określonej w rozporządzeniu wymienionym w ust. 1 i podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

3. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami).

§ 4. 1. Należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadkach zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Uprawniony organ, ze względu na ważny interes publiczny lub interes dłużnika, może na jego wniosek, w całości lub części umorzyć, odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zapłatę należności.

2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej przez zawarcie umowy między dłużnikiem, a osobą wymienioną w § 7 niniejszej uchwały.

3. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli przez osobę wymienioną w § 8 niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Podmiot ubiegający się o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności, składa do uprawnionego organu umotywowany wniosek wraz z załącznikami:

1) zaświadczenie o dochodach swoich i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ( podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej),

2) oświadczenie o dochodach z innych źródeł w przypadku braku zaświadczenia,

3) bilans, rachunek zysków i strat (podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub publiczną ) za ostatni rok poprzedzający rok, w którym złożono wniosek,

4) inne dokumenty potwierdzające wykazane we wniosku fakty.

2. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi wzywa się dłużnika do ich uzupełnienia, określając termin, w którym uzupełnienie winno być dokonane.

3. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7. Udzielanie ulg, o których mowa w § 4 i 5 uchwały w zakresie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie, rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności, zachodzą w stosunku do wszystkich zobowiązanych.

§ 8. Do udzielania ulg uprawnieni są:

1) Burmistrz Miasta Kościana bez względu na wysokość kwoty należności,

2) kierownicy jednostek podległych gminie, jeżeli kwota należności nie przekracza 5.000 zł.

§ 9. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu płatności do dnia zapłaty, w przypadku gdy:

1) dowody, na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe,

2) dłużnik nie spłacił należności w odroczonym terminie,

3) dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie - w zakresie tej raty.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana oraz kierownikom jednostek podległych Gminie Miejskiej Kościan.

§ 11. Traci moc uchwała nr XL/417/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 06 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego oraz jednostkom podległym Gminy Miejskiej Kościan.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Ruszkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andersen w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, compliance, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama