reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/311/2014 Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 15 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, dla których Gmina Kępno jest organem prowadzącym, dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, dla których Gmina Kępno jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 101, poz. 1557 oraz z 2012 r. poz. 12) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 5 uchyla się ust. 2 i 3,

2) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie :

Przyznany dodatek motywacyjny nie może przewyższać kwoty 600 zł, z zastrzeżeniem ust. 9.";

3) w § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie :

W razie objęcia przez dyrektora szkoły dodatkowych czynności, dodatek może być podwyższony do wysokości 900 zł.";

4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela :


Lp.


STANOWISKO LUB FUNKCJA

Miesięcznie w złotych

Widełki w złotych

od

do

1.

Przedszkola

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie

300

1000

1.2 Dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie

200

600

1.3 Wicedyrektor

0

500

1.4 Doradca metodyczny

200

500

Wychowawca klasy

50

80

Opiekun stażu

30

50

2.

Szkoły podstawowe

2.1 Dyrektor szkoły liczącej do 6 oddziałów

400

1000

2.2 Dyrektor szkoły liczącej od 7 do 12 oddziałów

500

1200

2.3 Dyrektor szkoły liczącej 13 oddziałów i więcej

600

1600

2.4 Wicedyrektor

200

500

2.5 Doradca metodyczny

300

500

2.6 Wychowawca klasy

60

110

2.7 Opiekun stażu

30

50

2.8 Kierownik świetlicy

200

400

3.

Gimnazja

3.1 Dyrektor gimnazjum liczącego od 3 do 4 oddziałów

400

800

3.2 Dyrektor gimnazjum liczącego od 5 do 10 oddziałów

500

1200

3.3 Dyrektor gimnazjum liczącego od 11 oddziałów i więcej

600

1700

3.4 Wicedyrektor

300

600

3.5 Doradca metodyczny

300

500

3.6 Wychowawca klasy

80

130

3.7 Opiekun stażu

30

50

3.8 Kierownik świetlicy

200

400

4.

Zespoły Szkół

4.1 Dyrektor Zespołu Szkół

900

1700

4.2 Wicedyrektor Zespołu Szkół

300

600

";

5) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, w sposób określony w § 9, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela lub zajęcia z przedmiotu nauczanego w danej klasie przez nauczyciela realizującego doraźne zastępstwo.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Dąbrowski


Uzasadnienie

do projektu uchwały nr LIII / 311 / 2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 15 maja 2014

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, dla których Gmina Kępno jest organem prowadzącym, dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu

zawodowego,w drodze regulaminu min.:

1) wysokość stawek dodatków, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw,

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli , składające się ze składników,
o których mowa wyżej, odpowiadały na obszarze działania Miasta i Gminy Kępno co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli .

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

1) nauczyciela stażysty - 100 %

2) nauczyciela kontraktowego - 111%,

3) nauczyciela mianowanego - 144%,

4) nauczyciela dyplomowanego - 184%

kwoty bazowej, określonej corocznie w ustawie budżetowej.

Zmiana uchwały podyktowana jest przeprowadzoną przez Gminę Kępno analizą wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do średnich wynagrodzeń,
w sposób, aby zmniejszyć wysokość wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających.

Zmiana uchwały ma doprecyzować:

- możliwość przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w przypadku objęcia przez nich dodatkowych zadań,

- rodzaje zajęć realizowanych w danej klasie przez nauczyciela podczas godzin doraźnego zastępstwa.

Uwzględniając w/w wnioski, uwagi dyrektorów szkół opracowany został projekt w/w uchwały.

Niniejszy projekt regulaminu został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama