reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/269/2014 Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 21 maja 2014r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Zagórowa

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) Format elektroniczny deklaracji będzie importowany do systemu w postaci pliku XML. Strukturę pliku opisuje schemat XSD.

2) Deklarację należy przesyłać przez platformę ePUAP w postaci formularza umieszczonego na Elektronicznej Skrzynce Podawczej gminy o adresie: /3023084/SkrytkaESP na stronie wwww.epuap.gov.pl

3) Deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.).

4) Po złożeniu deklaracji w formie elektronicznej zostanie wystawione urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć do Burmistrza Gminy Zagórów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na formularzu wg określonego wzoru w terminie do 30 czerwca 2014 roku, a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na podstawę, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XV/183/2012 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w spawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Romualda Matusiak


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych
Zalacznik1.pdf

do uchwały Nr XXVI/269/2014 Rady Miejskiej Zagórowa


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/269/2014

Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Miejska Zagórowa uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma obowiązek określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wzór deklaracji zawiera objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.

Uchwała dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zagórowie pod adresem http://www.bip.zagorow.pl. Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt. 2 deklaracje można przesyłać przez platformę ePUAP w postaci formularza umieszczonego na Elektronicznej Skrzynce Podawczej gminy podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Romualda Matusiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Sikora

Prawnik, rzecznik patentowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama