reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9/466/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 29 kwietnia 2014r.

stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr XXVIII/271/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

stwierdza nieważność

uchwały Nr XXVIII/271/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Szamocin, w części obejmującej:

1) § 3 pkt 2 uchwały w brzmieniu:

"2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi",

2) postanowienie załącznika Nr 1 do uchwały w brzmieniu:

"Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym",

3) wyrażenie zamieszczone w pkt 2 Objaśnień w brzmieniu:

"od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub".

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVIII/271/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Szamocin doręczona została Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 4 kwietnia 2014 r. W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały Rada Miasta i Gminy Szamocin powołała przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 954 - zamiast 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 bez wskazania "z późn. zm.").

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym zawiadomiła przedstawiciela Miasta i Gminy Szamocin o wszczęciu postępowania nadzorczego w odniesieniu do uchwały Nr XXVIII/271/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. Na posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 29 kwietnia 2014 r. stawił się pan Eugeniusz Kucner Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin.

Kolegium Izby rozpatrując sprawę ww. uchwały ustaliło i zważyło, co następuje.

Postanowieniem § 3 pkt 2 uchwały Rada Miasta i Gminy Szamocin ustaliła, że:

"§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej (podpisując profilem zaufanym, który zakładany jest na platformie ePUAP i potwierdzany w najbliższej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędzie Skarbowym) pod adresem: www.epuap.gov.pl., w terminie:

1) do 30 kwietnia 2014 r. - dla pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

W § 1 uchwały Rada ustaliła, że wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Szamocin stanowi załącznik Nr 1, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W objaśnieniach Rada ustaliła sposób jej wypełnienia i zobowiązała (w pkt 2 objaśnień) właściciela nieruchomości do złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamocinie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od momentu powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W ocenie Kolegium postanowienie § 3 pkt 2 uchwały nakładające na właścicieli nieruchomości obowiązek składania deklaracji " od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca", pozostaje w sprzeczności z tytułem uchwały i postanowieniem § 1 uchwały. Uchwała dotyczy bowiem nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy. Powyższe dotyczy także zapisu zawartego w objaśnieniach, które stanowią integralną część wzoru deklaracji, w brzmieniu "od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub".

Analiza wzoru deklaracji, zamieszczonego w załączniku Nr 1 do badanej uchwały wykazała, że Rada Miasta i Gminy zobowiązała składającego deklarację do złożenia oświadczenia w brzmieniu:

"Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym."

Kolegium Izby wskazuje, że przepis art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymaga aby rady gmin - uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji - określiły, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała ma zawierać także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Dodatkowo stosownie do ust. 2 tego artykułu, rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że brak jest podstaw prawnych do zamieszczenia we wzorze deklaracji oświadczenia o odpowiedzialności karnoskarbowej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Rada nie może zobowiązywać składającego deklaracje do złożenia oświadczenia o znajomości kodeksu karnego skarbowego, a ujęcie we wzorze deklaracji oświadczenia wykracza poza zakres kompetencji organu stanowiącego do kształtowania uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wydanym w dniu 17 września 2013 r. wyroku (sygn. akt IISA/Wr 451/13) stwierdził, że "w podejmowanym, na podstawie cytowanego art. 6n ust.1 u.u.c.p.g. akcie prawa miejscowego nie można zamieszczać postanowień, które wykraczają poza treść tych przepisów. Przepis ten zawiera w swej treści wyłącznie obligatoryjne elementy deklaracji, co oznacza, że jedynymi dopuszczalnymi elementami składowymi wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są objaśnienia oraz pouczenia enumeratywnie wymienione w tym przepisie. Tym samym przepis ten ma charakter katalogu zamkniętego i niedopuszczalna jest jego modyfikacja poprzez domniemanie, że można nałożyć na obywateli (bez wyraźnego umocowania prawnego) dodatkowe obowiązki w postaci konieczności złożenia zakwestionowanego oświadczenia. Przepisy umożliwiają umieszczenie w deklaracji jedynie pouczenia, że w przypadku braku uregulowania opłaty dokument będzie stanowił podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego i wszczęcia egzekucji administracyjnej względem właściciela nieruchomości. Nie ma jednak podstaw, by wymagać od mieszkańca złożenia oświadczenia o znajomości przepisów o odpowiedzialności karnoskarbowej". Podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 15 stycznia 2014 r. (sygn. akt III SA/Po 1634/13) wskazał, że prawidłowo Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło nieważność wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie zamieszczonego postanowienia w brzmieniu "Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym". Sąd podzielił stanowisko Kolegium, że rada gminy jest uprawniona do regulowania w podejmowanych uchwałach jedynie materii, która została jej przekazana w drodze stosownych upoważnień ustawowych i to ściśle w granicach określonych we właściwych normach kompetencyjnych. Zdaniem Sądu "w ramach wskazanej normy kompetencyjnej, rada gminy była uprawniona do zamieszczenia w deklaracji jedynie pouczenia, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a nie pouczenia o ewentualnej odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Nawet bowiem przy przyjęciu, że określony przepis prawa przewidujący odpowiedzialność karną znajduje w tym przypadku zastosowanie, nieuprawnione jest przytaczanie jego treści w uchwale rady gminy, jeżeli tak jak w niniejszej sprawie organ ten nie został wyraźnie do tego upoważniony w stosownej normie kompetencyjnej, ponieważ oznaczałoby to niedopuszczalne wkraczanie aktu prawa miejscowego w materię uregulowaną w odrębnych przepisach prawa powszechnie obowiązujących".

Również Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 16 czerwca 2013 r. wykluczyło możliwość zaliczenia opłat oraz deklaracji wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do przepisów prawa podatkowego. Tym samym właściciele nieruchomości zobowiązani do składania deklaracji nie posiadają statusu podatnika, w rozumieniu art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej. Konsekwencją powyższego jest brak podstaw do nakładania na właścicieli nieruchomości sankcji karnych skarbowych w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy.

Kolegium Izby dodatkowo podnosi, że zgodnie z przepisem § 134 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) podstawą wydania uchwały jest przepis prawny, który:

- upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw,

- wyznacza zadanie lub kompetencje danego organu.

Uchwała Rady Miasta i Gminy podjęta na podstawie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych uchwała ta winna być zredagowana w taki sposób, by dla przeciętnego adresata była zrozumiała, tzn. by adresat danego przepisu wiedział, w jaki sposób ma się zachować i nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jaką regułę postępowania wyznacza dany przepis, a organ stosujący ten przepis wiedział, w jaki sposób go zinterpretować.

Akty prawa miejscowego winny być tak skonstruowane, aby nie dawały możliwości ich dowolnej interpretacji, która mogłaby narazić na szkodę zarówno interes wspólnoty samorządowej jak i interes poszczególnych członków tej wspólnoty.

Mając powyższe na uwadze stwierdzono, jak w sentencji uchwały.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama