reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9/493/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 29 kwietnia 2014r.

stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXXIV/251/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, jako podjętej z naruszeniem przepisów prawa

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

stwierdza nieważność

uchwały Nr XXXIV/251/2014 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, jako podjętej z naruszeniem przepisów prawa wskazanych w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXXIV/251/2014 z dnia 27 marca 2014 roku Rada Gminy Grodziec powołując się na przepisy 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (wpływ uchwały do Izby w dniu 4 kwietnia 2014 r.).

Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie przepisów art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dnia 28 kwietnia 2014 r. zawiadomiła Przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do uchwały Nr XXXIV/251/2014 z dnia 27 marca 2014 roku, wyznaczając równocześnie termin rozpatrzenia sprawy na dzień 29 kwietnia 2014 roku.

Rozpoznając sprawę na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

Uchwałą Nr XXXIV/251/2014 z dnia 27 marca 2014 roku Rada Gminy Grodziec, ustaliła tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

W postanowieniu § 13 Rada postanowiła, iż: " Traci moc uchwała nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania", a o utracie mocy tej uchwały Rada już postanowiła wcześniej, tj. w postanowieniu § 14 uchwały Nr XXXIII/238/2014 z dnia 06.02.2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Zatem wspomniane postanowienie jest bezprzedmiotowe.

Badaną uchwałą Rada nie postanowiła o utracie mocy uchwały Nr XXXIII/238/2014 z dnia 06.02.2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Brak takiego postanowienia powoduje, że w obrocie prawnym funkcjonują obecnie dwie uchwały Rady Gminy w tej samej sprawie.

Kolegium Izby wskazuje, że przyjęte w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku Zasady techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908) w § 14 ust. 2 oraz w § 39 ust. 1 w związku z § 143, wprowadzają zasadę, iż jeżeli ustawa (uchwała) reguluje dziedzinę spraw uprzednio unormowaną przez inną ustawę (uchwałę), to ustawa (uchwała) ta powinna zawierać także przepisy przejściowe lub dostosowujące oraz przepisy uchylające. Oznacza to, iż jeśli dany akt zawiera normy dotyczące kwestii już wcześniej uregulowanych, to musi oprócz przepisów merytorycznych zawierać przepisy, które uporządkują stan prawny w ten sposób, by jednocześnie nie obowiązywały przepisy zawierające normy już wcześniej uregulowane bądź normy wzajemnie sprzeczne. Ponadto, w § 39 ust. 1 tego rozporządzenia wyraźnie wskazano, iż w przepisie uchylającym wyczerpująco wymienia się ustawy (uchwały) lub poszczególne przepisy, które ustawa (uchwała) uchyla. Nie poprzestaje się na domyślnym uchyleniu poprzedniej ustawy (uchwały) ani jej przepisów przez odmienne uregulowanie danej sprawy w nowej ustawie (uchwale). Stosownie do orzecznictwa (np. wyrok WSA z dnia 17 marca 2009 roku, sygn. akt II SA/Op 33/09): " W związku z tym, że ustawodawca przyznał organom gminy uprawnienia stanowienia prawa, wskazać należy, że organy te powinny kierować się zasadami poprawnej legislacji. W doktrynie prawoznawstwa podkreśla się, iż do elementarnych zasad techniki prawodawczej należy zaliczyć regułę zakazu stosowania derogacji milczącej i nakazu stosowania derogacji wyraźnej. Powyższe reguły wynikają z przepisów § 82 i § 86 powołanego wyżej rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej, zamieszczonych w dziale II, mających z mocy § 143 zastosowanie do aktów prawa miejscowego, stanowiących, że zmiana (nowelizacja) ustawy polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych jej przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo na dodaniu do niej nowych przepisów, nie może natomiast polegać na tym, że dawny przepis zastępuje się nowym, nie wskazując jednocześnie dokonywania tej zmiany (nowelizacja dorozumiana). Argumentem przemawiającym za niedopuszczalnością poprzestania na domyślnym uchyleniu przepisów lub przepisu przez samo odmienne uregulowanie danej sprawy jest realizacja zasady jedności prawa, a także czytelności systemu prawa poprzez pozbawienie wątpliwości, które akty obowiązują, a które już nie. Derogacja wyraźna polega na precyzyjnym wskazaniu uchylanych przepisów, przy czym z uwagi na pewność i jasność porządku prawnego informacja o utracie mocy prawnej aktu normatywnego winna następować w takim samym trybie, jak ogłoszenie o jego wejściu w życie."

W kwestionowanej uchwale Nr XXXIV/251/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Rada, normując sprawę już wcześniej przez nią rozstrzygniętą uchwałą Nr XXXIII/238/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, nie określiła wymaganych przez zasady legislacyjne przepisów przejściowych, dostosowujących ani uchylających, odnoszących się do wcześniej podjętej uchwały. Pozostawienie w obrocie prawnym dwóch norm prawnych, ustanowionych przez Radę Gminy Grodziec, bez zastosowania norm derogacyjnych jest prawnie niedopuszczalne.

Skoro bowiem w granicach przyznanych kompetencji Rada Gminy zdecydowała się na podjęcie kolejnej uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w konsekwencji powinna również rozstrzygnąć zakres obowiązywania uprzednio podjętej uchwały w tej sprawie. Kolegium Izby uznał powyższe naruszenie prawa za na tyle istotne, iż stwierdziło nieważność uchwały Rady Gminy Grodziec Nr XXXIV/251/2014 z dnia 27 marca 2014 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji uchwały.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama