reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/305/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 22 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 211, 212 ust.1 pkt. 1- 5, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 235, 236 i 237 ust.2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/274/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 7418 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2014 rok o kwotę 1.580.931 zł, tj. do wysokości 32.959.749 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje:

1) dochody bieżące w kwocie 30.890.449 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.069.300 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 165.777 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.466.541 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2014 r. o kwotę 2.703.571 zł, tj. do wysokości 38.227.826 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące 29.102.316 zł,

2) wydatki majątkowe 9.125.510 zł.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:

1) zwiększenia wydatków bieżących o 1.921.611 zł

2) zwiększenia wydatków majątkowych o 781.960 zł jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.224.872 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 165.777 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacja zadań j.s.t, w kwocie 1.548.090 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.268.077 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5.528.115 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 260.038 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.378.138 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 755.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Marian Mielcarek


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/305/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 maja 2014 r. Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą: 1. Zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Święciechowa w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P - budowa ciągu pieszo-rowerowego Święciechowa - Gołanice" o kwotę 55.400 zł - dział 600, rozdz. 60014 § 6300. 2. Zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P - budowa ciągu pieszo-rowerowego Święciechowa - Gołanice" w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o kwotę 110.800 zł - dział 600, rozdz.60014 § 6050. 3. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 2710 z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Święciechowa w wysokości 27.500 zł z przeznaczeniem na remont chodników przy drogach powiatowych na rynku w Świeciechowie. 4. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Lipno w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4777P w m. Gronówko". 5. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz.60014 § 2710 o kwotę 20.000 zł oraz § 6300 o kwotę 40.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na realizację programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu leszczyńskiego na obszarze gm. Rydzyna. 6. Zwiększenia planu dotacji celowej w dz. 750, rozdz. 75018 § 2007 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na podstawie Aneksu nr 1/2014 z dnia 25.04.2014 zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą WRPO na lata 2007-2013 a Powiatem Leszczyńskim. 7. Przyjęcia dotacji celowej z Miasta Leszno na finansowanie kosztów dodatku wypłacanego Koordynatorowi projektu pn. "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" w wysokości 2.500 zł - dział 750, rozdz.75095. 8. Zwiększenia planu dotacji celowej w dz. 853, rozdz. 85395 o kwotę 1.404.041 zł z tytułu dofinansowania projektu "Rozwijamy nasze szanse " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w roku 2014 w partnerstwie z Gmina Lipno. 9. Zwiększenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 93.260 zł - dział 900, rozdz. 90019. 10. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice, ul Dworcowa" w wysokości 100.000 zł - dział 600, rozdz.60014 § 6050. 11. Zwiększenia wkładu Powiatu na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi w Przybyszewie" o kwotę 20.000 zł - dział 600, rozdz.60014 §6050. 12. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego " Przebudowa drogi nr 4756Ps w m. Zaborówiec" na kwotę 60.000 zł - dział 600, rozdz.60014 § 6050. 13. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego "Budowa chodnika w m. Tworzanice" na kwotę 30.000 zł - dział 600, rozdz. 60014 § 6050. 14. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi w m. Dąbcze - budowa zatoki autobusowej" na kwotę 60.000 zł - dział 600, rozdz.60014 §6050. 15. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych w SOSW Rydzyna - dział 854, rozdz. 85403: - adaptacja pomieszczeń w budynku nr 2 w SOSW Rydzyna dla potrzeb utworzenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej - 35.000 zł, - montaż TURBO WENT w budynku nr 7 - 20.000 zł, - termomodernizacja obiektów SOSW w Rydzynie - wymiana okien dachowych połaciowych w budynku nr 7, nr 4 (Willa) oraz "Łącznik" - 40.000 zł, - zakup kosiarki ogrodowej samojezdnej - 15.000 zł. 16. Wprowadzenia nowych zadań majątkowych w Starostwie Powiatowym: - zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie - 45.000 zł, - zakup karetki pogotowia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - 210.000 zł, - termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4C - 120.000 zł, - dotacja dla OSP Pawłowice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - 50.000 zł, - dotacja dla OSP Włoszakowice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - 50.000 zł. 17. Zwiększenia nakładów na zadania majątkowe w Starostwie Powiatowym: - zakup regałów archiwalnych do archiwum zakładowego o 25.000 zł, - zakup nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 o 5.000 zł. 18. Zwiększenia środków na fundusz nagród pracowników w jednostkach organizacyjnych. 19. Przeniesień między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami dysponentów środków.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/305/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/305/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/305/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2014

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/305/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zał Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/305/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zał Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/305/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/305/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2014 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/305/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/305/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama