reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 22 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. "c", "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 37/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- uchwałą Nr XLIII/595/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 56/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 62/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- uchwałą Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 114/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 121/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 130/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- uchwałą Nr XLV/624/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 179/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- uchwałą Nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 225/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 238/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 249/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok o kwotę 1.979.597,02 zł

do wysokości 465.683.257,56 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 20.000 zł

do wysokości 285.470.663,52 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.999.597,02 zł

do wysokości 180.212.594,04 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.979.597,02 zł

do wysokości 415.981.709,74 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 19.094,58 zł

do wysokości 43.835.968,91 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 2.093.467,44 zł

do wysokości 484.757.775,99 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.407,96 zł

do wysokości 290.068.241,72 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.098.875,40 zł

do wysokości 194.689.534,27 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 356.149,44 zł

do wysokości 396.942.022,73 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.737.318 zł

do wysokości 87.815.753,26 zł;

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 111.167,44 zł do wysokości 54.922.687,71 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 19.074.518,43 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.";

4) w § 4 uchwały:

1. zwiększa się planowane przychody o kwotę 113.870,42 zł do wysokości 42.993.467,14 zł;

5) w § 17 uchwały:

zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 1.563.437 zł do wysokości 4.966.530 zł;

6) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń 48.910,60 zł

Miasto - 36.391,60 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 16.391,60 zł

dochody bieżące

środki na finansowanie wydatk ó w na realizację zadań finansowanych z udziałem środk ó w, o kt ó rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 16.391,60 zł

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20.000 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 20.000 zł,

Powiat - 12.519 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 12.519 zł

dochody bieżące

środki na finansowanie wydatk ó w na realizację zadań finansowanych z udziałem środk ó w, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/ - 12.519 zł,

Tytułem zwiększeń 2.028.507,62 zł

Miasto - 16.391,60 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 16.391,60 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 16.391,60 zł

Powiat - 2.012.116,02 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 50.000 zł

dochody bieżące

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ - 50.000 zł

dz. 758 - Różne rozliczenia - 1.952.300 zł

dochody bieżące

- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/ - 1.952.300 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 9.816,02 zł

dochody bieżące

środki na finansowanie wydatk ó w na realizację zadań finansowanych z udziałem środk ó w, o kt ó rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§ 2009/ - 9.816,02 zł;

7) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń 32.519 zł

Miasto - 20.000 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 20.000 zł

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 20.000 zł

- wydatki bieżące - 20.000 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 20.000 zł,

Powiat - 12.519 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 12.519 zł

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - 12.519 zł

- wydatki bieżące - 12.519 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 12.519 zł

Tytułem zwiększeń: 2.125.986,44 zł

Miasto - 14.592,04 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 14.592,04 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja - 14.592,04 zł

- wydatki bieżące - 14.592,04 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 14.592,04 zł

Powiat - 2.111.394,40 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 1.952.300 zł

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.952.300 zł

- wydatki bieżące - 1.952.300 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.952.300 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 1.952.300 zł

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 50.000 zł

rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 50.000 zł

- wydatki bieżące - 50.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 50.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 50.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 109.094,40 zł

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - 43.654,30 zł

- wydatki bieżące - 43.654,30 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 43.654,30 zł

rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 65.440,10 zł

- wydatki bieżące - 65.440,10 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 65.440,10 zł

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 - Administracja publiczna - 6.400 zł

rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 6.400 zł

- wydatki bieżące - 6.400 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.400 zł

dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 1.543.437 zł

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 1.543.437 zł

- wydatki bieżące - 1.543.437 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 1.543.437 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 22.491,60 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja - 891,60 zł

- wydatki bieżące - 891,60 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 891,60 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 21.600 zł

- wydatki bieżące - 21.600 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 21.600 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 21.600 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 377.318 zł

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 150.000 zł

- wydatki bieżące - 150.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 150.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 150.000 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 15.000 zł

- wydatki bieżące - 15.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 15.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 15.000 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 200.000 zł

- wydatki bieżące - 200.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 200.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 200.000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 12.318 zł

- wydatki bieżące - 12.318 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 12.318 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 12.318 zł

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 220.000 zł

rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 220.000 zł

- wydatki bieżące - 220.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 220.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 220.000 zł

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 530.000 zł

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 350.000 zł

- wydatki majątkowe - 350.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 350.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 180.000 zł

- wydatki majątkowe - 180.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 180.000 zł

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 148.437 zł

rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 148.437 zł

- wydatki bieżące - 148.437 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 148.437 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 148.437 zł

dz. 710 - Działalność usługowa - 15.000 zł

rozdz. 71035 - Cmentarze - 15.000 zł

- wydatki bieżące - 15.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 15.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 15.000 zł

dz. 750 - Administracja publiczna - 686.400 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - 680.000 zł

- wydatki majątkowe - 680.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 680.000 zł

rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 6.400 zł

- wydatki bieżące - 6.400 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.400 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 315.891,60 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 260.000 zł

- wydatki majątkowe - 260.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 260.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja - 55.891,60 zł

- wydatki bieżące - 891,60 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 891,60 zł

- wydatki majątkowe - 55.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 55.000 zł

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 150.000 zł

rozdz. 85305 - Żłobki - 150.000 zł

- wydatki majątkowe - 150.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 150.000 zł

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 12.318 zł

rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 12.318 zł

- wydatki majątkowe - 12.318 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.318 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50.000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 50.000 zł

- wydatki majątkowe - 50.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 50.000 zł

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 240.000 zł

rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 170.000 zł

- wydatki bieżące - 170.000 zł

w tym:

- dotacje - 170.000 zł

rozdz. 92118 - Muzea - 50.000 zł

- wydatki bieżące - 50.000 zł

w tym:

- dotacje - 50.000 zł

rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 20.000 zł

- wydatki bieżące - 20.000 zł

w tym:

- dotacje - 20.000 zł

dz. 926 - Kultura fizyczna - 21.600 zł

rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 21.600 zł

- wydatki bieżące - 21.600 zł

w tym:

- dotacje - 21.600 zł;

8) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń: 1.737.318 zł

Miasto - 1.737.318 zł

dz. 600 - Transport i łączność - 530.000 zł

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 350.000 zł

- Przebudowa ul. Parczewskiego na odcinku od ul. Kanonickiej do Pl. Jana Pawła II - 350.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 180.000 zł

- Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych - 150.000 zł

- Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na terenie Kalisza - 30.000 zł

dz. 750 - Administracja publiczna - 680.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - 680.000 zł

- Wykonanie elewacji Ratusza (WPF) - 680.000 zł

Zakres rzeczowy: renowacja elewacji, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie izolacji poziomej i pionowej, renowacja i wymiana stolarki, wykonanie iluminacji

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 315.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 260.000 zł

- Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF) - 260.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja - 55.000 zł

- Budowa separatora na terenie Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej 22-24 - 55.000 zł

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 150.000 zł

rozdz. 85305 - Żłobki - 150.000 zł

- Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - 150.000 zł

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 12.318 zł

rozdz. 85495 - Pozostała działalność - 12.318 zł

- Siłownie i place zabaw - 12.318 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 50.000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 50.000 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF) - 50.000 zł

Zmiana nazwy zadania

Miasto

dz. 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

zad. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

otrzymuje brzmienie:

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: 153 Dobrzec;

9) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 113.870,42 zł

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 113.870,42 zł;

10) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem 12.519 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 12.519 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 12.519 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja

Wydatki ogółem o kwotę 14.592,04 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 14.592,04 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 14.592,04 zł,

(Powiat)

dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Wydatki ogółem 43.654,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 43.654,30 zł

w tym:

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 43.654,30 zł,

dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wydatki ogółem o kwotę 65.440,10 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 65.440,10 zł

w tym:

- środki z budżetu krajowego o kwotę 9.816,02 zł,

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi o kwotę 55.624,08 zł;

11) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

II. Dotacje podmiotowe

dz. 921, rozdz. 92108, Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej o kwotę 170.000 zł,

III. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92118, Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej o kwotę 50.000 zł,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. Dotacje celowe

dz. 921, rozdz. 92120, Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 20.000 zł,

dz. 926, rozdz. 92605, Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół o kwotę 21.600 zł;

12) w załączniku Nr 13 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

jednostka pomocnicza: DOBRZEC P

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 5.800 zł,

jednostka pomocnicza: DOBRZEC W

dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 6.518 zł;

13) w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

7. Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacka 3

- dochody o kwotę 19.750 zł

- wydatki o kwotę 19.750 zł,

Powiat

dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

5. V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6

- dochody o kwotę 19.000 zł

- wydatki o kwotę 19.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria BSJP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama