reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-6(17)/2014/21346/I/ASz1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 28 maja 2014r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwa Ciepło Kaliskie sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, Dz. U. z 2013 r. poz. 984,
poz. 1238 i Dz. U. z 2014 r., poz. 457 i poz. 490) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 i Dz. U. z 2014 r.
poz. 183)

po rozpatrzeniu wniosku
z 17 lutego 2014 r.
uzupełnionego pismami z 21 marca, 28 kwietnia, 16 i 22 maja 2014 r. przedsiębiorstwa
Ciepło Kaliskie sp. z o.o.
z siedzibą w Kaliszu,
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6182140565
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji na okres do 30 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z 31 marca 2014 r. na wytwarzanie ciepła decyzja nr WCC/1261/21346/W/ OPO/2014/ASz1, na przesyłanie i dystrybucję ciepła decyzja nr PCC/1213/21346/W/OPO/2014/ASz1 ze zmianami oraz na obrót  ciepłem decyzja nr OCC/362/21346/W/OPO/2014/ASz1, 18 lutego 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne do zakresu kompetencji Prezesa URE należy m.in. ustalanie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie planowanych uzasadnionych przychodów ze sprzedaży ciepła, o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. Uzasadnione koszty zostały zaplanowane dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej ustalone zostały zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1
i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774 Poznań, ul. Wielka 20.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


Irena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową

w wysokości 10 zł 19 lutego 2014 r.

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Anna Szmatuła, starszy specjalista

Otrzymują:

1. Ciepło Kaliskie sp. z o.o.,

              ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz

2. Wojewoda Wielkopolski.


Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-6(17)/2014/21346/I/ASz1
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama