reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/244/2014 Rady Gminy Siedlec

z dnia 27 maja 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz.379) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013r.poz. 87, poz. 827, poz. 1650, z 2014r. poz. 7 i poz. 290)uchwala się, co następuje:Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Siedlec dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Siedlec przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego:

a) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

b) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny ani obowiązek nauki,

c) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi,

d) niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na postawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) wysokość stawek dotacji dla szkół i placówek wymienionych w art. 90 ust. 2a, 2b, 2d i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

3) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji.Tryb udzielania dotacji

§ 2. 1. Osoba zakładająca lub prowadząca szkołę, przedszkole lub formę wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 1 pkt 1, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, występuje do Wójta Gminy Siedlec z wnioskiem o udzielenie dotacji podając we wniosku:

1) pełną nazwę i adres szkoły, przedszkola lub formy wychowania przedszkolnego,

2) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby reprezentującej szkołę, przedszkole lub formę wychowania przedszkolnego,

3) okres, w którym roku udzielania dotacji zamierza prowadzić szkołę, przedszkole lub formę wychowania przedszkolnego,

4) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do szkoły, przedszkola lub formy wychowania przedszkolnego w roku budżetowym, na który ma być udzielona dotacja, wraz z dodatkowym wyodrębnieniem, w przypadku przedszkola oraz formy wychowania przedszkolnego, liczby uczniów niepełnosprawnych oraz liczby uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Siedlec,

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, na który mają być przekazywane środki dotacji,

6) w przypadku już założonych niepublicznych szkół, przedszkoli i form wychowania przedszkolnego - datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

2. Dotacja ustalona na podstawie wniosku o udzielenie dotacji, przekazywana jest co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym w danym roku rozpoczęto działalność, na wskazany rachunek bankowy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Dotacja w miesiącu grudnia zostanie przekazana w terminie do 19 grudnia.

3. Podstawą do obliczenia dotacji na pierwszy miesiąc są dane zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1.

4. Podstawą do obliczenia dotacji na każdy kolejny miesiąc są dane zawarte w informacji o liczbie uczniów, składanej przez osobę ubiegającą się o udzielenie dotacji do dnia 10 każdego miesiąca, zawierającej rzeczywistą liczbę uczniów, którzy w danym miesiącu uczęszczali do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dodatkowym wyodrębnieniem, w przypadku przedszkola lub formy wychowania przedszkolnego, liczby uczniów niepełnosprawnych oraz liczby uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Siedlec. Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. O wysokości kwoty dotacji należnej na ucznia, Wójt Gminy Siedlec informuje pisemnie poszczególne osoby prowadzące szkoły, przedszkola i formy wychowania przedszkolnego do dnia 31 grudnia, roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.Tryb rozliczania udzielonej dotacji

§ 3. 1. Podstawą rozliczenia przyznanej dotacji jest ustalenie wysokości dotacji należnej przysługującej szkole, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem liczby uczniów w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, w którym były przekazywane dotacje.

2. Wysokość dotacji należnej, z uwzględnieniem liczby uczniów w szkole, przedszkolu lub formie wychowania przedszkolnego w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, w którym były przekazywane dotacje, wylicza się z uwzględnieniem informacji, składanej przez osoby ubiegające się o dotację.

3. W przypadku stwierdzenia, że w miesiącach poprzedzających przyznanie kolejnej miesięcznej części dotacji powstała różnica między kwotą przekazanej dotacji, a kwotą dotacji należnej za te miesiące, kwota dotacji przekazywanej na miesiąc następny będzie skorygowana o tą różnicę.

§ 4. 1. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub formę wychowania przedszkolnego sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o kwocie wykorzystanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu do Urzędu Gminy w Siedlcu do dnia:

1) 10 kwietnia za okres styczeń - marzec,

2) 10 lipca za okres kwiecień - czerwiec,

3) 10 października za okres lipiec - wrzesień,

4) 10 stycznia następującego po roku, w którym udzielono dotacji, za okres styczeń - grudzień.

3. W przypadku zaprzestania działalności szkoły, przedszkola lub formy wychowania przedszkolnego, osoba prowadząca tą jednostkę przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w którym otrzymała ostatnią ratę dotacji.

4. Na podstawie rozliczenia złożonego przez szkołę, przedszkole lub formę wychowania przedszkolnego, biorąc pod uwagę wysokość przekazanej dotacji, Wójt Gminy Siedlec ustala przypadającą na rzecz Gminy Siedlec należność z tytułu zwrotu dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

5. Ustalona i stanowiąca należność Gminy Siedlec kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji nienależnie, w nadmiernej wysokości albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych w trybie i na zasadach uregulowanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), podlega niezwłocznemu wpłaceniu przez osobę prowadzącą szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego na wskazany rachunek Urzędu Gminy w Siedlcu.

6. Ostateczne rozliczenie dotacji przekazanej za okres roku budżetowego przez Gminę Siedlec, dokonywane jest przez Wójta Gminy Siedlec w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, o czym zawiadamia się pisemnie osobę prowadzącą szkołę, przedszkole lub formę wychowania przedszkolnego.Wysokość dotacji i stawki na jednego ucznia

§ 5. 1. Przedmiotem dofinansowania jest pokrycie wydatków bieżących w zakresie kształcenia, wychowania i opieki uczniów, w tym profilaktyki społecznej.

2. Wysokość dotacji należnej dla szkoły, przedszkola lub formy wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn stawki dotacji na ucznia i liczby uczniów w szkole przedszkolu lub formie wychowania przedszkolnego.

3. Ustala się następujące stawki dotacji obowiązujące na terenie Gminy Siedlec:

1) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki stawka dotacji na każdego ucznia jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Siedlec.

2) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny ani obowiązek nauki stawka dotacji wynosi 50% ustalonych w budżecie Gminy Siedlec wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia,

3) na ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego stawka dotacji wynosi 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Gminy Siedlec w przeliczeniu na jednego ucznia,

4) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Siedlec,

5) na ucznia korzystającego z niepublicznej formy wychowania przedszkolnego stawka dotacji wynosi 40% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Siedlec,

6) na ucznia niepełnosprawnego korzystającego z niepublicznej formy wychowania przedszkolnego stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Siedlec.Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji

§ 6. 1. Szkoły, przedszkola i formy wychowania przedszkolnego na prowadzenie których Gmina Siedlec udziela dotacji mogą być kontrolowane w zakresie obejmującym prawidłowość naliczenia i wykorzystania dotacji.

2. Kontrola może być planowana lub doraźna.

3. W przypadku kontroli planowanej jednostka kontrolowana musi zostać o niej zawiadomiona, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli.

4. Kontrola może być kompleksowa, obejmująca całość zakresu prawidłowości naliczania i wykorzystania dotacji lub tematyczna.

5. Kontrola może być prowadzona jednoosobowo lub w zespole.

6. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły, przedszkola lub formy wychowania przedszkolnego oraz w miejscach wykonywania jej zadań.

§ 7. 1. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli są upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Siedlcu i Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkól i Placówek w Siedlcu.

2. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające:

1) numer upoważnienia,

2) imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego,

3) nazwę i adres kontrolowanego,

4) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli,

5) okres objęty kontrolą oraz przedmiot kontroli,

6) termin przeprowadzenia kontroli,

7) termin do którego należy sporządzić protokół pokontrolny,

8) nazwę miejscowości i datę wystawienia upoważnienia.

§ 8. 1. Kontrolujący, przed przystąpieniem do kontroli, okazuje kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

2. Kontrolowany, na życzenie kontrolującego, przedkłada wskazaną dokumentację do kontroli, udostępnia kserokopie fragmentów tej dokumentacji i umożliwia kontrolującemu wstęp odpowiednio do pomieszczeń szkoły, przedszkola lub formy wychowania przedszkolnego.

3. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

4. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz

2) imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

4) imiona i nazwiska kontrolujących;

5) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości,

7) opis załączników do protokołu;

8) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

9) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;

10) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.

5. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po zmianie protokołu, o którym mowa w ust.7 .

6. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

7. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolowane, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

8. W razie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

9. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie właściwym od jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.

10. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień, kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

11. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 9.

1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.

2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić organ dotujący o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 10. 1. Kontrola przeprowadzana u kontrolowanego obejmuje swoim zakresem w szczególności:

a) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym danych dotyczących uczniów wykazywanych w informacjach składanych przez kontrolowanego, w związku z ubieganiem się o dotację,

b) sprawdzenie czy dotacja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Kontrola może obejmować cały okres działalności kontrolowanego, za który kontrolowany otrzymał dotację.

3. Kontrola może być przeprowadzana od dnia przypadającego po dniu, w którym kontrolowany złożył wniosek o dotację, aż do dnia, w którym dotacja została całkowicie rozliczona.Przepisy końcowe

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014r


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do uchwały Nr XLVIII/244/2014 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. Zgodnie z art.89a i art. 14a ust.7 ustawy o systemie oświaty możliwe jest tworzenie innych form wychowania przedszkolnego przez osoby prawne lub fizyczne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego. Zasady przyznawania oraz wysokość dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych określa art. 90 ustawy o systemie oświaty. W związku z otrzymaną zapowiedzią o utworzeniu od dnia 1 września 2014r. niepublicznego przedszkola w Siedlcu konieczne jest dostosowanie projektu uchwały , który określa zasady udzielania i rozliczania dotacji przyznanej na inne niż publiczne formy wychowania przedszkolnego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/244/2014
Rady Gminy Siedlec
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

z1 244


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/244/2014
Rady Gminy Siedlec
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

z2 244

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Grabowska

CFO - Omega Code

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama