reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/334/14 Rady Miejskiej Pniewy

z dnia 28 maja 2014r.

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Pniewy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1, 3 i 4 w zw. z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 - 3 uchwały nr XXXI/254/13 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Pniewy otrzymują nowe brzmienie:

1) "§ 1. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ponoszoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się od gospodarstw domowych zróżnicowanych w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w konkretnym gospodarstwie domowym:

1) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez jedną osobę - 9,00 zł,

2) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez dwie osoby - 18,00 zł,

3) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez trzy osoby - 27,00 zł,

4) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez cztery osoby - 33,00 zł,

5) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez pięć osób - 39,00 zł,

6) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez sześć osób - 42,00 zł,

7) gospodarstwo domowe zamieszkałe przez więcej niż sześć osób - 47,00 zł.";

2) "§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na nieruchomościach zamieszkałych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, w wysokości 16,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.";

3) "§ 3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomości niezamieszkałej, stanowi iloczyn pojemników oraz stawki w wysokości:

1) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie:

a) pojemnik o pojemności 120 l - 24,00 zł,

b) pojemnik o pojemności 240 l - 45,00 zł,

c) pojemnik o pojemności 1100 l - 139,00 zł,

d) pojemnik o pojemności 1500 l - 280,00 zł,

e) pojemnik (kontener) o pojemności 2,5 m3 - 470,00 zł,

f) pojemnik (kontener) o pojemności 5,5 m3 - 690,00 zł,

g) pojemnik (kontener) o pojemności 7 m3 - 790,00 zł,

h) pojemnik (kontener) o pojemności 10m3 - 950,00 zł;

2) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny:

a) pojemnik o pojemności 120 l - 32,00 zł,

b) pojemnik o pojemności 240 l - 62,00 zł,

c) pojemnik o pojemności 1100 l - 185,00 zł,

d) pojemnik o pojemności 1500 l - 380,00 zł,

e) pojemnik (kontener) o pojemności 2,5 m3 - 640,00 zł,

f) pojemnik (kontener) o pojemności 5,5 m3 - 930,00 zł,

g) pojemnik (kontener) o pojemności 7 m3 - 1050,00 zł,

h) pojemnik (kontener) o pojemności 10m3 - 1260,00 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r., nie wcześniej jednak niż
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pniewy


mgr inż. Janusz Ratajczak


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) rada gminy, w drodze uchwały, zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 cyt. ustawy metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, oraz zobowiązana jest ustalić stawkę takiej opłaty. Jednocześnie ustawodawca dopuszcza stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy. Natomiast na terenie nieruchomości niezamieszkałej, zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, rada gminy zobowiązana jest ustalić stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Dokonano analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Pniewy w zakresie gospodarowania odpadami. Analizie poddano przede wszystkim wpływy z opłaty śmieciowej oraz wydatki (koszty) jakie ponosi Gmina, aby system gospodarowania odpadami komunalnymi spełniał wszystkie wymogi, jakie narzuca jej ustawodawca, w tym koszty poniesione w związku z:

- odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

- tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- obsługą administracyjną tego systemu.

Po dokładnym zapoznaniu się z wynikami analizy zasadne jest przyjęcie niższych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w konkretnym gospodarstwie domowym, oraz stawek za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym staje się podjęcie niniejszej uchwały.

Niniejsza uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu Gminy Pniewy w wysokości 19.979,50 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama