reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/ 201 /2014 Rady Gminy Pępowo

z dnia 27 maja 2014r.

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pępowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), Rada Gminy Pępowo uchwala: "Regulamin udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo".

§ 1. 1. Regulamin udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

§ 2. 1. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ubiegać się mogą podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska.

§ 3. 1. Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 5,0 m3 na dobę, na obszarach gminy o rozproszonej zabudowie, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

2. Z możliwości udzielenia dotacji wyłącza się obszary dla których przed 2019 rokiem został zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków tj. Skoraszewice, Krzyżanki, Gębice, Babkowice (kolonia Babkowice Huby) i Siedlec (kolonia Siedlec - "Kolano").

§ 4. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

2. O kolejności udzielania dofinansowania na dany rok budżetowy decyduje data wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

3. W przypadku wyczerpania środków na dany rok przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zostaje wstrzymane. Nierozpatrzone wnioski należy złożyć ponownie w roku następnym.

4. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące 50% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, nie więcej jednak niż 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych).

5. Dofinansowaniu nie podlegają:

1) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,

2) koszty robocizny wykonywanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,

3) koszty transportu,

4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 5. 1. O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie z dwóch lub więcej źródeł ze środków publicznych.

3. W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, o dofinansowanie może ubiegać się ten podmiot, który udokumentuje poniesione koszty.

§ 6. 1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków składa wniosek do Wójta Gminy Pępowo przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia w terminie do 30 czerwca każdego roku.

2. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust.2 należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli),

2) mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją obiektu,

§ 7. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa ( albo w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest taka działalność ), stanowić ona będzie odpowiednio:

1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013 r.), lub

2) pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE. L 352 z 24.12.2013 r.), lub

3) pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE. L 193 z 25.07.2007r.).

2. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, należy dołączyć również dokumenty i informacje zawarte w art. 37 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311) a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)

3. Udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis oraz de minimis w sektorze rolnym ogranicza się czasowo do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzeń Komisji (UE), o których mowa w ust.1 pkt 1 - 2.

4. Udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury o którym mowa w ust.1 pkt 3 ogranicza się czasowo do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia Komisji (UE).

§ 8. 1. Wójt Gminy Pępowo, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, dokona oceny spełnienia kryteriów do przyznania dotacji, w tym kryteriów formalnych wniosku o których mowa w § 6 i § 7.

2. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów formalnych do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki, o których mowa w §4 ust. 1, 2 i 3 niniejszej uchwały, Wójt zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.

3. W przypadku wstępnego zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji, pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Pępowo, przed rozpoczęciem budowy zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji.

4. Przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 3, wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do przedłożenia :

1) zgłoszenia budowy z potwierdzeniem wpływu lub przesłania do Starostwa Powiatowego w Gostyniu, o zamiarze przystąpienia do wykonania robót dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 5,0 m3 na dobę wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, co do zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

2) zgłoszenia instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia wodno prawnego w przypadku budowy oczyszczalni o wydajności do 5,0 m3 na dobę, potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu, o ile jego złożenie będzie wymagane.

5. Wójt Gminy Pępowo odmawia zawarcia umowy i udzielenia dotacji, jeśli podmiot nie przedłoży pomimo wezwania dokumentów określonych w ust. 4

§ 9. 1. Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową o której mowa w § 8 ust. 3.

2. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż do 30 listopada danego roku.

§ 10. 1. Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca przedkłada rozliczenie dotacji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Do rozliczenia wnioskodawca załącza:

1) imienne faktury lub rachunki potwierdzające nakłady na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków w oryginale i kserokopii (oryginały, po opatrzeniu adnotacją o dofinansowaniu zostaną zwrócone);

2) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowymi - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska;

§ 11. 1. Po przedłożeniu rozliczenia, o którym mowa w § 10 niniejszej uchwały, osoby upoważnione przez Wójta, dokonają faktycznego sprawdzenia realizacji zadania, w ciągu 30 dni od daty wpływu rozliczenia do Urzędu.

2. Złożone rozliczenie podlega zatwierdzeniu przez Wójta pod kątem zgodności z przepisami prawa i stanem faktycznym.

3. Wypłata dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia rozliczenia przez Wójta.

§ 12. Zwrot dotacji następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.885 z późn.zm.).

§ 13. Uchwała ma zastosowanie do wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków złożonych po dniu jej wejścia w życie.

§ 14. W roku 2014 termin składania wniosków o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przedłuża się do dnia 29 sierpnia.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ 201 /2014
Rady Gminy Pępowo
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ 201 /2014
Rady Gminy Pępowo
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

ROZLICZENIE

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama