reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/317/14 Rady Powiatu w Śremie

z dnia 29 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLI/284/13 Rady Powiatu w Śremie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr 149/1183/14 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 stycznia 2014 r.,

- Nr XLIII/296/14 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 lutego 2014 r.,

- Nr XLIV/303/14 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 marca 2014 r.,

- Nr XLV/313/14 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.480.989 zł do kwoty 57.107.236 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 480.989 zł do kwoty 53.576.736 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 3.530.500 zł,

d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

e) w ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

f) w ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.833.489 zł do kwoty 61.779.715 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w ust.1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 461.489 zł do kwoty 50.375.872 zł,

c) w ust.1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.372.000 zł do kwoty 11.403.843 zł,

d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

e) w ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

f) w ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

g) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "1. Deficyt budżetu w kwocie 4.672.479 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków i kredytów.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.674.943 zł, w tym z tytułu:

1) wolnych środków, kwotę 2.674.943 zł,

2) kredytów, kwotę 3.000.000 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.002.464 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7".

4) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

5) w § 4:

a) w pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 140.500 zł do kwoty 2.625.076 zł,

b) w pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę140.500 zł do kwoty 2.047.932 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Roman Szydłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/317/14
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/317/14
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVI/317/14
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLVI/317/14
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik3b.pdf


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLVI/317/14
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik4a.pdf


Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XLVI/317/14
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik4b.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/317/14
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/317/14
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/317/14
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

Wysoka Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.480.989 zł i wydatków o kwotę 1.833.489 zł.

Zmiany po stronie dochodów budżetu są spowodowane:

1) zwiększeniem o 5.017 zł dotacji celowej (decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.145.2014.3 z dnia 7.05.2014 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania Skarbu Państwa - wynikającego z postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Sprawa dotyczy gruntów rolnych, które były przejęte przez Skarb Państwa w myśl Dekretu PKWN z dnia 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej nieruchomości - sprawa dotyczyła ok. 8 ha gruntów rolnych położonych w Jarosławkach (dz. 010, rozdz. 01095, § 2110);

2) zwiększeniem o 4.000 zł dochodów z tytułu odpłatności uczestników kursów prowadzonych w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego (dz. 801, rozdz. 80140, § 0830). Wydatki planuje się przeznaczyć na koszty organizacji kursów (dz. 801, rozdz. 80130, 80140);

3) zwiększeniem o 7.579 zł dochodów na realizację programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON (dz. 853, rozdz. 85324, § 0970). W ramach programu będzie udzielona pomoc osobom niepełnosprawnym. Zgodnie z zawartą umową z PFRON-em wydatki mają być przeznaczone także na ewaluację programu, zakupione zostaną materiały biurowe oraz ogłoszenia prasowe promujące program. Program zrealizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie (dz. 852, rozdz. 85218);

4) pomocą finansową z budżetu gminy Śrem w wysokości 1.000.000 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4151P - ul. Chłapowskiego w Śremie. Wartość zadania po zmianie wyniesie 2.170.000 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6300);

5) zwiększeniem o 7.000 zł dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie wykona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, a środki zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe umożliwiające realizację projektu (dz. 852, rozdz. 85205 § 2110);

6) dofinansowaniem o 457.393 zł ze środków UE projektu POKL pn. "Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim. Zadanie wykona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, a środki zostaną przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe umożliwiające realizację projektu (dz. 853, rozdz. 85395 §§ 2007, 2009).

Uwzględniając złożony wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu proponuje się zmiany polegające na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej oświatowej w kwocie 140.500 zł, w tym:

a) 58.500 zł w celu zakupu materiałów promocyjnych z logo powiatu, w tym: koszulki, bluzy, teczki papierowe, czekoladki; promocja powiatu na Szybowcowych Mistrzostwach Świata w Lesznie w lipcu 2014 r. oraz w mediach i częściowe sfinansowanie wykonania sztandaru dla Jednostki Wojskowej w Śremie (dz. 750, rozdz. 75075, § 4300);

b) 10.000 zł na sfinansowanie obchodów 20-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie we wrześniu 2014 r. (dz. 801, rozdz. 80130, § 4300);

c) 2.500 zł na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, m.in. zakup kokard narodowych, które będą rozdawane mieszkańcom powiatu podczas uroczystości patriotycznych (dz. 921, rozdz. 92105, § 4300);

d) 44.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej, celem włączenia się w organizację kilku ważnych imprez sportowych na terenie powiatu: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Szermierce oraz Memoriał 20 Października (dz. 926, rozdz. 92695, § 4300);

e) 7.500 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie bramy wjazdowej i malowanie ogrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych", kwota 7.500 zł (dz. 801, rozdz. 80195, § 6050);

f) 12.000 zł na zwiększenie limitu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Ogólnokształcących". Wartość zadania po zmianie wyniesie 72.000 zł (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050);

g) 6.000 zł na wykonanie licznych prac naprawczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących zleconych przez Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Poznaniu (dz. 801, rozdz. 80110, 80120, § 4270).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 2.047.932 zł.

Ponadto proponuje się przeznaczyć z wolnych środków kwotę 352.500 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na:

1) "Budowę wjazdu do budynku szkoły i modernizację placu wokół Zespołu Szkół Politechnicznych" - kwota 125.000 zł (dz. 801, rozdz. 80130 § 6050);

2) zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa warsztatów szkolnych na pracownię samochodową oraz wyposażenie pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół Politechnicznych" o kwotę 175.000 zł. Wartość zadania po zmianach wyniesie 422.000 zł (dz. 801, rozdz. 80130 § 6050);

3) "Budowę wjazdu do budynku szkoły i modernizację chodników wokół budynku Zespołu Szkół Specjalnych" - kwota 52.500 zł (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050).

Stan wolnych środków do dyspozycji po zmianie: 2.372.190,84 zł, w tym środki UE 224.973,88 zł.

Ponadto w budżecie ujęte zostaną zmiany wynikające z zawiadomień złożonych przez następujące jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących (dz. 801, rozdz. 80110, 80120), Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (dz. 754, rozdz. 75411), Powiatowy Urząd Pracy (dz. 853, rozdz. 85333), Zespół Szkół Technicznych (dz. 801, rozdz. 80130) oraz Starostwo Powiatowe (dz. 750, rozdz. 75020).

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

1) Nr 1 o dochodach z budżetu powiatu,

2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,

3) Nr 3 o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej,

4) Nr 4 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,

5) Nr 5 w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

6) Nr 6 o wydatkach inwestycyjnych z budżetu,

7) Nr 7 plan przychodów i rozchodów.

Biorąc pod uwagę, że powyższe zmiany w budżecie są niezbędne, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Starosta Śremski


Piotr Ruta

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama