reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Powiat Jarociński i Gmina Kotlin; Wójta Gminy Kotlin powierzenia przez Powiat Gminie zadania powiatu polegającego na realizacji w 2014 r. budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Książęca od Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej w kierunku Witaszyc - etap II.

1. Mirosława Drzazgę - Wicestarostę,

2. Przemysława Musielaka - Członka Zarządu a Gminą Kotlin, zwaną dalej "Gminą", reprezentowaną przez: Mirosława Paterczyka - Wójta Gminy, w związku z Uchwałą Nr XLIX/326/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotlin prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie powiatu jarocińskiego oraz Uchwałą nr XLIII/241/2014 Rady Gminy Kotlin z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kotlin od Powiatu Jarocińskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej w Woli Książęcej, zostało zawarte Porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest powierzenie przez Powiat Gminie zadania powiatu polegającego na realizacji w 2014 r. budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Książęca od Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej w kierunku Witaszyc - etap II.

2. Przekazane zadanie polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową chodnika w miejscowości Wola Książęca na odcinku około 260 m.

3. Funkcję inwestora przekazanego zadania pełnić będzie Gmina.

4. Na czas trwania inwestycji Powiat przekaże Gminie w użyczenie grunt pod drogą powiatową w miejscowości Wola Książęca. Warunki i termin wydania nieruchomości zostaną określone w umowie użyczenia.

§ 2. 1. Powiat zobowiązuje się do współfinansowania zadania określonego w § 1 ust. 1. poprzez udzielenie Gminie dotacji celowej w wysokości 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów, w szczególności: krawężnik drogowy, obrzeża, kostka betonowa, piasek i cement itp.

2. Powiat przekaże środki na rachunek bankowy Gminy nr 41 1020 2212 0000 5102 0027 6956 w terminie do 30 czerwca 2014 roku.

§ 3. Termin wykonania przekazanego zadania ustala się na dzień 31 grudnia 2014 roku, który jest jednocześnie terminem wykorzystania dotacji. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowanie zadania, na które dotacja była udzielona.

§ 4. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków zgodnie z celem, na jaki je uzyskała i na warunkach określonych umową.

§ 5. 1. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w § 3 Gmina zobowiązuje się zwrócić w terminie do 31 stycznia 2015 r. na rachunek bankowy Powiatu nr 90 1020 2212 0000 5102 0120 9311.

2. Od niewykorzystanych środków zwróconych po upływie terminu określonego w ust.1 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w ust. 1 do dnia dokonania zwrotu przez Gminę.

§ 6. Przy wydatkowaniu środków przekazanych na podstawie niniejszej umowy Gmina stosować będzie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 7. 1. Powiat zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie wykorzystania udzielonej dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po jego realizacji.

2. Gmina zobowiązuje się do przedłożenia wszelkich dokumentów dotyczących wykorzystania dotowanego zadania.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzi protokół pisemny w dwóch egzemplarzach.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Gmina ma prawo do złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu. Wyjaśnienia składane są w formie pisemnej.

3. Powiat udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Gminę wyjaśnień.

§ 9. 1. Gmina przedłoży Powiatowi rozliczenie udzielonej dotacji w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. w formie sprawozdania finansowego z realizacji zadania objętego niniejszą umową.

2. Rozliczenie powinno zawierać kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) faktur, przelewów, umów, zamówień, protokołów odbioru i innych dowodów księgowych oraz oświadczenie, że zakupione materiały zostały wykorzystane na realizację zadania objętego niniejszym porozumieniem.

§ 10. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dotacji w nadmiernej wysokości zastosowanie mają przepisy art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych.

§ 11. Porozumienie może być rozwiązane przez Powiat ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

2) przekazania przez Gminę części lub całości środków finansowych osobie trzeciej,
z uchybieniem zapisów niniejszego Porozumienia,

3) odmowy poddania się przez Gminę kontroli bądź niedoprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym prze Powiat.

§ 12. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

§ 14. 1. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wicestarosta


Mirosław Drzazga


Członek Zarządu Powiatu


Przemysław Musielak


Skarbnik Powiatu


Jacek Jędrzejak

Wójt Gminy Kotlin


Mirosław Paterczyk


Skarbnik Gminy


Irena Antczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama