| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/331/14 Rady Miejskiej Pniewy

z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2015

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne, zwane dalej "konsultacjami",
w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Pniewy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań w roku 2015.

2. Ta część wydatków z budżetu Gminy Pniewy, o której mowa w ust. 1, zwana jest dalej "Budżetem Obywatelskim".

3. Kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 wynosi 200.000 zł.

§ 2. Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego obejmują teren całej gminy,
a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Pniewy posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 3. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, zwane dalej "zasadami", określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań, należących
do zadań własnych gminy, zgłaszanych przez uprawnione do tego podmioty - wskazane
w zasadach, o których mowa w § 3 - które to zadania przeszły weryfikację referatów merytorycznych Urzędu Miejskiego Pniewy i Zespołu Opiniującego oraz zostały zamieszczone na kartach do głosowania.

2. Wzór formularza zgłaszania projektów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.

3. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Harmonogram konsultacji został ujęty w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. O wynikach konsultacji Burmistrz poinformuje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Pniewy w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pniewy


mgr inż. Janusz Ratajczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/331/14
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/331/14
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/331/14
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/331/14
Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest wyrazem intencji Burmistrza Gminy Pniewy do opracowania procedury realizacji budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski ma na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty lokalnej mieszkańców gminy oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Daje możliwość bezpośredniego decydowania przez mieszkańców o konkretnych wydatkach z budżetu gminy.

Po raz pierwszy budżet obywatelski został wprowadzony w mieście Porto Alegre
w Brazylii w 1989 r. Model ten przez wiele lat podlegał bardzo dynamicznemu rozwojowi, stając się popularnym rozwiązaniem w Europie. Wprowadzają go samorządy wielu krajów, między innymi Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. W ostatnich latach instytucja budżetu obywatelskiego cieszy się rosnącym zainteresowaniem również polskich jednostek samorządu terytorialnego. Budżet obywatelski wprowadziły w Polsce już między innymi: Sopot, Poznań, Warszawa, Łódź, Gorzów Wlkp., Wrocław.

Wdrożenie "Budżetu Obywatelskiego" pozwoli mieszkańcom Gminy Pniewy uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. Inaczej mówiąc,
w ramach określonych zasad - przedstawionych w niniejszej uchwale - władze samorządowe oddają część budżetu (w roku 2015 - 200.000 zł) do dyspozycji mieszkańców, którzy sami rekomendują, na jakie zadania przeznaczyć ww. środki.

Wprowadzenie "Budżetu Obywatelskiego" w Gminie Pniewy pozwoli efektywniej gospodarować finansami ze względu na celowość inwestycji, ukierunkowanych
na najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej. Istotnym elementem wprowadzenia "Budżetu Obywatelskiego" będzie zaangażowanie mieszkańców w tworzenie budżetu Gminy Pniewy,
a tym samym budowanie kapitału społecznego. "Budżet Obywatelski" to także okazja
do budowania społeczeństwa obywatelskiego, jak również do wprowadzenia w życie idei zrównoważonego rozwoju.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »