| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Stawiszyna; Zarządu Powiatu Kaliskiego

z dnia 15 maja 2014r.

w sprawie powierzenia Gminom zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych,


zawarte w dniu 15 maja 201 4 r. pomiędzy

Powiatem Kaliskim reprezentowanym przez:

1) Krzysztofa Nosala - Starostę Kaliskiego

2) Andrzeja Dolnego - Wicestarostę

zwanym dalej "Powierzającym",

a

Gminą i Miastem Stawiszyn reprezentowaną przez:

Roberta Jarzębskiego - Burmistrza Stawiszyna

zwaną dalej "Przyjmującym".

na podstawie art.5 ust.2 i3 ustawy z dnia5 czerwca1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,poz.595z późn.zm.) oraz:

1) uchwały Nr XLI/425/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminom zadań publicznych z zakresu dróg powiatowych,

2) uchwały Nr XXXVII/228/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 07.05.2014 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych, strony porozumienia postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Powierzający powierza a Przyjmujący przyjmuje do wykonania zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4643 P ul. Starościńska w m. Stawiszyn w zakresie chodnika"

2. Zakres zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

1) wykonanie robót budowlanych,

2) sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

3. Na realizację zadania określonego w ust. 1 Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację

w wysokości 52 000,00 zł (słownie zł: .pięćdziesiąt dwa tysiące 00/100).

§ 2. Do obowiązków Przyjmującego należy zgłoszenie robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 4643 P ul Starościńska w m. Stawiszyn w zakresie chodnika, właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

§ 3. Porozumienie zawiera się na czas określony do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 4. Środki finansowe zostaną przekazane na konto bankowe Przyjmującego : BS Pleszew o/ Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005 w terminie do 30 dni od dnia podpisania porozumienia.

§ 5. Powierzający zastrzega sobie prawo nadzoru nad realizacją powierzonego zadania

w szczególności poprzez:

1) nadzór w osobie przedstawiciela Powierzającego,

2) żądanie informacji o realizacji zadania,

wgląd do dokumentacji związanej z realizacją zadania,

uczestniczenie przedstawiciela Powierzającego w odbiorze zadania od wykonawcy robót.

§ 6. 1. Przyjmujący zobowiązany jest przedłożyć Powierzającemu rozliczenie rzeczowo - finansowe

zadania określonego w § 1w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r..

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, winno zawierać co najmniej :

1) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania wraz z obmiarem robót,

2) sprawozdanie finansowe z realizacji zadania,

3) kopie rachunków, faktur, protokoły odbioru robót, umów z wykonawcami (wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem).

§ 7. 1. Przyjmujący zobowiązany jest zgłosić Powierzającemu fakt zakończenia robót, o których mowa

w § 1 porozumienia.

2. Przyjmujący poinformuje Powierzającego o terminie odbioru robót.

3. Powierzający może sprawdzić wykonanie robót przez Przyjmującego w wyznaczonym przez

siebie terminie o którym poinformuje przyjmującego.

§ 8. Po wykonaniu zadania Przyjmujący zobowiązany jest przekazać zakończoną inwestycję protokołem przekazania-przyjęcia środka trwałego (PT) w terminie do 15 grudnia 2014 r.

§ 9. Przyjmujący odpowiada za zgodne z prawem wykonanie powierzonego zadania.

§ 10. Przyjmujący nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na inny cel niż określony

w porozumieniu.

§ 11. 1. Niewykorzystana, zgodnie z warunkami niniejszego porozumienia kwota dotacji zostanie zwrócona Powierzającemu zgodnie z artykułem 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.).

2. W razie stwierdzenia wydatkowania dotacji lub jej części w sposób niezgodny z zapisami

niniejszej umowy Przyjmujący zobowiązany jest do zwrotu w ciągu 15 dni kwoty dotacji lub jej

odpowiedniej części wydatkowanej w sposób nieprawidłowy wraz z odsetkami w wysokości

określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z zapisami art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.).

§ 12. Zwrot całości lub części dotacji w przypadkach określonych w § 11 porozumienia Przyjmujący dokona na konto Powiatu Kaliskiego w Nordea Bank Polska S.A. ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia

nr 49 1440 1101 0000 0000 1426 8138.

§ 13. Przy wydatkowaniu środków finansowych przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia obowiązuje stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 14. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 16. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz otrzymuje Przyjmujący i trzy egzemplarze Powierzający.

POWIERZAJĄCY PRZYJMUJĄCY

STAROSTA KALISKI


Krzysztof Nosal


WICESTAROSTA


Andrzej Dolny

BURMISTRZ STAWISZYNA


Robert Jarzębski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »