| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12/622/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 11 czerwca 2014r.

stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr 383/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

stwierdza nieważność

uchwały Nr 383/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie, w części obejmującej:

1) § 4 uchwały - w całości,

2) § 5 ust. 2 uchwały - w części obejmującej wyrażenie o treści "w wysokości uzależnionej od liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego w miesiącu poprzednim"

3) załącznik Nr 2 - Informacja o liczbie dzieci objętych opieką za miesiąc ……… r. uczęszczających do żłobka/klubu dziecięcego prowadzonego na terenie gminy i miasta Jastrowie - w części obejmującej w pozycji 3 wyrażenie: "zgodnie z poniższym wykazem:" oraz tabelę,

4) załącznik Nr 3 - Roczne rozliczenie dotacji otrzymanych w roku … - w części obejmującej w pozycji 6 wyrażenie "rzeczywistych",

z powodu naruszenia przepisów prawa wskazanych w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tut. Izbie w dniu 30 maja 2014 r. Rada Miejska w Jastrowiu, powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457.) określiła wysokość, zasady udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do uchwały Nr 383/2014 Rasy Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014 r., z powodu sprzeczności jej postanowień z przepisami prawa, wyznaczając jednocześnie termin rozpatrzenia sprawy na dzień 11 czerwca 2014 r.

Rozpoznając sprawę przedmiotowej uchwały Kolegium ustaliło i zważyło, co następuje.

Przepisy prawa miejscowego, a takim przepisem niewątpliwie jest badana uchwała winny być stanowione w zakresie przyznanej kompetencji. W tym kontekście, dla zakresu określonych ustawą granic normowania przez akt prawa miejscowego istotne znaczenie mają wytyczne treściowe adresowane do lokalnego prawodawcy.

Zgodnie z przepisem wskazanym w podstawie prawnej uchwały tj. art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, rada gminy określa w drodze uchwały wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej.

W § 4 uchwały Rada Miejska w Jastrowiu postanowiła, co następuje:

"§4. Podmiot, o którym mowa w § 1, jest zobowiązany do pomniejszania każdorazowo całkowitego miesięcznego kosztu dotychczas ponoszonego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka za pobyt w żłobku lub klubie dziecięcym o kwotę uzyskanej od gminy dotacji."

W ocenie Kolegium nałożenie w § 4 uchwały na podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy nie wynikających z przepisów ustawy obowiązków, jest nieuprawnione. Prawdą jest, że dotacje określone w art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 mają charakter fakultatywny, jednak jeśli Gmina zdecyduje się na udzielenie takiej dotacji, to nie może jej w żaden sposób warunkować ani ograniczać np. w zależności od ilość godzin w ciągu dnia w jakich dzieci są objęte opieką, czy też w zależności od wysokości odpłatności rodziców/opiekunów prawnych za pobyt dziecka w placówce. Wskazany przepis prawa wyraźnie bowiem stanowi, że dotacja przysługuje na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub w klubie dziecięcym, nie wprowadzając w tym zakresie żadnych dalszych uwarunkowań.

W § 5 ust. 2 uchwały Rada postanowiła:

"2. Dotacja, o której mowa w §1, będzie przekazywana miesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca w wysokości uzależnionej od liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego w miesiącu poprzednim".

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, uzależnienie kwoty dotacji przekazywanej podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy od liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu stoi w sprzeczności z przepisem art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, zgodnie z którym dotacja celowa przysługuje na każde dziecko objęte opieką, nie zaś faktycznie uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego. Nieobecność takiego dziecka w określonych dniach, tygodniach czy nawet miesiącach może być przecież usprawiedliwiona; istotny jest bowiem fakt, że dziecko pozostaje do żłobka lub klubu dziecięcego zapisane. Ponadto, podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy jest zobowiązany zapewnić codziennie gotowość do przyjęcia wszystkich zapisanych dzieci, co generuje stałe koszty, niezależnie od liczby dzieci faktycznie obecnych w danym dniu.

W § 5 ust. 1 Rada Miejska określiła w formie załącznika nr 2 do uchwały wzór informacji o liczbie dzieci objętych opieką za miesiąc ….. r. uczęszczających do żłobka/klubu dziecięcego. W załączniku tym w poz. 3 w formie tabeli zamieszczono wykaz zawierający następujące kolumny:

- Lp.

- Imię i Nazwisko

- Data urodzenia

- Adres

Kolegium Izby wskazuje, że przepis art. 3a ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 zawiera enumeratywne wyliczenie danych osobowych, które zobowiązani są przedstawić w formie zaświadczenia lub oświadczenia rodzice ubiegający się o objęcie dziecka opieką w klubie dziecięcym. Z kolei art. 3a ust. 2 ustawy stanowi, iż podmiot prowadzący klub dziecięcy może przetwarzać te dane wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.

Stąd żądanie danych osobowych dzieci objętych opieką żłobka lub klubu dziecięcego od podmiotu prowadzącego klub dziecięcy stanowi nieuprawnioną zmianę ustawowej zasady wynikającej z przytoczonych przepisów.

W załączniku nr 3 - Roczne rozliczenie dotacji otrzymanej w roku …. , pozycja 6 otrzymała brzmienie: "Dane o liczbie dzieci rzeczywistych w miesiącach". Użyte wyrażenie "rzeczywistych" zamiast "objętych opieką" wskazuje na zamiar przekazywania dotacji w wysokości uzależnionej od liczby dzieci faktycznie obecnych w danym czasie w dotowanej jednostce co, jak wykazano wyżej w odniesieniu do § 5 ust. 2, narusza przepis art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Kolegium wskazuje, że przepis art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 ustanawiający upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego podlega ścisłej wykładni językowej i nie może prowadzić do objęcia zakresem upoważnienia materii w nim niewymienionych w drodze wykładni celowościowej (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r. sygn. K 19/97 OTK ZU nr 4/1998 r. poz. 48, s. 262).

Organ władzy wykonawczej wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym jest zatem obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. Nie jest upoważniony ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego.

W związku z powyższym Kolegium stwierdziło, że wskazane wyżej postanowienia badanej uchwały naruszają prawo tj. wykraczają poza delegację do podjęcia tej uchwały, określoną w art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uznało, że naruszenia te mają charakter istotny.

Mając powyższe na uwadze stwierdzono, jak w sentencji uchwały.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »