reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/242/2014 Rady Miejskiej w Wągrowcu

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu

Na podstawie art. 5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594[1]) Rada Miejska w Wagrowcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, a zwłaszcza najstarszego pokolenia mieszkańców Gminy miejskiej Wągrowiec, tworzy się Miejską Radę Seniorów w Wągrowcu.

2. Miejska Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

§ 2. Tryb wyboru członków Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu oraz zasady jej działania określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


Zbigniew Byczyński


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/242/2014
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 26 czerwca 2014 r.

STATUT MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W WĄGROWCU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Rada Seniorów w Wągrowcu, zwana dalej Radą Seniorów, składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz poprawy jakości życia osób starszych, o których mowa w art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 2. 1. Siedzibą Rady Seniorów jest Urząd Miejski w Wągrowcu.

2. Rada posługuje się pieczęcią z napisem "Miejska Rada Seniorów w Wągrowcu".

Rozdział 2.
Zakres działania Rady Seniorów

§ 3. Celem działania Rady Seniorów jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz, w szczególności poprzez:

1) analizowanie potrzeb osób starszych i składanie wniosków do właściwych organów i instytucji dotyczących poprawy warunków życia seniorów;

2) ścisłą współpracę z władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych spraw seniorów;

3) integrację i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych potrzeb osób starszych;

4) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów i działań na rzecz seniorów;

5) zgłaszanie uwag do przekazanych do zaopiniowania aktów prawa miejscowego w zakresie swojej właściwości;

6) wspieranie różnorodnych form działalności kulturalnej, edukacyjnej i zdrowotnej;

7) dążenie do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych;

8) promowanie inicjatyw seniorskich i upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych wśród społeczności lokalnej;

9) współdziałanie i współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec w sprawie organizacji działań dla seniorów;

10) wydawanie opinii, formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów, czynne uczestnictwo w tworzeniu długofalowej polityki senioralnej gminy (np. Strategii Rozwoju);

11) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach, a przede wszystkim wzmacnianie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne w tym na jakość usług przeznaczonych dla tej grupy wiekowej;

12) udział w konsultacjach i zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego w zakresie swojej właściwości.

Rozdział 3.
Organy i tryb pracy Rady Seniorów

§ 4. 1. Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata licząc od dnia wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu.

2. W skład Rady Seniorów mogą być powoływani wyłącznie mieszkańcy miasta Wągrowca, którzy ukończyli 60 rok życia, zwani dalej Seniorami (bierne prawo wyborcze).

3. Powołanie członków Rady Seniorów powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej, a w przypadku pierwszej Rady Seniorów nie później niż do 31 grudnia 2014 roku.

§ 5. 1. W skład Rady Seniorów wchodzi od 10 do 20 seniorów, wybranych przez organy statutowe uprawnionych do tego organizacji zrzeszających Seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

2. Zgłoszenie do składu Rady Seniorów następuje po uzyskaniu zgody osoby, której dotyczy zgłoszenie.

3. Organy statutowe uprawnionych organizacji, o których mowa w ust. 1, zgłaszają do składu Rady Seniorów po jednym kandydacie.

§ 6. 1. Burmistrz Miasta powołuje delegowanych kandydatów w skład Rady Seniorów w drodze zarządzenia, określając jednocześnie liczbę radnych Rady Seniorów, która nie może być mniejsza niż 10 i większa niż 20.

2. W przypadku zgłoszenia do składu Rady Seniorów liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład Rady Seniorów, skład Rady Seniorów ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Burmistrza z udziałem przedstawicieli organizacji uprawnionych do zgłaszania kandydatów.

3. Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 1, jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego Rady Seniorów, uzupełnienia jej składu dokonuje Burmistrz Miasta spośród seniorów posiadających bierne prawo wyborcze.

§ 7. 1. Członek Rady Seniorów może zostać odwołany w trakcie kadencji w przypadku złożenia rezygnacji z pracy w Radzie Seniorów lub cofnięcia rekomendacji przez organizację, która go do Rady Seniorów delegowała.

2. Wygaśniecie mandatu członka Rady Seniorów w przypadkach, o których mowa w ust. 1 stwierdza Rada Seniorów w drodze uchwały, podjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w ciągu 3 miesięcy od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

§ 8. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Seniorów, na jego miejsce powołuje się kolejnego członka. Uprawnioną organizacją do zgłoszenia kandydata jest ta organizacja, której członek utracił mandat.

2. Uzupełnienia składu Rady Seniorów dokonuje się w trybie przewidzianym w § 5 i 6.

§ 9. Członkowie Rady Seniorów pełnią funkcje społecznie.

§ 10. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwoływane jest przez Burmistrza Miasta.

2. Kolejne posiedzenia Rady Seniorów zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

3. Prezydium Rady Seniorów ustala porządek obrad Rady Seniorów.

4. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się co najmniej raz na kwartał.

5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Seniorów w celu rozpatrzenia spraw zgłoszonych przez członków Rady Seniorów, seniorów nie będących członkami Rady Seniorów, a także w celu wyrażenia przez Radę Seniorów opinii w sprawach przedstawionych jej do zaopiniowania przez Burmistrza Miasta.

§ 11. 1. Rada Seniorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady Seniorów.

2. Wybrane osoby stanowią Prezydium Rady Seniorów.

§ 12. Przewodniczący Rady Seniorów kieruje pracami Rady Seniorów i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi obrady Rady Seniorów;

2) ustala porządek obrad;

3) zaprasza na posiedzenia Rady Seniorów przedstawicieli instytucji i organizacji nie posiadających
w niej swojej reprezentacji;

4) utrzymuje stały kontakt z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Burmistrzem Miasta.

§ 13. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Seniorów jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.

§ 14. Do zadań Sekretarza Rady Seniorów należy:

1) sporządzanie protokołu z przebiegu obrad;

2) prowadzenie listy obecności;

3) liczenie głosów przy podejmowanych uchwałach i w głosowaniach dotyczących spraw bieżących;

4) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projekty uchwał.

§ 15. Posiedzenia Rady Seniorów są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu członków Rady Seniorów.

§ 16. Każdy z członków Rady Seniorów ma prawo wyrazić swoje zdanie w sprawach omawianych na posiedzeniu.

§ 17. 1. Rada Seniorów wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady Seniorów.

3. Przewodniczący przekazuje podjęte na posiedzeniu uchwały Burmistrzowi Miasta.

§ 18. Na posiedzenia Rady Seniorów, Prezydium może zaprosić Burmistrza Miasta, radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli Urzędu Miejskiego lub instytucji właściwych ze względu na przedmiot posiedzenia.

§ 19. 1. Z posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera w szczególności zwięzłe streszczenie referowanych spraw, podjęte uchwały oraz wyniki głosowania.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący,

3. Do protokołu dołącza się listę obecności z posiedzenia oraz podjęte uchwały.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 20. Obsługę techniczną Rady Seniorów zapewnia Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego.

§ 21. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie ustalonym dla jego nadania.


Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym z dnia 11 października 2013 r. stworzyła ramy prawne do powoływania gminnych (miejskich) rad seniorów o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Powołanie Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej i tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych.

Ma ona reprezentować interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych oraz formułować opinie dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy.

Rada Seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Może ona powstać z inicjatywy rady gminy lub na wniosek zainteresowanych środowisk.

Zgodnie z zapisem art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1318) "rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów".

Burmistrz Miasta Wągrowca zgodnie z wolą Rady Miejskiej wyrażoną na sesji w dniu 23 grudnia 2013 r. przeprowadził konsultacje w zainteresowanym środowisku organizacji działających na rzecz osób starszych.

Konsultacje odbyły się w dwóch etapach.

Celem pierwszego etapu konsultacji, rozpoczętym spotkaniem z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na rzecz osób starszych, które odbyło się w dniu 11 marca 2014 r. było poznanie opinii przedstawicieli środowisk seniorskich na temat celowości utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele ww. organizacji, zgodnie stwierdzili, że widzą potrzebę powołania w Wągrowcu Miejskiej Rady Seniorów. Jak argumentowano, będzie ona mogła koordynować działania i inicjatywy środowisk seniorskich w Wągrowcu oraz skuteczniej reprezentować ich interesy.

Uczestnicy spotkania wyrazili także swoją opinię na temat zasad zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów, liczby przyszłych radnych oraz sposobu wyboru Rady i zakresu spraw, którymi Rada mogłaby się w przyszłości zajmować. Otrzymali również ankiety, które posłużyły do konsultacji wewnątrz poszczególnych organizacji i pomogły w kontynuacji prac związanych z utworzeniem Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu. Wyniki ankiety zostały uwzględnione w projekcie Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu.

W drugim etapie konsultacji Burmistrz Miasta odbył spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na rzecz osób starszych, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2014 r.

Uczestników spotkania zapoznano z wynikami konsultacji przeprowadzonych w organizacjach w formie ww. ankiet, a następnie szczegółowo omówiono projekt uchwały i statutu Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu.

W trakcie tego spotkania przedstawicielami organizacji wnieśli kilka uwag, które uwzględniono
w przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu


Zbigniew Byczyński


[1]] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama