reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/348/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Barłożnia Gościeszyńska

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust 1 i 2 pkt 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z póź. zm.) Rada Miejska w Wolsztynie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Nazwa, obszar i teren działania

§ 1.

Nadaje się statut Sołectwu Barłożnia Gościeszyńska, które jest położone na terenie Gminy Wolsztyn.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wolsztyn,

2) sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Barłożnia Gościeszyńska w Gminie Wolsztyn,

3) statucie gminy - należy przez to rozumieć statut Gminy Wolsztyn,

4) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską Wolsztyna,

5) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Wolsztyna,

6) zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Barłożnia Gościeszyńska w Gminie Wolsztyn,

7) sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Barłożnia Gościeszyńska w Gminie Wolsztyn,

8) radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Barłożnia Gościeszyńska w Gminie Wolsztyn.

§ 3.

1. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi: Sołectwo Barłożnia Gościeszyńska.

2. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi.

3. Sołectwo położone jest w Gminie Wolsztyn.

4. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Wolsztyn.

5. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ,

2) statutu gminy,

3) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji

§ 4.

Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców sołectwa,

2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa,

3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa,

4) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć z zakresu działania gminy,

5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw dotyczących m.in.:

a) współdziałania z policją, strażą pożarną i strażą miejską w zakresie bezpieczeństwa
i porządku na obszarze sołectwa,

b) współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy,

c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni,

d) konsultacji społecznych,

e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania konkretnych form pomocy społecznej,

f) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego,

g) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy ,

h) podejmowanie zadań zmierzających do utrzymania porządku i czystości na obszarze sołectwa,

6) wydawanie opinii na wniosek rady, w szczególności w sprawach dotyczących:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa,

b) zmian statutu sołectwa,

c) przepisów porządkowych,

d) przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze sołectwa,

e) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania nazw miejscowości i ulicom.

§ 5.

Zadania określone w § 4. sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał,

2) wydawanie opinii,

3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,

4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,

5) współpracę w organizacji spotkań radnych gminy i burmistrza z mieszkańcami sołectwa,

6) zgłaszanie wniosków do komisji rady,

7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy,

8) organizację prac na rzecz sołectwa.

§ 6.

1. Działanie sołectwa jest jawne. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania sołectwa oznacza w szczególności prawo do uzyskania informacji o sołectwie, prawo wstępu na zebranie wiejskie, a także dostęp do dokumentów sołectwa, w tym protokołów i uchwał zebrania wiejskiego.

3. Udostępnienie informacji publicznej na temat sołectwa odbywa się w sposób i na zasadach określonych w przepisach prawnych.

Rozdział 3.
Organy sołectwa

§ 7.

Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie,

2) sołtys.

§ 8.

1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

3. Kadencja sołtysa trwa cztery lata, licząc od daty wyboru.

4. Po upływie kadencji sołtys działa do czasu wyboru nowego sołtysa.

§ 9.

1. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

2. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy:

1) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa,

2) wybór i odwoływanie sołtysa i członków rady sołeckiej,

3) opiniowanie na wniosek rady projektów jej uchwał,

4) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy,

5) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek sołtysa, rady sołeckiej lub 1/10 członków zebrania wiejskiego.

§ 10.

1. Członkami zebrania wiejskiego są stale zamieszkujący mieszkańcy sołectwa posiadający prawo do głosowania.

2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność w liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.

§ 11.

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu,

3) na pisemny wniosek organu gminy.

2. Miejsce i termin obrad zebrania wiejskiego po uzgodnieniu z Burmistrzem ustala i podaje do publicznej wiadomości sołtys w sposób i w terminie zwyczajowo przyjętym w sołectwie.

3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, organu gminy winno się odbyć w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 12.

1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub osoba wybrana przez zebranie wiejskie.

2. Porządek obrad ustala sołtys po zasięgnięciu opinii rady sołeckiej.

3. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego, zgłoszony nie później niż przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porządku obrad ustalonego zgodnie z ust. 2.

4. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go conajmniej połowa obecnych członków zebrania wiejskiego.

§ 13.

Udział w zebraniu wiejskim obejmuje uprawnienia do:

1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych,

2) głosu w dyskusji,

3) zadawania pytań,

4) żądania utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi,

5) głosowania,

6) zgłaszania kandydatur i kandydowania.

§ 14.

1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Głosu w dyskusji udziela sołtys lub osoba prowadząca zebranie wiejskie.

3. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany.

4. Protokolantem zostaje osoba wybrana przez zebranie wiejskie.

5. Protokół i uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys i protokolant.

6. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia burmistrzowi protokołów i uchwał zebrania wiejskiego wciągu 14 dni od dnia ich podjęcia.

7. Burmistrz może zawiesić wykonanie uchwały zebrania wiejskiego jeżeli jest ona sprzeczna z prawem.

§ 15.

Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

2) reprezentowanie sołectwa wobec organów gminy,

3) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych, w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń burmistrza,

4) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez burmistrza,

5) przygotowanie rocznego projektu planu wydatków sołectwa,

6) składanie sprawozdania z wykonania rocznego planu wydatków sołectwa, do końca I kwartału po roku, którego dotyczył plan,

7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania ze swojej działalności,

8) przygotowywanie projektów uchwał zebrania wiejskiego,

9) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu administracji publicznej,

10) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem gminnym,

11) współdziałanie z organami gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,

12) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy,

13) organizowanie spotkań radnych gminy i burmistrza z mieszkańcami sołectwa,

14) zgłaszanie wniosków do komisji rady,

15) tworzenie warunków do współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi gminy.

§ 16.

Sołtys nie będący radnym w gminie może uczestniczyć w obradach rady z prawem do zabierania głosu, bez prawa udziału w głosowaniu, a także w obradach komisji rady w sprawach dotyczących sołectwa.

§ 17.

1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny.

2. Rada uchwala wysokość diety za pełnienie obowiązków sołtysa.

§ 18.

1. Skład rady sołeckiej wynosi od 3 do 11 osób.

2. Decyzję w sprawie liczby członków rady sołeckiej na kolejną kadencję podejmuje zebranie wiejskie, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Rada sołecka pełni funkcję opiniodawczo-doradczą oraz wspomagającą działalność sołtysa.

4. Kadencja rady sołeckiej trwa cztery lata, licząc od daty wyboru.

5. Po upływie kadencji rada sołecka działa do czasu wyboru nowej rady sołeckiej.

6. Sołtys jest członkiem rady sołeckiej.

7. Pracami rady sołeckiej kieruje jej przewodniczący.

8. Przewodniczącego rady sołeckiej wybiera rada na pierwszym posiedzeniu. Przewodniczącym może być sołtys.

9. Do zadań rady sołeckiej należy w szczególności:

1) wspomaganie działalności sołtysa,

2) wydawanie opinii - w tym rocznego planu wydatków sołectwa,

3) opiniowanie porządku obrad zebrania wiejskiego,

4) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,

5) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań gminy.

§ 19.

1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie mniej niż 4 razy w roku.

2. O terminie posiedzenia rady sołeckiej wszystkich członków zawiadamia jej przewodniczący.

3. Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniach rady sołeckiej mogą uczestniczyć zaproszone osoby.

4. Przebieg posiedzenia rady sołeckiej jest protokołowany.

5. Protokół winien być przedłożony burmistrzowi w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia.

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyborów

§ 20.

Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 21.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze sołectwa.

2. Przy ustalaniu faktu stałego zamieszkania stosuje się przepisy prawa cywilnego.

3. Nie mają prawa wybierania osoby:

1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,

3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

§ 22.

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.

§ 23.

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje burmistrz. W tym celu określa się miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego. Zarządzenie burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty w danym sołectwie.

2. Przewodniczącym zebrania jest burmistrz lub osoba przez niego wskazana.

§ 24.

1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, wymagana jest obecność co najmniej 1/5 osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków rady sołeckiej. O ile na zebraniu wiejskim zwołanym dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej nie uczestniczy wymagana liczba osób, przewodniczący zebrania, nie wcześniej niż po upływie 15 minut, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.

2. Na zebraniu wiejskim zwołanym w drugim terminie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, warunek minimalnej liczby osób nie obowiązuje.

3. Liczbę uprawnionych, określa burmistrz, na podstawie bazy ewidencji ludności.

4. Uprawnieni uczestnicy zebrania są zobowiązani do podpisania listy obecności. Osoba, która odmówi podpisania listy obecności traci prawo uczestniczenia w zebraniu.

§ 25.

1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie 3 członków wybranych spośród obecnych na zebraniu osób, posiadających prawo wybierania.

2. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. Członkiem komisji wyborczej nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo kandydata na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

4. Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania w głosowaniu jawnym.

5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

§ 26.

1. Do zadań komisji wyborczej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

3. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik głosowania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez postawienie znaku "x" przy jego nazwisku z lewej strony.

4. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa, uprawniony uczestnik głosowania wypowiada się w sprawie wyboru, zakreślając znakiem "x" wariant "tak" lub "nie".

5. Protokół z przeprowadzonego głosowania podpisują członkowie komisji wyborczej i przewodniczący zebrania oraz podają go bezzwłocznie do wiadomości.

§ 27.

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych ustnie na zebraniu wiejskim.

2. Kandydaci muszą wyrazić ustną zgodę na kandydowanie.

3. Wybory sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

§ 28.

1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość głosów.

2. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata wybór jest skuteczny, gdy uzyska on więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

3. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

§ 29.

1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:

1) złożenia na ręce burmistrza pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

3) prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

4) śmierci.

2. Wybory uzupełniające w przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa przeprowadza zebranie wiejskie zwołane przez burmistrza w terminie 30 dni od wystąpienia przyczyny zawartej w ust.1.

3. Wybory uzupełniające w przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej przeprowadza najbliższe zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.

4. Wyborów uzupełniających sołtysa i członków rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

§ 30.

1. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeśli:

1) nie wykonują swoich obowiązków,

2) naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich,

3) utracili w inny sposób zaufanie mieszkańców sołectwa.

2. Odwołania nie przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

3. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy:

1) 1/10 mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej w formie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem,

2) burmistrza.

4. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się z przyczyn leżących po jej stronie.

§ 31.

1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej i dokonania wyborów zwołuje burmistrz, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

2. Wyboru sołtysa lub członka rady sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej.

3. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających
upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 23. ust. 1.

Rozdział 5.
Mienie i finanse

§ 32.

1. Sołectwo korzysta z mienia komunalnego na zasadach określonych w uchwałach rady , zarządzeniach burmistrza i niniejszym statucie.

2. Rada Miejska może przekazać do dyspozycji sołectwu środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budżetową i wydanym na tj. podstawie zarządzeniem burmistrza lub na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.

3. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego.

4. Obsługę księgową i finansową zapewnia Urząd Miejski w Wolsztynie.

Rozdział 6.
Kontrola i nadzór

§ 33.

1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1.

§ 34.

Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje burmistrz.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 35.

Zmiany w statucie dokonuje rada po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

§ 36.

Traci moc uchwała nr IV/35/94 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 19 listopada 1994 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostek pomocniczych gminy Wolsztyn i uchwała nr VII/46/99 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych gmin Wolsztyn.

§ 37.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 38.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolsztynie


Bogusława Tuchocka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama