| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/340/2014 Rady Gminy Stare Miasto

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto oraz określenia warunków obniżenia lub zwolnienia z tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 i 7 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) Rada Gminy Stare Miasto uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Miasto zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Godziny, w których odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, określają statuty Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 2. 1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony § 1 ust. 1 w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

2. Opłata podlega waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o systemie oświaty.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

4. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola.

5. Przy ustaleniu opłaty, o której mowa w ust. 4 bierze się pod uwagę każdą rozpoczętą godzinę.

§ 3. 1. W przypadku, gdy ze świadczeń przedszkola korzysta jednocześnie kolejne dziecko z tej samej rodziny, przysługuje na każde z tych kolejnych dzieci zniżka w wysokości 50% miesięcznej opłaty, o której mowa w § 2 ust. 4.

2. Ustala się zniżkę w wysokości 50% miesięcznej opłaty, o której mowa w § 2 ust. 4 za dzieci objęte kształceniem specjalnym.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Stare Miasto, na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, po uzyskaniu opinii dyrektora, może zwolnić w całości lub w części z opłaty, o której mowa § 2 ust. 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Miasto.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/92/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście prowadzonym przez Gminę Stare Miasto.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Ćwiek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »