| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/486/2014 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie:ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom Gminy Międzychód

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art.91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn.zm.) w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. ,poz. 594 ze późn.zm.) oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( t.j.Dz.U. z 2014r. , poz.159 z późn.zm.) uchwala się: REGULAMIN określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach lub innych szkołach prowadzonych przez Gminę Międzychód.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy,

2) szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

3. Regulamin niniejszy określa także wysokość nauczylskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin określający wysokość stawek oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego , za warunki pracy, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,,

2) rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późn. zm.),

3) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014r. ,poz.416),

4) organie prowadzącym szkołę, przedszkole, placówkę oświatową - rozumie się przez to Gminę Międzychód

5) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum lub inną placówkę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Międzychód ,

6) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu,

7) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to: nauczycieli , o których mowa w art.1 ust 1 ustawy Karta Nauczyciela,

8) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki oświatowej od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

9) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

10) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka

11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin , o którym mowa § 1 ust.1 rozporządzenia,

12) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Międzychodzie działający na terenie gminy Międzychód oraz Komisję Międzyzakładową Wolnego Związku Zawodowego " Solidarność - Oświata" w Międzychodzie.

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokość i na zasadach określonych art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.

§ 4. 1. Dodatek przysługuje :

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,

b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 3.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia .

§ 6. 1. Dodatek motywacyjny winien być zróżnicowany w zależności od spełniania kryteriów, o których mowa w ust.2

2. Przy określaniu wysokości dodatku motywacyjnego nauczycielowi bierze się pod uwagę:

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym :

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, osiągnięć dydaktycznych potwierdzanych wynikami klasyfikacji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach , zawodach, przeglądach i festiwalach,

b) kierowanie rozwojem ucznia,

c) stosowanie nowoczesnych metod nauczania,

d) podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez studia podyplomowe,kursy kwalifikacyjne, udział w doskonaleniu nauczycieli,

2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze :

a) rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, zapewniające aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

b) rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi ,

c) inspirowanie rodziców do udziału w życiu szkoły,

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania :

a) opracowywanie programów nauczania, innowacji pedagogicznych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, organizacyjnych, publikacji,

b) podejmowanie działań zmierzających do rozwijania przez uczniów ukierunkowanych zainteresowań i uzdolnień,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy Karty Nauczyciela :

a) prowadzenie zajęć otwartych, pełnienie funkcji lidera zespołu przedmiotowego lub zadaniowego, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz aktywne pełnienie funkcji w szkole, wpływających na podniesienie jakości pracy szkoły,

b) organizowanie konkursów przedmiotowych, festiwali, przeglądów i innych przedsięwzięć na rzecz edukacji,

c) prowadzenie konsultacji, kół zainteresowań,

d) organizowanie wycieczek , wyjść i wyjazdów z dziećmi i młodzieżą,

e) realizowanie innych zadań statutowych szkoły, w tym organizowanie imprez oraz uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem :

a) systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji,

c) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

d) wspieranie działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

e) przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i różnym zagrożeniom w szkole,

6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej :

a) rozwój zawodowy zgodny z potrzebami szkoły,

b) zaangażowanie w opracowywanie lub realizację różnorodnych projektów edukacyjno - społecznych,

c) upowszechnianie oferty edukacyjnej szkoły,

d) promowanie najzdolniejszych uczniów, laureatów konkursów

e) zaangażowanie w zajęcia kulturalne i sportowe dla uczniów.

§ 7. Przy określaniu wysokości dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły bierze się pod uwagę następujące kryteria :

1) podejmowanie skutecznych działań na rzecz podnoszenia efektywności nauczania i wychowania,

2) osiąganie przez szkołę dobrych wyników nauczania, potwierdzonych wynikami sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych - uzyskanych przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i warunków pracy nauczyciela,

3) prowadzenie właściwej polityki kadrowej, umiejętne kierowanie zespołem, inspirowanie kadry pedagogicznej do podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami szkoły,

4) wprowadzanie pozytywnych zmian w organizacji i jakości pracy szkoły,

5) pozyskiwanie dla szkoły dodatkowych środków finansowych, usług oraz materiałów i sprzętów za źródeł zewnętrznych

6) właściwe planowanie budżetu szkoły, racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi

7) podejmowanie ciekawych przedsięwzięć służących promocji szkoły

8) udział szkoły w życiu kulturalnym i sportowym Gminy Międzychód,

9) pozytywne wynik kontroli zewnętrznych oraz oceny organu sprawującego nadzór pedagogiczny

10) twórcza współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi

11) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów szkoły

§ 8. 1) Ustala się wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości :

a) 5 % dla nauczycieli

b) 20% dla dyrektorów kwoty planowanej na wynagrodzenie zasadnicze

2) Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.

3) Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny .

§ 9. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.

§ 10. Dodatek motywacyjny ulega proporcjonalnie zmniejszeniu za okres choroby co oznacza, że jest wliczany do podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Pracownik nie zachowuje prawa do tego składnika za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Rozdział 4.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 11. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny .

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również :

1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,

2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna stażu

3) nauczycielowi, któremu powierzono funkcję doradcy metodycznego,

4) nauczycielowi za sprawowanie funkcji konsultanta.

§ 12. Wysokość dodatku funkcyjnego o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

2. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi szkoły), któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

5. Dodatek funkcyjny doradcy metodycznego przysługuje nauczycielowi udzielającemu porad i pomocy metodycznej nauczycielom określonego przedmiotu.

6. Dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta zapewnia się osobie zatrudnionej w celu diagnozowania stanu kwalifikacji nauczycieli, rozpoznawania potrzeb w zakresie ich doskonalenia, organizowania umiejętności kierunkowych, metodycznych i wychowawczych.

§ 14. 1. Przyznanie dodatku funkcyjnego i jego wysokości dodatku funkcyjnego jest uzależniona od sprawowanej przez nauczyciela funkcji lub powierzonego stanowiska.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora uwzględnia się również wielkośc szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę stanowisk kierowniczych.

§ 15. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11 ust.1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji uprawniającej do dodatku , a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 i 2, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowanie zdrowia , w okresie , za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca; od tego dnia .

§ 16. 1. Dodatek funkcyjny ulega proporcjonalnie zmniejszeniu za okres choroby co oznacza, że jest wliczny do podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macieżyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Pracownik nie zachowuje prawa do tego składnika za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Rozdział 5.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 17. 1) Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela.

2) Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy określa §8 i 9 rozporządzenia.

§ 18. Nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe.

§ 19. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe.

§ 20. W pozostałych przypadkach wykonywania przez nauczycieli pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, nauczycielom przysługuje dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe.

§ 21. Dodatki za warunki pracy ulegają proporcjonalnie zmniejszeniu za okres choroby co oznacza, że są wliczane do podstawy wymiaru wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Pracownik nie zachowuje prawa do tych składników za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Rozdział 6.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 22. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela , o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób , że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę .

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe .

Rozdział 7.
DODATEK MIESZKANIOWY

§ 23. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzychód przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy .

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego , w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie :

1) przy 1 osobie w rodzinie - 6 %,

2) przy 2 osobach w rodzinie - 8 %

3) przy 3 osobach w rodzinie - 10 %

4) przy 4 i więcej osobach w rodzinie - 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Radę Ministrów.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) współmałżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem,

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będący studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa ust. 3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek - Burmistrza Międzychodu.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wpłacał ten dodatek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi :

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę.

§ 24. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach :

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) korzystania z urlopu na poratowania zdrowia,

3) pozostawania w stanie nieczynnym,

4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,

6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

§ 25. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami , z uwzględnieniem § 23 ust. 4.

Rozdział 8.
DODATEK WIEJSKI

§ 26. 1. Dodatek wiejski przyznawany nauczycielowi na podstawie art.54 Karty Nauczyciela przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach :

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,

3) pozostawania w stanie nieczynnym,

4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego

5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,

6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

Rozdział 9.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 27. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

§ 28. 1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa § 1 ust. 2 stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2, nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich zmiany.

§ 29. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 30. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Międzychodzie i Komisją Międzyzakładową Wolnego Związku Zawodowego " Solidarność - Oświata " w Międzychodzie.

§ 31. Traci moc Uchwała nr LIX/445/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego , z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2014r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/486/2014
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie oświata


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/486/2014
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zał. 1 oświata

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »