| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/426/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu terytorialnego i jej jednostkom podległym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej w Chodzieży i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Miejską w Chodzieży oraz jej jednostki podległe;

2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.;

2) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych;

3) należności pieniężnej - rozumie się przez to kwotę należności głównej wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia tej należności (jako należności ubocznej) wg stanu na dzień podjęcia decyzji; a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłacenia odsetki i koszty - sumy tych należności ubocznych;

4) ważnym interesie dłużnika - rozumie się przez to sytuację finansową, majątkową lub społeczną , również gospodarczą, w której zapłata całości należności pieniężnej bądź jej części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji dłużnika, a w przypadku osób fizycznych również osób pozostających na jego utrzymaniu.

§ 3. 1. Należność pieniężna może zostać umorzona w całości lub w części jeżeli:

1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6 000 zł,

2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie należności, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić w przypadku gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

3. Umorzenie w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 - 4 z urzędu.

§ 4. 1. Do umarzania uprawniony jest:

1) kierownik jednostki podległej Gminie Miejskiej w Chodzieży, jeżeli łączna kwota umorzenia należności pieniężnej w ciągu roku wobec jednego dłużnika nie przekracza 3.000 zł,

2) Burmistrz Miasta Chodzieży jeżeli łączna kwota umorzenia należności pieniężnej w ciągu roku wobec jednego dłużnika przekracza 3.000 zł, a gdy łaczna kwota umorzenia należności pieniężnej przekracza 20.000 zł, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Chodzieży.

2. Do odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych bez względu na wysokość kwoty uprawnieni są:

1) Burmistrz Miasta Chodzieży;

2) kierownik jednostki podległej Gminie Miejskiej w Chodzieży.

§ 5. Umorzenie należności pieniężnej bądź odmowa następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego lub osoby uprawnionej, o której mowa w § 4 uchwały.

§ 6. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym wierzyciel na wniosek dłużnika może odroczyć termin spłaty należności pieniężnej, albo rozłożyć na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika, na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

2. Odroczenie terminu spłaty należności pieniężnej albo rozłożenie na raty następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowa, porozumienie zawarte między dłużnikiem a wierzycielem).

3. Od należności pieniężnej, której termin spłaty odroczono lub której spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia zawarcia (umowy, porozumienia ) do dnia upływu terminu spłaty należności.

4. Jeżeli dłużnik nie uiści w terminie albo w pełnej wysokości chociażby jednej raty należności pieniężnej bądź nie spłaci należności pieniężnej w odroczonym terminie staje ona się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 7. 1. Dłużnik ubiegający się o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnej składa wierzycielowi umotywowany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności w nim wymienione, w szczególności oświadczenie o sytuacji finansowej za okres 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

2. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi organ lub osoba uprawniona do jej udzielenia wzywa dłużnika do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania.

3. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

2. Organ bądź osoba uprawniona o której mowa w § 4 uchwały informuje dłużnika że należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:

1) dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;

2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi;

3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie;

4) dłużnik nie uiścił w terminie albo w pełnej wysokości chociażby jednej raty.

§ 8. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają Burmistrzowi Miasta Chodzieży pisemną informację w terminie do 15 dnia po upływie półrocza o udzielonych w danym półroczu ulgach.

2. Informację należy sporządzić z podziałem na rodzaje należności pieniężnych, liczbę osób objętych ulgą oraz okoliczności stanowiące podstawę jej udzielenia. Dane liczbowe powinny być podsumowane za okres sprawozdawczy, oraz narastająco od początku roku.

3. Burmistrz Miasta Chodzieży przedkłada Radzie Miejskiej informacje roczne w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 9. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi rozporządzenie wymienione w ust.1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi, wszelkich wymaganych zaświadczeń, oświadczeń i informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tj. Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz.404 ze zm. ), w tym informacji określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

5. Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do 31 grudnia 2020 r.".

§ 10. . Do wniosków o udzielenie ulg mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 12. Traci moc Uchwała nr XLVIII/419/2010 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu terytorialnego i jej jednostkom organizacyjnym.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »