| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/263/2014 Rady Miejskiej w Ujściu

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę Ujście

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r.poz. 594; 645 i 1318/ oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz.U z 2004 r. 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139,poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, Dz. U. z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827,1191, 1265, 1317 i 1650 z 2014 r. poz. 7/ Rada Miejska w Ujściu, uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Ujście,

2) podstawie programowej - należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną na podstawie odrębnych przepisów, realizowaną obowiązkowo i bezpłatnie,

3) rocznym przygotowaniu przedszkolnym - należy przez to rozumieć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zm./.

§ 2. 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne wychowanie, opiekę i nauczanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie.

3. Usługi świadczone przez przedszkole realizowane są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

4. Podstawę programową realizuje się codziennie w godzinach od 8.00 do 13.00 (oddział przedszkolny w Kruszewie od 8.30 do 13.30).

§ 3. Świadczenia przedszkola, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne.

§ 4. Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu obejmuje:

1. opłatę za wychowanie, opiekę i nauczanie wykraczające poza godziny przeznaczone na realizację podstawy programowej.

2. opłatę za wyżywienie w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

§ 5. 1. Wysokość opłaty, o której mowa §4 ust.1 wynosi 1 zł za każda rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Miesięczną wysokość opłaty za usługi świadczone przez przedszkole ustala się na podstawie:

a) stawki godzinowej, o której mowa w ust 1,

b) zadeklarowanej przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka liczby godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnej 5 godzinnej podstawy programowej.

§ 6. 1. Opłata, o której mowa w § 4 ust 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala zgodnie z art. 67a ust.3 ustawy o systemie oświaty, dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym z uwzględnieniem:

- norm żywieniowych,

- rodzaju i ilości posiłków przysługujących dziecku,

- poziomu cen artykułów spożywczych.

3. Miesięczną wysokość opłaty za wyżywienie stanowi: iloczyn stawki dziennej oraz ilość dni żywienia w danym miesiącu.

4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności w następnym miesiącu rozliczeniowym.

§ 7. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych oraz wysokość opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkole gminy Ujście określa umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia.

§ 9. Traci moc uchwała Nr VII/53/2011Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę Ujście.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązywania od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała została ogłoszona.


Uzasadnienie

uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/263/2014
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz.827) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Przepisy ww. ustawy stanowią, iż wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć oraz upoważniają organ stanowiący gminy do określenia warunków częściowego lub też całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »