| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/359/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

z dnia 9 września 2014r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnienskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zmianami, art.19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o państwowej straży pożarnej( tj. Dz. U z 2013 roku, poz.1340 ze zmianami). Rada Powiatu uchwala co następuje: wprowadza sie zmiany do Uchwały Nr XLV/304/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014 ze zmianami

§ 1.

Dochody Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014 w wysokości 122.785.278zł zwiększa się o kwotę 261.762zł do kwoty 123.047.040zł, w związku z tym:

1. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "ustala sie łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 123.047.040zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 120.747.656 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.299.384zł, określone załącznikiem Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

2. Paragraf 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują m.in.:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określone załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

b) dotacje celowe na realizacje zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, określone załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u f p z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kwocie 3.031.955zł".

§ 2.

Wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości 129.112.872zł zwiększa się o kwotę 261.762zł do kwoty 129.374.634zł, w związku z tym:

1. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 129.374.634zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 120.310.020zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.064.614zł określone załącznikiem Nr 2,który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały".

2. Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: "wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują m.in:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określone załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, określone załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

c) imity wydatków na zadania majątkowe w 2014 roku" określone załącznikiem Nr 6,który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.085.447zł".

§ 3.

1. Paragraf 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5.000zł do kwoty 503.389zł".

2. Paragraf 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Rezerwy celowe określono w wysokości 2.074.521zł z tego:

a) na nauczanie indywidualne 108.590zł,

b) na zarządzanie kryzysowe 200.000zł,

c) na nagrody Starosty wg regulaminu wynagradzania 159.595zł

d) na awans zawodowy nauczycieli 100.000zł,

e) na doraźne zastępstwa 50.000zł,

f) na ewentualny zakup energii 1.058.643zł,

g) na ewentualny wzrost na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.097zł,

h) na wydatki majątkowe w jednostkach organizacyjnych powiatu (modernizacja obiektów należących do powiatu WSPO II/1/e) 66.371zł,

i) na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 304.225zł".

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Telesfor Gościniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/359/2014
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 9 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA ROK 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/359/2014
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 9 września 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA ROK 2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/359/2014
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 9 września 2014 r.
Zalacznik3.pdf

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI I NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ W 2014 ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/359/2014
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 9 września 2014 r.
Zalacznik4.pdf

LIMITY NA ZADANIA MAJATKOWE W 2014 ROKU


Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/359/2014
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 9 września 2014 r.

do uchwały Nr LII/359 /2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 09 września 2014 roku

W uchwale Nr XLV/304/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku zmienionej:

Uchwałą Nr 1149/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwałą Nr XLIX/339/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Uchwałą Nr L/344/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 maja 2014 r.

Uchwałą Nr LI/355/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 czerwca 2014 r.

Uchwałą Nr 1256/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 lipca 2014 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 z większa się dochody o kwotę 261.762zł do kwoty 123.047.040zł

Przyczyny zmiany poziomu dochodów stanowi TABELA Nr 1

2. W załączniku Nr 2 z większa się wydatki o kwotę 261.762zł do kwoty 129.374.634zł

Przyczyny zmiany poziomu wydatków stanowi TABELA Nr 2

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »